Convocatòria FTI

Accés als graus per canvi d'estudis estrangers

Queda interromput el còmput dels terminis corresponents a procediments que finalitzen durant la vigència del Reial Decret 463/2020. Quan l’esmentat decret deixi de tenir efecte els terminis es reprendran. A tal efecte, es publicaran les noves dates per a cadascun dels procediments.

 

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL
PER CANVI D’ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS
CURS 2020/2021

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
 
Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Japonès) 1

REQUISITS:
 
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.
A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
 
 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

8 de maig de 2020 a les 10:00 h Aula (a concretar)

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
 • Personalment a la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia)
 • Per correu certificat a la següent adreça:

Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

CALENDARI:
Queda interromput el còmput dels terminis corresponents a procediments que finalitzen durant la vigència del Reial Decret 463/2020. Quan l’esmentat decret deixi de tenir efecte els terminis es reprendran. A tal efecte, es publicaran les noves dates per a cadascun dels procediments.

Període de sol·licitud:

Resolució: dia 15 de juny de 2020
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del 2020

La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de la Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat (la sol·licitud estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 581 18 76
 

-Formulari sol·licitud

Oferta de places i criteris de selecció curs 2020/2021

Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007

Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals)