Convocatòria FTI

Accés als graus per canvi d'estudis universitaris espanyols

Accés al Grau enTraducció i Interpretació, al Grau en Estudis d'Àsia Oriental i al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès - Curs 2022-2023
Places que s’ofereixen:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 3
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 2
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 2
Àmbit d'aplicació:
 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats. 
Documentació que cal presentar per a la sol·licitud
 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
Requisits d'accés
 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
Revisió i ordenació de sol·licituds:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
  • Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
  • Segon: La resta d’estudis

Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

Prova de nivell d’anglès (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Traducció i Interpretació – Anglès)

6 de maig de 2022 d'11h a 13h a l'aula 206

Resultats

Prova de nivell d'espanyol (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, provinents de sistemes educatius que no tinguin l'espanyol com a llengua oficial)

29 d'abril d'11:30h a 13:30h a l'aula 201

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia per correu-e a: g.academica.fti@uab.cat).
 • Per registre electrònic, mitjançant la seu electrònica de la UAB
 • Per correu certificat a l'adreça següent:

  Facultat de Traducció i de Interpretació
  Gestió Acadèmica
  Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Calendari:

Període de sol·licitud: del 25 de febrer a l'1 d'abril de 2022
Resolució: dia 7 de juny de 2022
Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula de 2022-2023

Resolució Canvi d'Estudis Espanyols (7 de juny de 2022)

Més informació:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

Model de prova de Castellà