Convocatòries d'accés

Aquestes són les maneres més habituals d'accedir als graus de la Facultat. Escull la teva i desplega la informació.

 

CURS 2021-2022

El període de preinscripció universitària és des del dia 2 de juny a l'1 de juliol de 2021

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ - ANGLÈS

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (
https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 2 i el 9 de juny de 2021. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Les PAP s'organitzen de manera conjunta entre la UAB i la UPF. És una única prova que es fa a la UAB els anys parells i a la UPF els anys senars.

Aquest any 2021 la prova es realitzarà a la UPF, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 95,25€

Data de realització de la prova: dissabte 12 de juny a les 10:00 hores

Lloc de realització de la prova:
Universitat Pompeu Fabra
Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge
C/ Roc Boronat, núm. 138 (Campus Poblenou)

08018 – Barcelona

 

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. Si vas superar la prova l'any 2020, també és vàlida per l'accés al curs 2021/22, i la prova del 2021 serà vàlida per l'accés 2021/22 i el 2022/23.

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA

Supòsit

Documentació acreditativa

Els membres de famílies nombroses de categoria general

Títol de família nombrosa actualitzat

Els membres de famílies monoparentals de categoria general

Títol de família monoparental actualitzat

EXEMPCIÓ DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec

als pressupostos generals de l’estat.

Justificació documental de ser beneficiari d’una beca

Els membres de famílies nombroses i monoparentals de

categoria especial.

Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat emès per l’ICASS on consta el grau de discapacitat

Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills

Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior

Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents

Denúncia o sentència judicial

Els estudiants de 65 anys o més.

Documentació que cal presentar:

 1. DNI o passaport original
 2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:

- Tríptic Preinscripció 2021-2022


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües
 

Resultats definitius de la prova d'aptitud personal (Pendent)

 

GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ ALEMANY O FRANCÈS

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 2 de juny i l'1 de juliol de 2021.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany: 14 de juny a de 10:00 a 13:00 hores

Aules: Multimèdia C i Interpretació 1

Les tutories es realitzaran presencialment a la Facultat de Traducció i Intepretació de la UAB

Francès: 15 de juliol de 9:00 a 13:00 hores

Les tutories es realitzaran virtualment.

Informació de tutories virtuals: Instruccions proves de nivell d'idioma

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: gabriele.grauwinkel@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

 

Gestió Acadèmica - Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès

Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 
CURS 2021-2022
 
 

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 2 de juny i l'1 de juliol de 2021. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 

 
CURS 2021-2022

El nivell requerit per l’accés al Grau en Estudis d’Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura és el nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Per ser admeses, les persones candidates han de superar unes Proves d'Aptitud Personal de coneixement i competències en llengua espanyola.

Queden exempts de superar aquestes proves els següents col·lectius:

1. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent procedent d'un país que tingui l'espanyol com a llengua oficial.

2. Alumnat amb el títol de batxillerat o equivalent que procedeixi d'un país que no tingui l'espanyol com a llengua oficial, però que l'hagi cursat amb l'espanyol com a llengua vehicular. Es requerirà la presentació d'un certificat d'estudis que indiqui la llengua vehicular del batxillerat, que ha de ser, com a mínim, del 50%.

3. Alumnat amb un títol universitari cursat en espanyol com a llengua vehicular amb un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent.

La preinscripció d’aquests col·lectius serà des del 2 de juny a l’ 1 de juliol de 2021.

Preinscripció i matrícula de les PAP: S’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat/ entre el 2 de juny i el 9 de juny de 2021.

Model PAP Castellà 2021

Preu: 95,25

Data: 21 de juny a les 10:00 hores

Lloc: Facultat de Traducció i d’Interpretació de la UAB

Plaça del Coneixement

Edifici K

08193 Bellaterra

Gratuïtats i descomptes: consultar les gratuïtats i descomptes a https://accesuniversitat.gencat.cat/

Informació addicional

 • Podeu consultar el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües a la següent pàgina:

     www.uab.cat/traducciointerpretacio:

Estudiar / Graus / Accés als Estudis / Preinscripció als graus de la Facultat 
 

 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL I AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I DE XINÈS
CURS 2021/2022

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès
10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès
3
Grau en traducció i Interpretació - Alemany
2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès
2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès
2
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
2


ÀMBIT D’APLICACIÓ:

 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats. 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.


REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.


REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
 • Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
 • Segon: La resta d’estudis


 Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- Dia: 16 d'abril a les 14:00h

- Aula: 003

- Resultats de la prova. La revisió de l'examen serà dimecres 21 d'abril de 11 a 12h. Per demanar-la heu d'escriure a: Roland.Pearson@uab.cat

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).
 • Per correu certificat a la següent adreça: Facultat de Traducció i de Interpretació Gestió Acadèmica;Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 • Si disposeu de signatura electrònica podeu presentar la sol·licitud i la documentació a través d'aquest enllaç


CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
Resolució: dia 14 de juny de 2021
Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula de 2021

La resolució es podrà consultar al tauler d'anuncis de la gestió acadèmica de la Facultat de traducció i d'Interpretació i al Web de la Facultat.MÉS INFORMACIÓ:
Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL I AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I XINÈS

CURS 2021/2022

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
 
Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Japonès) 1
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 1

REQUISITS:
 
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.
A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
 
 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- 16 d'abril de 2021, a les 14h

- Aula: 003

- Resultats de la prova. La revisió de l'examen serà dimecres 21 d'abril de 11 a 12h. Per demanar-la heu d'escriure a: Roland.Pearson@uab.cat

PROVA DE NIVELL DE CASTELLÀ (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I DE XINÈS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA, QUE NO TINGUIN LA LLENGUA CASTELLANA COM A IDIOMA MATERN)

- 2 de juny de 2021, a les 10h

- Aula: Pendent

 

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

· Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).

· Per correu certificat a la següent adreça: Facultat de Traducció i de Interpretació Gestió Acadèmica Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

CALENDARI:

 
Període de sol·licitud: del dia 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
Resolució: dia 14 de juny de 2021
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del 2021

La resolució es podrà consultar al taulell d'anuncis de la Gestió Acadèmica i al Web de la Facultat.

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 581 18 76
 

CURS 2021/2022


PLACES QUE S’OFEREIXEN

GRAUS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

Anglès  6 
Francès  2
Alemany   2


GRAUS EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

Xinès  2 
Japonès   2

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ:                                                                                              

 • Alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient


REQUISITS D’ACCÉS

- Podran sol·licitar l’admissió:

 1. Els del Grau en Traducció i Interpretació alumnes que vulguin canviar el seu Idioma B.
 2. Els alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
 3. Els alumnes als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- No podran accedir per aquesta via:

 1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.


REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.


PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- 16 de juliol de 2021 a les 14h

- Aula: Pendent


Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).
 • Per correu certificat a la següent adreça:


Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 1 al 9 de juliol de 2021

Resolució definitiva: dia 3 de setembre de 2021

Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matriculació del 2021


 


MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

 

REINCORPORACIÓ CURS 2021-2022 

Els alumnes que no han estat matriculats al curs 2020/2021 o anteriors i vulguin continuar amb els estudis, hauran de presentar una sol·licitud de reincorporació als estudis ja iniciats.

SOL·LICITUDS: de l'1 al 30 de juny de 2021

LLOC DE PRESENTACIÓ:

Es pot lliurar la sol·licitud i documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Donat l'estat d’alarma pel covid-19 no hi ha cita prèvia per lliurar presencialment la documentació. Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar aquest tràmit
 • Per correu certificat a la següent adreça:
  Facultat de Traducció i d'Interpretació
  Gestió Acadèmica
  Plaça del Coneixement
  Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

RESOLUCIONS: Les resolucions s’enviaran per notificació electrònica. Els alumnes que tinguin una resolució favorable, podran realitzar l’automatrícula segons el calendari que es publicarà al web de la Facultat.
  
Aquells alumnes que a part d'haver de sol·licitar la reincorporació hagin de demanar l’equiparació al pla d’estudis del Grau, o hagin de sol·licitar l’exempció del règim de permanència,  ho han de demanar conjuntament.