Convocatòria FTI

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL
PER CANVI D’ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS
CURS 2019/2020

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
 
Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Japonès) 1
           
REQUISITS:
 
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.
A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.
 
Documentació que cal presentar PER A LA SOL·LICITUD
 
 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 
La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.
 
PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)
 
3 de maig de 2019 a les 10:00 h Aula 111
 
Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
 • Personalment a la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia)
 • Per correu certificat a la següent adreça:
 
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
CALENDARI:
 
Període de sol·licitud: del dia 1 de març al 3 d’abril de 2019

Resolució: dia 17 de juny de 2019
 
Matriculació:  a determinar
 
La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de la Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat (la sol·licitud estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 581 18 76 
 

-Formulari sol·licitud

Oferta de places i criteris de selecció curs 2019/2020

Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007

Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals)