Convocatòria FTI

Accés als graus per canvi d'estudis estrangers

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL I AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I XINÈS

CURS 2021/2022

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
 
Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Japonès) 1
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 1

REQUISITS:
 
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.
A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
 
 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- 16 d'abril de 2021, a les 14h

- Aula: Pendent

PROVA DE NIVELL DE CASTELLÀ (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I DE XINÈS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA, QUE NO TINGUIN LA LLENGUA CASTELLANA COM A IDIOMA MATERN)

- 2 de juny de 2021, a les 10h

- Aula: Pendent

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

· Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).

· Per correu certificat a la següent adreça: Facultat de Traducció i de Interpretació Gestió Acadèmica Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

CALENDARI:

 
Període de sol·licitud: del dia 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
Resolució: dia 14 de juny de 2021
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del 2021

La resolució es podrà consultar al taulell d'anuncis de la Gestió Acadèmica i al Web de la Facultat.

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 581 18 76