Convocatòries d'accés

Aquestes són les maneres més habituals d'accedir als graus de la Facultat. Escull la teva i desplega la informació.

 

CURS 2022-2023

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

CURS 2022/23

Convocatòria setembre 2022

 • Matrícula a la PAP20 i 21 de setembre del 2022 a través del web: https://accesuniversitat.gencat.cat

 • Data i hora de la prova: 22 de setembre a les 9:30 

 • Lloc de la prova: Aula 204

Universitat Autònoma de Barcelona 
Facultat de Traducció i Interpretació  
Campus de Bellaterra  
08193 Cerdanyola del Vallès 
Tel. 93 581 18 76  

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (
https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 7 i el 13 de juny de 2022. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Les PAP s'organitzen de manera conjunta entre la UAB i la UPF. És una única prova que es fa a la UAB els anys parells i a la UPF els anys senars.

Aquest any 2022 la prova es realitzarà a la UAB, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català i/o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 106,80€

Data de realització de la prova: dissabte 18 de juny a les 10:00 hores

Lloc de realització de la prova:
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Plaça del Coneixement - Edifici K

08193 – Bellaterra

Informació important per la prova

Distribució de les aules

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. Si vas superar la prova l'any 2021, també és vàlida per l'accés al curs 2022/23, i la prova del 2022 serà vàlida per l'accés 2022/23 i el 2023/24.

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA

Supòsit

Documentació acreditativa

Els membres de famílies nombroses de categoria general

Títol de família nombrosa actualitzat

Els membres de famílies monoparentals de categoria general

Títol de família monoparental actualitzat

EXEMPCIÓ DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec

als pressupostos generals de l’estat.

Justificació documental de ser beneficiari d’una beca

Els membres de famílies nombroses i monoparentals de

categoria especial.

Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat emès per l’ICASS on consta el grau de discapacitat

Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills

Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior

Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents

Denúncia o sentència judicial

Els estudiants de 65 anys o més.

Documentació que cal presentar:

 1. DNI o passaport original
 2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:

- Tríptic Preinscripció 2022-2023


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
 

Resultats definitius de la prova d'aptitud personal del 18 de juny de 2022

Resultats de la prova d'aptitud personal del 22 de setembre de 2022

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ALEMANY O FRANCÈS

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 7 de juny i l'1 de juliol de 2022.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany: 22 de juny a de 10:00 a 13:00 hores

Aula: Multimèdia A

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traducció i de Intepretació de la UAB

Francès: 22 de juny de 10:00 a 13:00 hores. 

Aula: 002

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traduccio i de Interpretació de la UAB.

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: gabriele.grauwinkel@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

 

Gestió Acadèmica - Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

CURS 2022-2023

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 7 de juny i l'1 de juliol de 2022. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 

CURS 2022-2023

El nivell requerit per l’accés al Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura és el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per ser admeses, les persones candidates han de superar unes Proves d'Aptitud Personal de coneixement i competències en llengua espanyola.

Queden exempts de superar aquestes proves els següents col·lectius:

1. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent procedent d'un país que tingui l'espanyol com a llengua oficial.

2. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent que procedeixi d'un país que no tingui l'espanyol com a llengua oficial, però que l'hagi cursat  l'espanyol com a llengua vehicular. Es requerirà la presentació d'un certificat d'estudis que indiqui la llengua vehicular del batxillerat, que ha de ser, com a mínim, del 50%.

3. Alumnat amb un títol universitari cursat en espanyol com a llengua vehicular amb un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent.

Preinscripció per als estudiants que han de realitzar les PAP:

Preinscripció i matrícula de les PAP SETEMBRE: S’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat/ entre el 20 i el 21 de SETEMBRE de 2022. 

Model PAP Castellà 2021

Preu: 106,80

Data: 22 de setembre a les 9:00 hores

Aula d'Interpretació 1

Resultats PAP curs 2022/2023 (pendent)

Lloc: Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Plaça del Coneixement

Edifici K

08193 Bellaterra

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/

Informació addicional

 • Podeu consultar el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina:

     www.uab.cat/traducciointerpretacio:

Estudiar / Graus / Accés als Estudis / Preinscripció als graus de la Facultat 
 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 

Accés al Grau enTraducció i Interpretació, al Grau en Estudis d'Àsia Oriental i al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès - Curs 2023-2024
Places que s’ofereixen:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 3
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 2
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 2
Àmbit d'aplicació:
 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats. 
Documentació que cal presentar per a la sol·licitud
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau en Traducció i Interpretació
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau d'Estudis d'Àsia Oriental
 • Escrit de motivació.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
Requisits d'accés
 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75 % o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
 • Les persones víctimes de violència de gènere , o víctimes d'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere i que vulguin continuar estdis a la UAB, provinents d'una altra universitat catalana, seran admeses sense que ocupin plaça, smpre que compleixin amb la resta de requisits anteriors.
Revisió i ordenació de sol·licituds:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
  • Primer: àmbit de coneixement afí(de cadascun dels Graus)
  • Segon: la resta d’estudis

Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

Prova de nivell d’anglès (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Traducció i Interpretació – Anglès)

28 d'abril de 2023 d'11:00h a 14:00h

Aula a determinar

Resultats (pendent)

Prova de nivell d'espanyol (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, provinents de sistemes educatius que no tinguin l'espanyol com a llengua oficial)

12 de maig de 2023 d'11:00h a 14:00h

Aula: 108

Presentació de sol·licituds:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya, per obtenirlos:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, accediu directament a la sol·licitud.

