Convocatòries d'accés

Aquestes són les maneres més habituals d'accedir als graus de la Facultat. Escull la teva i desplega la informació.

 

Preinscripció als graus de la Facultat

CURS 2020-2021

Accés per preinscripció universitària als graus de la Facultat de Traducció i d’Interpretació

El període de preinscripció universitària és des del dia 23 de juny al 29 de juliol de 2020

Grau en Traducció i Interpretació Anglès

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) és el nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Anglès) han de fer obligatòriament una prova d’aptitud.

Preinscripció i matrícula de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) 

La preinscripció i la matrícula de les PAP del Grau de Traducció i Interpretació (anglès) s’ha de formalitzar a través d'internet (
https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 23 de juny i el 7 de juliol de 2020. Cal fer la preinscripció universitària i a continuació la matrícula de la PAP.

Des del curs 2016/2017 hi ha una única prova que serà vàlida per accedir al grau en Traducció i Interpretació d'anglès de la UAB i de la UPF. La prova es fa a la UPF els anys senars i a la UAB els anys parells.

Aquest any la prova es realitzarà a la UAB, independentment d'on es vulguin cursar els  estudis del grau en Traducció i Interpretació (Anglès).
 

La prova consta de tres parts:

- Un resum en català o en castellà o en totes dues llengües d'un text escrit en anglès.
- Un exercici amb preguntes sobre el text.
- La redacció d'un text breu en anglès.

Preu de la prova: 95,25€

Data: dissabte 11 de juliol a les 10:00 hores.

Avís important PAP

Per tal de realitzar l’accés a la Facultat ordenadament, cal que estigueu a les 9h. Abans d’accedir a la facultat heu de consultar l’aula on heu de fer l’examen. Estan ordenades per cognoms. El dia d’abans podreu consultar l’aula assignada en aquesta pàgina web.

L’ús de la mascareta és obligatori, així com la higiene de mans abans d’entrar a les aules.

S’informa que no hi haurà servei de restauració en tot el campus.


Lloc de realització de la prova:
Universitat Autònoma de Barcelona
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Plaça del Coneixement. Edifici K
08193 – Bellaterra

Telèfon: 935811876

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat


Distribució per aules (10/07/2020)

Validesa de la prova:

La prova té una caducitat d'un any. La prova feta l'any 2019 és vàlida fins aquest any i la prova del 2020 serà vàlida fins al 2021.

Bonificacions i gratuïtats de la taxa:                             

BONIFICACIÓ DEL 50 % DE LA TAXA

Supòsit

Documentació acreditativa

Els membres de famílies nombroses de categoria general

Títol de família nombrosa actualitzat

Els membres de famílies monoparentals de categoria general

Títol de família monoparental actualitzat


 

EXEMPCIÓ DE LA TAXA

Supòsits

Documentació acreditativa

Els estudiants beneficiaris d’una beca a l’estudi amb càrrec

als pressupostos generals de l’estat.

Justificació documental de ser beneficiari d’una beca

Els membres de famílies nombroses i monoparentals de

categoria especial.

Títol de família nombrosa o monoparental actualitzat

Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%

Certificat emès per l’ICASS on consta el grau de discapacitat

Les víctimes d’actes terroristes, llurs cònjuges i llurs fills

Documentació adient. Certificat emès pel Ministeri d’Interior

Les víctimes de violència de gènere i llurs fills dependents

Denúncia o sentència judicial

Els estudiants de 65 anys o més.

DNI o passaport

Documentació que cal presentar:

 1. DNI o passaport original
 2. Acreditació de gratuïtat si s'escau.

Informació complementària:

- Mostra de les proves dels cursos anteriors:


- Tríptic Preinscripció 2020-2021


- Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües

-Informació important per les PAP (08/07/2020)

Resultats definitius de la prova d'aptitud personal (21/07/2020)

 

Grau en Traducció i Interpretació Alemany o Francès

La preinscripció universitària del grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) s'ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 23 de juny i el 29 de juliol de 2020.
 

El nivell requerit per a l’accés al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) és el nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. Totes les persones que vulguin accedir al grau en Traducció i Interpretació (Alemany o Francès) estan convocades a passar una tutoria:

Alemany o francès: 15 de juliol de 9:00 a 13:00 hores

Les tutories es realitzaran virtualment.

Informació de tutories virtuals: Instruccions proves de nivell d'idioma

Documentació: Es poden acreditar els coneixements d’alemany o de francès mitjançant un títol o certificat oficial a través dels correus electrònics:

Alemany: : gabriele.grauwinkel@uab.cat

Francès: ericjeanmichel.martin@uab.cat

- Acreditacions nivells de llengües Alemany i Francès

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat 

 
CURS 2020-2021
 

 

La preinscripció universitària a aquests graus s’ha de formalitzar a través d’internet (https://accesuniversitat.gencat.cat) entre el 23 de juny i el 29 de juliol de 2020. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

 
CURS 2020-2021
 

 

La preinscripció universitària al grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura s’ha de formalitzar a través d’internet https://accesuniversitat.gencat.cat entre el 23 de juny i el 29 de juliol de 2020. 

 

Gestió Acadèmica

Facultat de Traducció i d'Interpretació.
Edifici K. Plaça del Coneixement
Campus UAB
08193 Cerdanyola del Vallès


Tel. 93 581 1876

g.academica.fti@uab.cat

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL I AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I DE XINÈS
CURS 2021/2022

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
Grau en Traducció i Interpretació - Anglès
10
Grau en Traducció i Interpretació - Francès
3
Grau en traducció i Interpretació - Alemany
2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Xinès
2
Grau en Estudis d'Àsia Oriental - Japonès
2
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
2


ÀMBIT D’APLICACIÓ:

 • Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats. 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el número de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE i la branca de coneixement dels estudis.
 • Guia docent de les assignatures cursades, segellades per la universitat d’origen.
 • Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.


REQUISITS D’ACCÉS

 • Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 • No podran accedir per aquesta via les persones que, finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual vol accedir.
 • Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.


REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. L’ordenació de la resta de sol·licituds es farà segons:
 • Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
 • Segon: La resta d’estudis


 Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

Dia: 16 d'abril a les 14:00h

Aula: pendent

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).
 • Per correu certificat a la següent adreça: Facultat de Traducció i de Interpretació Gestió Acadèmica;Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 • Si disposeu de signatura electrònica podeu presentar la sol·licitud i la documentació a través d'aquest enllaç


CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
Resolució: dia 14 de juny de 2021
Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula de 2021

La resolució es podrà consultar al tauler d'anuncis de la gestió acadèmica de la Facultat de traducció i d'Interpretació i al Web de la Facultat.MÉS INFORMACIÓ:
Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76

ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ, AL GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL I AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I XINÈS

CURS 2021/2022

PLACES QUE S’OFEREIXEN:
 
Grau en Traducció i Interpretació (Anglès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Francès) 2
Grau en Traducció i Interpretació (Alemany) 2
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Xinès) 1
Grau en Estudis d’Àsia Oriental (Japonès) 1
Grau en Estudis d'Espanyol i de Xinès: Llengua, Literatura i Cultura 1

REQUISITS:
 
 • Tenir estudis universitaris estrangers parcials o totals (no homologats o sense equivalència del seu títol a Espanya) de sistemes educatius de la UE i d’altres Estats amb els que s’hagin subscrit Acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
 • Tenir convalidats un mínim de trenta crèdits, en aplicació del que disposa l’article 57 del Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre.
A l’efecte de la valoració de l’expedient acadèmic previ per al reconeixement de crèdits, es tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts per l’alumnat fins a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud d’admissió.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:
 
 • Formulari
 • Escrit de motivació.
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes en totes les assignatures i el nombre de convocatòries, am el valor en crèdits de cadascuna.
 • Pla d’estudis dels estudis d’origen, on hi consti l’any d’aprovació, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Guia docent / programes de les assignatures cursades, amb el segell de la universitat d’origen.
 • Informació del sistema de qualificacions de la universitat d’origen (només per universitats estrangeres).
 • Resguard d’ingrés del import del preu públic de la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.

