Convocatòria FTI

Accés als graus per canvi d'estudis estrangers

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL
PER CANVI D’ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS
CURS 2020/2021

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
 
Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Japonès) 1

REQUISITS:
 
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.
A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud: *Canvis*
 
 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen. - Link al Pla d’estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.- Link a les guies docents de les assignatures cursades a la universitat d’origen
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

*Nova data*

 

- 13 de juliol de 2020, a les 10:30 a l'aula 1

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:*canvis*

· Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Donat d’estat d’alarma pel covid-19 no hi ha cita prèvia per lliurar presencialment la documentació. Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar aquest tràmit.

· En cas de tenir signatura electrònica, a través de la Seu Electrònica de la UAB Aquí podeu consultar la informació sobre signatura electrònica

· Per correu certificat a la següent adreça: Facultat de Traducció i de Interpretació Gestió Acadèmica Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

· Si no disposeu de signatura electrònica, podeu avançar tota la documentació per correu electrònic a la següent adreça: g.academica.fti@uab.cat a efectes de del còmput de les dates. Aquest tràmit no eximeix de l’enviament per correu postal certificat de tota la documentació.


NOU CALENDARI:
 
Període de sol·licitud: fins el 17 de juny de 2020
Resolució: llistat admesos i exclosos (03/09/20)
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del 2020

La resolució es podrà consultar al Web de la Facultat 

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 581 18 76
 

-Formulari sol·licitud

Oferta de places i criteris de selecció curs 2020/2021

Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007

Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals)