Preinscripció als graus de la Facultat

Accés per preinscripció universitària 2021/22

 

A continuació trobaràs la informació de preinscripció del curs 2021/22 per als graus de la nostra facultat.

CURS 2021-2022

El període de preinscripció universitària és des del dia 2 de juny a l'1 de juliol de 2021

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (
https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 2 i el 9 de juny de 2021. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Les PAP s'organitzen de manera conjunta entre la UAB i la UPF. És una única prova que es fa a la UAB els anys parells i a la UPF els anys senars.

Aquest any 2021 la prova es realitzarà a la UPF, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 95,25€

Data de realització de la prova: dissabte 12 de juny a les 10:00 hores

Lloc de realització de la prova:
Universitat Pompeu Fabra
Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
C/ Roc Boronat, núm. 138 (Campus Poblenou)

08018 – Barcelona

 

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. Si vas superar la prova l'any 2020, també és vàlida per l'accés al curs 2021/22, i la prova del 2021 serà vàlida per l'accés 2021/22 i el 2022/23.

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA

Supòsit

Documentació acreditativa

Els membres de famílies nombroses de categoria general

Títol de família nombrosa actualitzat

Els membres de famílies monoparentals de categoria general

Títol de família monoparental actualitzat

EXEMPCIÓ DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec

als pressupostos generals de l’estat.

Justificació documental de ser beneficiari d’una beca

Els membres de famílies nombroses i monoparentals de

categoria especial.

Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat emès per l’ICASS on consta el grau de discapacitat

Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills

Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior

Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents

Denúncia o sentència judicial

Els estudiants de 65 anys o més.

Documentació que cal presentar:

  1. DNI o passaport original
  2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:

- Tríptic Preinscripció 2021-2022


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
 

Resultats definitius de la prova d'aptitud personal.

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ALEMANY O FRANCÈS

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 2 de juny i l'1 de juliol de 2021.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany: 14 de juny a de 10:00 a 13:00 hores

Aules: Multimèdia C i Interpretació 1

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traducció i Intepretació de la UAB

Francès: 15 de juny de 9:00 a 13:00 hores. Instruccions per les tutories de francès

Les tutories es realitzaran virtualment.

Informació de tutories virtuals: Instruccions proves de nivell d'idioma

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: gabriele.grauwinkel@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

 

Gestió Acadèmica - Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 
CURS 2021-2022

El nivell requerit per l’accés al Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura és el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per ser admeses, les persones candidates han de superar unes Proves d'Aptitud Personal de coneixement i competències en llengua espanyola.

Queden exempts de superar aquestes proves els següents col·lectius:

1. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent procedent d'un país que tingui l'espanyol com a llengua oficial.

2. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent que procedeixi d'un país que no tingui l'espanyol com a llengua oficial, però que l'hagi cursat amb l'espanyol com a llengua vehicular. Es requerirà la presentació d'un certificat d'estudis que indiqui la llengua vehicular del batxillerat, que ha de ser, com a mínim, del 50%.

3. Alumnat amb un títol universitari cursat en espanyol com a llengua vehicular amb un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent.

La preinscripció d’aquests col·lectius serà des del 2 de juny a l’ 1 de juliol de 2021.

Preinscripció per als estudiants que han de realitzar les PAP:

Preinscripció i matrícula de les PAP: S’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat/ entre el 2 de juny i el 9 de juny de 2021. Entre el 20 i el 21 de setembre per la convocatòria de setembre

Model PAP Castellà 2021

Preu: 95,25

Data: 21 de juny a les 10:00 hores

Data convocatòria de setembre: 22 de setembre a les 10:30

Resultats PAP curs 2021/2022

Lloc: Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Plaça del Coneixement

Edifici K

08193 Bellaterra

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/

Informació addicional

  • Podeu consultar el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina:

     www.uab.cat/traducciointerpretacio:

Estudiar / Graus / Accés als Estudis / Preinscripció als graus de la Facultat 
 

 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 

 
CURS 2021-2022
 
 

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 2 de juny i l'1 de juliol de 2021. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat