Convocatòries d'accés

Aquestes són les maneres més habituals d'accedir als graus de la Facultat. Escull la teva i desplega la informació.

 

CURS 2024-2025

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (Anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 4 i el 10 de juny de 2024. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Les PAP s'organitzen de manera conjunta entre la UAB i la UPF. És una única prova que es fa a la UAB els anys parells i a la UPF els anys senars.

Aquest any 2024 la prova es realitzarà a la UAB, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català i/o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 106,80€ (pendent de confirmar)

Data de realització de la prova: dissabte 15 de juny a les 10:00 hores

 Lloc de realització de la prova: Facultat de Traducció i Interpretació
Plaça del Coneixement
Edific K
08193 Bellaterra

 

Informació important sobre les PAP 

Distribució aules

Publicació resultats definitius (A partir del 25 de juny de 2024)

 

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. Si vas superar la prova l'any 2023, també és vàlida per l'accés al curs 2024/25, i la prova del 2024 serà vàlida per l'accés 2024/25 i el 2025/26.

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/                        

Documentació que cal presentar:

 1. DNI o passaport original
 2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:

- Informació Preinscripció 2024-2025


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ALEMANY O FRANCÈS

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 4 i el 28 de juny de 2024.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany: 18 de juny a les 11:00 hores

Aula Jordi Arbonés

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traducció i de Intepretació de la UAB

Francès: 20 de juny a les 10:00

Aules Multimèdia A i B

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traduccio i de Interpretació de la UAB.

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: Eduard.Bartoll@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

Gestió Acadèmica - Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

CURS 2024-2025

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 4 i el 28 de juny de 2024.

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

 

CURS 2024-2025

El nivell requerit per l’accés al Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura és el nivell C1 de castellà, del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per ser admeses, les persones candidates han de superar unes Proves d'Aptitud Personal de coneixement i competències en llengua espanyola.

Queden exempts de superar aquestes proves els següents col·lectius:

 • Alumnat amb el títol, o que estigui cursant actualment estudis de batxillerat o equivalent d’un sistema educatiu amb l’espanyol com a llengua oficial.
 • Alumnat amb el títol, o que estigui cursant actualment estudis de batxillerat o equivalent d’un país que no tingui l’espanyol com a llengua oficial, però que hagi estat cursat amb l’espanyol com a llengua vehicular. Es requerirà la presentació d’un certificat d’estudis que indiqui que l’espanyol ha estat la llengua vehicular del batxillerat com a mínim en un 50% del currículum.
 • Alumnat amb un títol universitari cursat amb l’espanyol com a llengua vehicular en un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent.

Preinscripció per als estudiants que han de realitzar les PAP:

Preinscripció i matrícula de les PAP: S’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat/ entre el 4 i el 10 de juny de 2024.

Model PAP Castellà 2021

Preu: 106,80€ (pendent de  confirmar)

Data: 18 de juny a les 11:00 hores

Aula  a determinar

Resultats PAP curs 2024/2025 (pendent de publicació) 

Lloc: Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Plaça del Coneixement

Edifici K

08193 Bellaterra

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/

Informació addicional

 • Podeu consultar el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina:

     www.uab.cat/traducciointerpretacio:

Estudiar / Graus / Accés als Estudis / Preinscripció als graus de la Facultat 
 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876
g.academica.fti@uab.cat

 

Segona convocatòria d'accés al Grau enTraducció i Interpretació, al Grau en Estudis d'Àsia Oriental i al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès - Curs 2024-2025
Places que s’ofereixen:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 8
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 3
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 2
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 2
Àmbit d'aplicació:
 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats. 
Documentació que cal presentar per a la sol·licitud
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau en Traducció i Interpretació
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau d'Estudis d'Àsia Oriental
 • Escrit de motivació.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
Requisits d'accés
 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
 • Les persones víctimes de violència de gènere, o víctimes d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i que vulguin continuar estudis a la UAB, provinents d'una altra universitat catalana, seran admeses sense que ocupin plaça, sempre que compleixin amb la resta de requisits anteriors.
Revisió i ordenació de sol·licituds:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
  • Primer: àmbit de coneixement afí(de cadascun dels Graus)
  • Segon: la resta d’estudis

Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

Prova de nivell d’anglès (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Traducció i Interpretació – Anglès)

Dates: 8 de juliol de 2024

Horari: de 10:00 a 13:00 hores

Aula 105

Resultats (pendent)

Prova de nivell d'espanyol (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, provinents de sistemes educatius que no tinguin l'espanyol com a llengua oficial)

Dates: Pendent 

Horari: Pendent

Aula (a determinar)

Resultats (pendent)

Presentació de sol·licituds:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya, per obtenirlos:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, accediu directament a la sol·licitud.

