Convocatòria FTI

           

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL
 CANVI D’ESTUDIS UNIVERSITARIS ESPANYOLS
CURS 2019/2020
 
PLACES QUE S’OFEREIXEN
 
GRAUS:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 3
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental - Xinès 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental - Japonès 2
                         
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ:
 
 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD
 
 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 
REQUISITS D’ACCÉS
 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
 
REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
 
 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
 •  Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
 •  Segon: La resta d’estudis
 
Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.
 
PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)
 
3 de maig de 2019 a les 10:00 h Aula 105

Nou! - Resultats definitius de la prova d'accés per canvi d'estudis (anglès)
 
Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
 
 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia)
 • Per correu certificat a la següent adreça:
 
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
CALENDARI:
 
Període de sol·licitud: de l’1 de març al 3 d’abril de 2019
 
Resolució: dia 17 de juny de 2019

Llistat d'admesos i exclosos curs 2019-2020
 
Data de matriculació: a determinar
 
La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat (la sol·licitud estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).
 
MÉS INFORMACIÓ:
Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76     
  
Model de prova d'Anglès
 

-Formulari de sol·licitud


Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007

Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals)
Oferta de places i criteris de selecció 2019-2020