Preguntes més freqüents (Facultat de Traducció i d'Interpretació)

 

 1. Soc estudiant de batxillerat, com puc accedir als estudis de la FTI?
 2. Es requereix tenir un nivell de llengua per cursar els estudis?
 3. Cal fer alguna prova d'idioma per accedir als estudis?
 4. Si no puc assistir el dia de la prova d'aptitud d'anglès, puc fer-la un altre dia?
 5. Les sessions informatives per als alumnes de nou accés són obligatòries?
 6. Tinc estudis universitaris finalitzats i vull continuar estudiant a la FTI.
 7. Soc estranger i vull accedir als estudis que s'imparteixen a la FTI.
 8. Estic cursant estudis universitaris de grau però vull canviar als estudis que s'imparteixen a la FTI, què he de fer?
 9. Si tinc iniciats uns estudis de diplomatura, llicenciatura i/o grau antic, com puc finalitzar-los?
 10. Com puc accedir als estudis de màster oficial que s'imparteixen al centre?

 

 

1-Soc estudiant de batxillerat, com puc accedir als estudis que s'imparteixen al vostre centre?

Per accedir al grau de Traducció i Interpretació o al grau d'Estudis d'Àsia Oriental cal fer la preinscripció en línia a la web d'Accesnet.

Per cursar el grau de Traducció i Interpretació (anglès) s'ha de fer una prova d'aptitud que cal matricular en fer la preinscripció. Per saber les dates i més informació, pots clicar aquí.

 

inici

2-Es requereix tenir un nivell de llengua per cursar els estudis que s'imparteixen al vostre centre?

Per cursar el grau de Traducció i Interpretació s'ha de tenir un nivell B1 per al francès i l'alemany i B2 per a l'anglès, del Marc europeu comú de referència. Per cursar el grau d'Estudis d'Àsia Oriental és recomanable que es tinguin coneixements de llengua anglesa, preferiblement el nivell equivalent a B1 del Marc europeu comú de referència. No es requereix cap coneixement previ de xinès o japonès.

 

inici

3-Cal fer alguna prova d'idioma per accedir als estudis que s'imparteixen al vostre centre?

Per cursar el grau de Traducció i Interpretació (anglès) és obligatori fer una prova d'aptitud que cal matricular i pagar-ne la taxa corresponent alhora que es fa la preinscripció. Pots trobar exemples de les proves d'anys anteriors en aquest enllaç.

La prova només té dos resultats possibles: "apte" i "no apte". En cas de "no apte", l'estudiant no podrà accedir en aquesta convocatòria al grau de Traducció i Interpretació (anglès), independentment de quina sigui la seva nota d'accés.

Si un estudiant obté un "apte" però no té prou nota per accedir, se li guardarà la nota un any. Si el curs següent fa de nou la preinscripció universitària, no caldrà que faci la prova d'aptitud, només caldrà que demani un certificat  "d'apte" a la Gestió Acadèmica.

Aquesta prova és obligatòria per a tothom, independentment de les titulacions que es tinguin de llengua anglesa o que es tracti de la llengua materna.

Per cursar el grau d'Estudis d'Àsia Oriental no és necessari fer cap prova ni acreditar cap nivell.

inici

 

4-Si no puc assistir el dia de la prova d'aptitud d'anglès, puc fer-la un altre dia?

S'estableix un dia alternatiu per a la prova d'aptitud d'anglès per als alumnes que ho sol·licitin per escrit i per raons molt justificades. Cal presentar la sol·licitud amb la documentació justificativa a la Gestió Acadèmica.

inici

 

5-Les sessions informatives per als alumnes de nou accés són obligatòries?

Les sessions informatives no són obligatòries, però n'és recomanable l'assistència, ja que en aquesta sessió s'entrega la documentació de matrícula i s'informa de com es fa el tràmit de matriculació.

inici

6-Tinc estudis universitaris finalitzats i vull continuar estudiant al vostre centre, què he de fer?

Els estudiants titulats han de demanar l'accés al grau de Traducció i Interpretació o al grau d'Estudis d'Àsia Oriental a través de la web d'Accesnet.

El període per realitzar la preinscripció el podeu consultar aquí.

inici

 

7-Soc estranger i vull accedir als estudis que s'imparteixen al vostre centre, què he de fer?

Els alumnes dels països de la Unió Europea, Suïssa, Xina, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, que hagin cursat el batxillerat europeu o l'internacional han de confirmar que compleixen els requisits d'accés a la universitat i obtenir una credencial que ho certifiqui a través de la UNED.

Una vegada obtinguin la credencial, cal que facin la preinscripció al grau de Traducció i Interpretació o al grau d'Estudis d'Àsia Oriental a través de la web d'Accesnet.

