Convocatòria FTI

Accés al graus per canvi d'estudis universitaris espanyols

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL I AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I DE XINÈS
CURS 2021/2022

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès
10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès
3
Grau en traducció i Interpretació - Alemany
2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès
2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès
2
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
2


ÀMBIT D’APLICACIÓ:

 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats. 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.


REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.


REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
 • Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
 • Segon: La resta d’estudis


 Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- Dia: 16 d'abril a les 14:00h

- Aula: 003

- Resultats de la prova. La revisió de l'examen serà dimecres 21 d'abril de 11 a 12h. Per demanar-la heu d'escriure a: Roland.Pearson@uab.cat

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).
 • Per correu certificat a la següent adreça: Facultat de Traducció i de Interpretació Gestió Acadèmica;Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 • Si disposeu de signatura electrònica podeu presentar la sol·licitud i la documentació a través d'aquest enllaç

 

Període de sol·licitud: del 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
Resolució: dia 14 de juny de 2021
Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula de 2021


MÉS INFORMACIÓ:
Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76


Model de prova d'Anglès