Preinscripció als graus de la Facultat

Accés per preinscripció universitària al grau de Traducció i Interpretació

CURS 2019-2020

 

Grau de Traducció i Interpretació Alemany i Francès

La preinscripció universitària del Grau de Traducció i Interpetació (alemany i francès) s'ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat entre el 4 de juny i l'1 de juliol de 2019.
 
El nivell requerit per a l’accés al Grau en Traducció i Interpretació (alemany i francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al Grau en Traducció i Interpretació Alemany i Francès estan convocades a passar una tutoria:

Alemany i francès: 17 de juny a les 9.30 hores

Lloc: Aules Multimèdia D i E, Sala d'estudi 2
Facultat de Traducció i d’Interpretació. Edifici K - Plaça del Coneixement
Campus de Bellaterra 08193 Cerdanyola del Vallès

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o document oficial.

Grau de Traducció i Interpretació Anglès

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació Anglès és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció al Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet https://accesuniversitat.gencat.cat entre el 4  i el 11 de juny de 2019. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Des del curs 2016/2017 hi ha una única prova que serà vàlida per accedir al grau de Traducció i Interpretació d'anglès de la UAB i de la UPF. La prova consta de tres parts:

- Un resum en català, en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Aquest curs 2019-20, la prova es realitzarà a la UPF, independentment d'on vulguis cursar els teus estudis del Grau de Traducció i Interpretació Anglès.
La prova es fa a la UPF els anys senars i a la UAB els anys parells.

Preu de la prova: 95€ (aproximadament).

Data: dissabte 15 de juny a les 10 hores.

Lloc de realització de la prova:
Universitat Pompeu Fabra
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Campus Poblenou: Carrer Roc Boronat, 138
08018 - Barcelona

 

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'1 any. La prova feta l'any 2018 és vàlida fins aquest any i la prova del 2019 serà vàlida fins al 2020.

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA
Supòsit Documentació acreditativa
Els membres de famílies nombroses de categoria general Títol de família nombrosa actualitzat
Els membres de famílies monoparentals de categoria general Títol de família monoparental actualitzat

 

EXEMPCIÓ DE LA TAXA
Supòsits Documentació acreditativa
Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec als pressupostos generals de l’estat. Justificació documental de ser beneficiari d’una beca
Els membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial. Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat
Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33% Certificat emès per l’ICAS on consta el grau de discapacitat
Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior
Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents Denúncia o sentència judicial
Els estudiants de 65 anys o més. DNI o passaport

Documentació que cal presentar:

  1. DNI o passaport original
  2. Acreditació de gratuitat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:


- Tríptic Preinscripció 2019-2020
- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès
- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

-Informació important per les PAP
 

Resultats de la prova d'aptitud personal