La documentació dels estudis estrangers ha de complir els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- 16 d'abril de 2021, a les 14h

- Aula: Pendent

PROVA DE NIVELL DE CASTELLÀ (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN ESTUDIS D'ESPANYOL I DE XINÈS: LLENGUA, LITERATURA I CULTURA, QUE NO TINGUIN LA LLENGUA CASTELLANA COM A IDIOMA MATERN)

- 2 de juny de 2021, a les 10h

- Aula: Pendent

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

· Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).

· Per correu certificat a la següent adreça: Facultat de Traducció i de Interpretació Gestió Acadèmica Plaça del Coneixement Edifici K – Campus de la UAB 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

 

CALENDARI:

 
Període de sol·licitud: del dia 26 de febrer al 6 d'abril de 2021
Resolució: dia 14 de juny de 2021
Matriculació: a determinar segons el calendari de matrícula del 2021

La resolució es podrà consultar al taulell d'anuncis de la Gestió Acadèmica i al Web de la Facultat.

MÉS INFORMACIÓ:
Telèfon: 93 581 18 76
 

CURS 2021/2022


PLACES QUE S’OFEREIXEN

GRAUS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

 

Anglès  6 
Francès  2
Alemany   2


GRAUS EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL

Xinès  2 
Japonès   2

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ:                                                                                              

 • Alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD

 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient


REQUISITS D’ACCÉS

- Podran sol·licitar l’admissió:

 1. Els del Grau en Traducció i Interpretació alumnes que vulguin canviar el seu Idioma B.
 2. Els alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
 3. Els alumnes als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

- No podran accedir per aquesta via:

 1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.


REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:

 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.


PROVA DE NIVELL D’ANGLÈS (NOMÈS PER AQUELLES SOL·LICITUDS QUE DEMANIN L’ACCÉS AL GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ – ANGLÈS)

- 16 de juliol de 2021 a les 14h

- Aula: Pendent


Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia).
 • Per correu certificat a la següent adreça:


Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
CALENDARI:

Període de sol·licitud: del 1 al 9 de juliol de 2021

Resolució definitiva: dia 3 de setembre de 2021

Data de matriculació: a determinar segons el calendari de matriculació del 2021


 


MÉS INFORMACIÓ:

Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio

Telèfon: 93 581 18 76

Model de prova d'Anglès

 

REINCORPORACIÓ CURS 2020-2021 

Els alumnes que no han estat matriculats al curs 2019/2020 o anteriors i vulguin continuar amb els estudis, hauran de presentar una sol·licitud de reincorporació als estudis ja iniciats.

SOL·LICITUDS: de l'1 al 30 de juny de 2020

LLOC DE PRESENTACIÓ:

Es pot lliurar la sol·licitud i documentació a:

 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Donat l'estat d’alarma pel covid-19 no hi ha cita prèvia per lliurar presencialment la documentació. Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar aquest tràmit
 • A través del teu correu institucional de la UAB (e-campus)+ NIU *nou*
 • Per correu certificat a la següent adreça:
  Facultat de Traducció i d'Interpretació
  Gestió Acadèmica
  Plaça del Coneixement
  Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

RESOLUCIONS: Les resolucions s’enviaran per notificació electrònica. Els alumnes que tinguin una resolució favorable, podran realitzar l’automatrícula segons el calendari que es publicarà al web de la Facultat.
  
Formulari de sol·licitud (link)
 
Aquells alumnes que a part d'haver de sol·licitar la reincorporació hagin de demanar l’equiparació al pla d’estudis del Grau, o hagin de sol·licitar l’exempció del règim de permanència,  ho han de demanar conjuntament.
 
Sol·licitud de equiparació de plans d’estudis (link)

Formulari d’exempció del règim de permanència (link)