Preinscripció als graus de la Facultat

Accés per preinscripció universitària 2022/2023

 

A continuació trobaràs la informació de preinscripció del curs 2022/2023 per als graus de la nostra facultat.

CURS 2022-2023

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

CURS 2022/23

Convocatòria setembre 2022

  • Matrícula a la PAP20 i 21 de setembre del 2022 a través del web: https://accesuniversitat.gencat.cat

  • Data i hora de la prova: 22 de setembre a les 9:30 

  • Lloc de la prova: Aula 204

Universitat Autònoma de Barcelona 
Facultat de Traducció i Interpretació  
Campus de Bellaterra  
08193 Cerdanyola del Vallès 
Tel. 93 581 18 76  

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (
https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 7 i el 13 de juny de 2022. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Les PAP s'organitzen de manera conjunta entre la UAB i la UPF. És una única prova que es fa a la UAB els anys parells i a la UPF els anys senars.

Aquest any 2022 la prova es realitzarà a la UAB, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català i/o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 106,80€

Data de realització de la prova: dissabte 18 de juny a les 10:00 hores

Lloc de realització de la prova:
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Plaça del Coneixement - Edifici K

08193 – Bellaterra

Informació important per la prova

Distribució de les aules

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. Si vas superar la prova l'any 2021, també és vàlida per l'accés al curs 2022/23, i la prova del 2022 serà vàlida per l'accés 2022/23 i el 2023/24.

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA

Supòsit

Documentació acreditativa

Els membres de famílies nombroses de categoria general

Títol de família nombrosa actualitzat

Els membres de famílies monoparentals de categoria general

Títol de família monoparental actualitzat

EXEMPCIÓ DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec

als pressupostos generals de l’estat.

Justificació documental de ser beneficiari d’una beca

Els membres de famílies nombroses i monoparentals de

categoria especial.

Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat emès per l’ICASS on consta el grau de discapacitat

Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills

Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior

Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents

Denúncia o sentència judicial

Els estudiants de 65 anys o més.

Documentació que cal presentar:

  1. DNI o passaport original
  2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:

- Tríptic Preinscripció 2022-2023


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
 

Resultats definitius de la prova d'aptitud personal del 18 de juny de 2022

Resultats de la prova d'aptitud personal del 22 de setembre de 2022

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ALEMANY O FRANCÈS

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 7 de juny i l'1 de juliol de 2022.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany: 22 de juny a de 10:00 a 13:00 hores

Aula: Multimèdia A

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traducció i de Intepretació de la UAB

Francès: 22 de juny de 10:00 a 13:00 hores. 

Aula: 002

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traduccio i de Interpretació de la UAB.

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: gabriele.grauwinkel@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

 

Gestió Acadèmica - Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

CURS 2022-2023

El nivell requerit per l’accés al Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura és el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per ser admeses, les persones candidates han de superar unes Proves d'Aptitud Personal de coneixement i competències en llengua espanyola.

Queden exempts de superar aquestes proves els següents col·lectius:

1. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent procedent d'un país que tingui l'espanyol com a llengua oficial.

2. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent que procedeixi d'un país que no tingui l'espanyol com a llengua oficial, però que l'hagi cursat  l'espanyol com a llengua vehicular. Es requerirà la presentació d'un certificat d'estudis que indiqui la llengua vehicular del batxillerat, que ha de ser, com a mínim, del 50%.

3. Alumnat amb un títol universitari cursat en espanyol com a llengua vehicular amb un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent.

Preinscripció per als estudiants que han de realitzar les PAP:

Preinscripció i matrícula de les PAP SETEMBRE: S’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat/ entre el 20 i el 21 de SETEMBRE de 2022. 

Model PAP Castellà 2021

Preu: 106,80

Data: 22 de setembre a les 9:00 hores

Aula d'Interpretació 1

Resultats PAP curs 2022/2023 (pendent)

Lloc: Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Plaça del Coneixement

Edifici K

08193 Bellaterra

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/

Informació addicional

  • Podeu consultar el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina:

     www.uab.cat/traducciointerpretacio:

Estudiar / Graus / Accés als Estudis / Preinscripció als graus de la Facultat 
 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 

CURS 2022-2023

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 7 de juny i l'1 de juliol de 2022. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat