Convocatòria FTI

Accés als graus per canvi d'estudis estrangers

Accés al Grau enTraducció i Interpretació, al Grau en Estudis d'Àsia Oriental i al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès - Curs 2023-2024
Places que s’ofereixen:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 2
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 2
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 1
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 1
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 1
Requisits:
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau en Traducció i Interpretació.
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau d'Estudis d'Àsia Oriental.
 • Escrit de motivació.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Prova de nivell d’Anglès (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Traducció i Interpretació – Anglès)

28 d'abril de 2023 d'11:00h a 14:00h

Aula 105

Resultats (pendent)

Prova de nivell de castellà (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, que no tinguin la llengua castellana com a idioma matern)

12 de maig d'11:00h a 14:00h

Aula 108

Presentació de sol·licituds:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya, per obtenirlos:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, accediu directament a la sol·licitud.

En cap cas, s'acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

Calendari:

Període de sol·licitud: del dia 24 de febrer al 31 de març de 2023
Resolució: dia 7 de juny de 2023
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del curs 2023-2024

Resolució Canvi Estudis Estrangers (7 de juny de 2022)

Més informació:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

Model de prova de Castellà