El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

El Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de la Facultat de Traducció i d'Interpretació

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)ha desenvolupat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat marc (SGIQ/UAB) amb el propòsit de reflectir el ferm compromís d’oferir uns programes formatius de qualitat que incloguin en el seu funcionament mesures per assegurar la contínua avaluació i millora d'aquests programes.

Aquest sistema de gestió de la qualitat s’ha dissenyat seguint les directrius del programa AUDIT i les recomanacions de les agencies de qualitat  AQUANECA i ENQA.

El SGIQ de la Facultat de Traducció i d'Interpretació assumeix el compromís de la UAB i contribueix a oferir uns estudis de qualitat que garanteixin el desenvolupament de les competències, habilitats i aptituds establertes en els diferents programes formatius del centre. L'objectiu fonamental és oferir una formació científica de grau i de postgrau fonamentada en les necessitats i les expectatives dels usuaris, i de la societat en general, que afavoreixi la inserció laboral dels titulats.

El 23 de novembre de 2010 el SGIQ de la Facultat de Traducció i d'Interpretació va obtenir l'avaluació positiva de l'AQU, en el marc del programa AUDIT (certificat).

 

Política de qualitat 
Política de qualitat docent del centre 
Quadre de comandament  

 

Manual del SGIQ i informe de revisió 
Manual SGIQ FTI (versió 04, 2020) 
Mapa de processos 
Informe de revisió del procés estratègic 02 

 

Processos estratègics 
PE01. Definició de la política i objectius de qualitat 
PE02. Definició, desplegament i seguiment del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat
PE03. Creació i disseny de noves titulacions. Mapa de titulacions
PE04. Definició de la política del PDI
PE05. Definició de la política del PAS

 

Processos clau 
PC01. Definició dels perfils d’ingrés, graduació i accés als estudis 
PC02. Programació docent de les assignatures i mòdul Guies docents
PC03 (a). Gestió de les pràctiques externes curriculars
PC03 (b). Gestió de treballs de final d'estudis (TFE)
PC04. Orientació a l'estudiant
PC05. Avaluació de l'estudiant
PC06. Gestió de la mobilitat de l'alumnat, PAS i PDI
PC07. Seguiment, avaluació i millora de les titulacions
PC08. Modificació i extinció de titulacions
PC09. Gestió documental
PC10. Acreditació de titulacions

 

Processos de suport 
PS01. Formació i innovació docents 
PS02. Formació del PAS
PS03 (a). Gestió de recursos materials
PS03 (b). Gestió de serveis
PS04. Organització i gestió acadèmica
PS05. Gestió de suggeriments, queixes i felicitacions
PS06. Satisfacció dels grups d'interès
PS07. Inserció laboral dels titulats
PS08 Informació pública i rendició de comptes
PS09. Avaluació de l'activitat docent del PDI
PS10. Avaluació del PAS

 

Certificat AUDIT