En cap cas, s'acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

Calendari:

Període de sol·licitud: del dia 1 al 5 de juliol de 2024
Resolució: dia 5 de setembre de 2024
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del curs 2024-2025

Resolució Canvi d'Estudis Espanyols 

Més informació:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

Model de prova de Castellà

 

Resolució (06 de juny de 2024)

Segona convocatòria d'Accés al Grau enTraducció i Interpretació, al Grau en Estudis d'Àsia Oriental i al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès - Curs 2024-2025
Places que s’ofereixen:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 2
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 2
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 1
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 1
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 1
Requisits:
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau en Traducció i Interpretació.
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau d'Estudis d'Àsia Oriental.
 • Escrit de motivació.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Prova de nivell d’Anglès (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Traducció i Interpretació – Anglès)

Data: 8 de juliol de 2024

Horari: de 10:00 a 13:00 hores

Aula 105

Resultats (pendent)

Prova de nivell de castellà (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, que no tinguin la llengua castellana com a idioma matern)

Data: Pendent

Horari: Pendent

Aula (a determinar)

Resultats (pendent)

Presentació de sol·licituds:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya, per obtenirlos:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, accediu directament a la sol·licitud.

En cap cas, s'acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

Calendari:

Període de sol·licitud: del dia 1 al 5 de juliol de 2024
Resolució: dia 5 de setembre de 2024
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del curs 2024-2025

Resolució Canvi Estudis Estrangers 

Més informació:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

Model de prova de Castellà

CONVOCATÒRIA D’ACCÉS CANVI D’ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT

CURS 2024/2025

PLACES QUE S’OFEREIXEN

GRAUS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

     Anglès                6         
     Francès       2
     Alemany      2

                 

GRAUS EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

     Xinès               2         
    Japonès      2

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

 • Estudiants del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Estudiants del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient

REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l’admissió:
 1. Els estudiants del Grau en Traducció i Interpretació que vulguin canviar el seu Idioma B.
 2. Els estudiants del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
 3. Els estudiants als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via:
 1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

 

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

Data: 8 de juliol de 2024

Horari: de 10:00 a 13:00 hores

Aula: 105

Resultat PAP accés canvi d'estudis per interdisciplinarietat

CALENDARI:

Període de sol·licitud: de l'1 al 5 de juliol de 2024

Resolució definitiva 3 de setembre de 2024

Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matriculació de 2024-25

Llistat admesos i exclosos (pendent)

 

SOL·LICITUDS:

 • Formulari de canvi d'estudis per interdisciplinarietat per el Grau de Traducció i Interpretació.
 • Formulari de canvi d'estudis per interdisciplinarietat per el Grau en Estudis de l'Àsia Oriental.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76     

Model de prova d'Anglès
 

Els alumnes que no heu estat matriculats al curs 2023-2024 o anteriors i vulgueu continuar amb els estudis, haureu de presentar una sol·licitud de reincorporació als estudis ja iniciats.

SOL·LICITUDS: del 3 al 28 de juny de 2024

LLOC DE PRESENTACIÓ:

Es pot lliurar la sol·licitud i documentació a:

 • En línia a través del Registre Electrònic. Podeu accedir-hi amb idCat Mòbil, certificat digital (idCat, DNIe...) o Cl@ve.
 • Personalment a la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar el tràmit.
 • Per correu certificat a l'adreça següent:
  Facultat de Traducció i d'Interpretació
  Gestió Acadèmica
  Plaça del Coneixement
  Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

RESOLUCIONS: Les resolucions s’enviaran per notificació electrònica. Els alumnes que tingueu una resolució favorable, podreu realitzar l’automatrícula segons el calendari que es publicarà al web de la Facultat.
  
Aquells alumnes que a part d'haver de sol·licitar la reincorporació hagueu de demanar l’equiparació al pla d’estudis del Grau, o hagueu de sol·licitar l’exempció del règim de permanència, ho haureu de demanar conjuntament.