En cap cas, s'acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

Calendari:

Període de sol·licitud: del 24 de febrer al 31 de març de 2023
Resolució: dia 7 de juny de 2023
Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula de 2023-2024

Resolució Canvi d'Estudis Espanyols (7 de juny de 2023)

Més informació:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

Model de prova de Castellà

Accés al Grau enTraducció i Interpretació, al Grau en Estudis d'Àsia Oriental i al Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès - Curs 2023-2024
Places que s’ofereixen:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès 2
Grau en Traducció i Interpretació - Francès 2
Grau en Traducció i Interpretació - Alemany 2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès 1
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès 1
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 1
Requisits:
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.

A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau en Traducció i Interpretació.
 • Sol·licitud específica per aquells estudiants que demanin l'accés al Grau d'Estudis d'Àsia Oriental.
 • Escrit de motivació.
 • Còpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

Prova de nivell d’Anglès (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Traducció i Interpretació – Anglès)

28 d'abril de 2023 d'11:00h a 14:00h

Aula a determinar

Resultats

Prova de nivell de castellà (només per aquelles sol·licituds que demanin l’accés al Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, que no tinguin la llengua castellana com a idioma matern)

12 de maig d'11:00h a 14:00h

Aula a determinar

Presentació de sol·licituds:

Accediu a l'aplicació de la sol·licitud en línia

Per accedir a l'aplicació necessiteu un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya, per obtenirlos:

 • Si no sou estudiant de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
 • Si ja sou o heu estat estudiant de la UAB, accediu directament a la sol·licitud.

En cap cas, s'acceptaran sol·licituds presentades per altres vies (correu electrònic, registre presencial i/o electrònic de sol·licituds).

Calendari:

Període de sol·licitud: del dia 24 de febrer al 31 de març de 2023
Resolució: dia 7 de juny de 2023
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del curs 2023-2024

Resolució Canvi Estudis Estrangers (7 de juny de 2022)

Més informació:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

Model de prova de Castellà

CONVOCATÒRIA D’ACCÉS CANVI D’ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT

CURS 2023/2024

PLACES QUE S’OFEREIXEN

 

GRAUS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 
     Anglès                6         
     Francès       2
     Alemany      2

                     

GRAUS EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

 

     Xinès               2         
    Japonès      2

                         

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

 • Estudiants del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Estudiants del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient

 

REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l’admissió:
 1. Els estudiants del Grau en Traducció i Interpretació que vulguin canviar el seu Idioma B.
 2. Els estudiants del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
 3. Els estudiants als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via:
 1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.

 

REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

 

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

Data: 17 de juliol de 10:00 a 13:00h

Aula: a determinar

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat
 • En línia a través del Registre Electrònic. Podeu accedir amb idCat Mòbil, certificat digital (idCat, DNIe...) o Cl@ve.
 • Per correu certificat a la següent adreça:

Facultat de Traducció i d’Interpretació

Gestió Acadèmica

Plaça del Coneixement

Edifici K – Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 3 al 7 de juliol de 2023

Resolució definitiva (2 de setembre de 2023)

Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matriculació de 2023-24

La resolució es podrà consultar al Web de la Facultat.

 

MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76     

MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

 

Els alumnes que no heu estat matriculats al curs 2021-2022 o anteriors i vulgueu continuar amb els estudis, haureu de presentar una sol·licitud de reincorporació als estudis ja iniciats.

SOL·LICITUDS: de l'1 al 30 de juny de 2022

LLOC DE PRESENTACIÓ:

Es pot lliurar la sol·licitud i documentació a:

 • En línia a través del Registre Electrònic. Podeu accedir-hi amb idCat Mòbil, certificat digital (idCat, DNIe...) o Cl@ve.
 • Personalment a la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar el tràmit.
 • Per correu certificat a l'adreça següent:
  Facultat de Traducció i d'Interpretació
  Gestió Acadèmica
  Plaça del Coneixement
  Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

RESOLUCIONS: Les resolucions s’enviaran per notificació electrònica. Els alumnes que tingueu una resolució favorable, podreu realitzar l’automatrícula segons el calendari que es publicarà al web de la Facultat.
  
Aquells alumnes que a part d'haver de sol·licitar la reincorporació hagueu de demanar l’equiparació al pla d’estudis del Grau, o hagueu de sol·licitar l’exempció del règim de permanència, ho haureu de demanar conjuntament.