Convocatòria FTI

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ I AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL
 CANVI D’ESTUDIS UNIVERSITARIS ESPANYOLS
CURS 2018/2019
 
PLACES QUE S’OFEREIXEN
 
GRAUS:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 3
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental - Xinès 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental - Japonès 2
                         
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ:
 
 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD
 
 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
 
REQUISITS D’ACCÉS
 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
 
REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
 
 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
 •  Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
 •  Segon: La resta d’estudis
 
Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.
 
Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
 
 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia)
 • Per correu certificat a la següent adreça:
 
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
CALENDARI:
 
Període de sol·licitud: de l’1 de març al 3 d’abril de 2018
 
Resolució admesos i exclosos curs 2018-2019

Citacions per formalitzar la matrícula curs 2018-2019
 
Data de matriculació: a determinar
 
La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat (la sol·licitud estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).
 
MÉS INFORMACIÓ:
Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76    

-Formulari de sol·licitud


Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007

Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals)
Oferta de places i criteris de selecció 2018-2019