Convocatòria FTI

Accés als graus per canvi d'estudis universitaris espanyols

Accés al Grau enTraducció i Interpretació, al Grau en Estudis d'Àsia Oriental i al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès - Curs 2023-2024
Places que s’ofereixen:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 3
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 2
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 2
Àmbit d'aplicació:
 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats. 
Documentació que cal presentar per a la sol·licitud
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau en Traducció i Interpretació
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau d'Estudis d'Àsia Oriental
 • Escrit de motivació.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
Requisits d'accés
 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
 • Les persones víctimes de violència de gènere , o víctimes d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i que vulguin continuar estdis a la UAB, provinents d'una altra universitat catalana, seran admeses sense que ocupin plaça, smpre que compleixin amb la resta de requisits anteriors.
Revisió i ordenació de sol·licituds:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
  • Primer: àmbit de coneixement afí(de cadascun dels Graus)
  • Segon: la resta d’estudis

Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

Prova de nivell d’anglès (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Traducció i Interpretació – Anglès)

28 d'abril de 2023 d'11:00h a 14:00h

Aula 110

Resultats

Prova de nivell d'espanyol (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, provinents de sistemes educatius que no tinguin l'espanyol com a llengua oficial)

12 de maig de 2023 d'11:00h a 14:00h

Aula: 108

Presentació de sol·licituds:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya, per obtenirlos:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, accediu directament a la sol·licitud.

En cap cas, s'acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

Calendari:

Període extraordinari de sol·licitud: del 24 de juliol al 1 de setembre de 2023
Resolució: dia 8 de setembre de 2023
Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula de 2023-2024

Resolució Canvi d'Estudis Espanyols 

Més informació:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

Model de prova de Castellà