Els alumnes d'altres països, abans de realitzar la preinscripció han d'homologar els seus estudis preuniversitaris al títol de batxillerat espanyol a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

inici

 

8-Estic cursant estudis universitaris de grau però vull canviar als estudis que s'imparteixen al vostre centre, què he de fer?

Els estudiants amb estudis universitaris espanyols iniciats i no finalitzats hauran de demanar un canvi d'estudis universitaris espanyols (antic trasllat d'expedient) per accedir al grau de Traducció i Interpretació o al grau d'Estudis d'Àsia Oriental a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació segons dates del calendari academicoadministratiu aprovat pel Consell de Govern de la UAB. Adjuntem l'enllaç amb més informació i terminis. És necessari haver superat 30 crèdits o més als estudis d’origen en el moment de lliurar la sol·licitud d'accés per canvi d’estudis.

I la resta d’estudiants hauran d'accedir-hi mitjançant canvi d'estudis universitaris estrangers. Adjuntem l'enllaç amb més informació i terminis de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació de la UAB.

inici

 

9. Si tinc iniciats uns estudis de diplomatura, llicenciatura i/o grau antic, com puc finalitzar-los?

Hauràs de sol·licitar la reincorporació i l'equiparació als nous estudis.

inici

 

10. Com puc accedir als estudis de màster oficial que s'imparteixen al centre?
 
Per accedir a qualsevol màster oficial, es requereix  estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti el país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

inici

 

 1. Què he de fer per canviar d'idioma B?
 2. Què he de fer per canviar d'idioma C?
 3. Com puc demanar un certificat acadèmic?
 4. Vull un document on constin els nivells d'idioma que he assolit durant la llicenciatura, què he de fer?
 5. Tinc uns estudis universitaris cursats anteriorment, què he de fer per convalidar-los pels estudis que  estic fent ara? 
 6. Quan puc demanar el títol?

 

 

 

1-Què he de fer per canviar d'idioma B?

Hi ha tres vies diferents i es poden intentar les tres a la vegada i de forma independent, segons el calendari academicoadministratiu:

 

 

 1. Canvi d'estudis. 
 2. canvi d'estudis per interdisciplinarietat
 3. Preinscripció universitària.
 

inici

 

2-Què he de fer per canviar d'idioma C?

Segons la informació i el calendari publicats a la web de la Facultat, cada curs acadèmic s'ofereixen dues places per  a cada idioma C, excepte per a Portuguès i Àrab que s'ofereixen 4.

S'han de tenir aprovades les assignatures matriculades d'Idioma C per a Traductors i Intèrprets 1 i 2 de primer curs, tot i que també es valoraran les sol·licituds d'aquelles persones que tinguin suspesa una de les dues assignatures o totes dues, en funció de l'escrit de motivació.

Es pot fer presencialment a la Gestió Acadèmica (demanant cita prèvia) o per correu postal, adjuntant la documentació requerida.

 

inici

 

3-Com demanar un certificat acadèmic?

El pots generar a través de la secretaria virtual, a l'apartat de "Sol·licitud de certificats electrònics".

inici

 

4-Vull un document on constin els nivells d’idioma que he assolit durant la carrera, què he de fer?

Has de fer la sol·licitud de certificat (vegeu pregunta 3) i enviar un correu electrònic a g.academica.fti@uab.cat, identificant-te amb el teu DNI i NIU, demanant el document o bé pots reservar cita prèvia i venir a Gestió Acadèmica per fer el tràmit. 

Pots demanar:

1. Nivell C2 de llengua catalana: Només si has pagat o estàs en possessió del títol. 
2. Nivell B i C, segons el Marc comú europeu de referències de les llengües.

 

inici

5- Tinc uns estudis universitaris cursats anteriorment, què he de fer per convalidar-los pels estudis que estic fent ara?

La convalidació en els estudis de grau i màster no existeix, el que has de fer és sol·licitar el reconeixement de crèdits.

El reconeixement es pot demanar sempre que el contingut de les assignatures i el número de crèdits sigui similar. Per fer això s'ha de presentar la sol·licitud de reconeixement, un certificat acadèmic personal del teu expedient acadèmic, el pla d'estudis (segellat) i còpia compulsada dels programes de les assignatures que vols reconèixer (veure reconeixement acadèmic).

inici

 

6-Quan puc demanar el títol?

El títol el pots demanar quan el teu expedient estigui tancat, o sigui quan estigui totalment qualificat. Si consultes el teu expedient i està tancat en disposició de títol pots demanar-lo.

Si el teu expedient està obert, però creus que ja estàs graduat/da, t'hauries de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica perquè repassin el teu expedient i t'ho confirmin.

Recorda que l'estudiant és l'últim responsable del seu expedient acadèmic.

 

inici

 


 


 1. Puc no matricular-me de tots els crèdits de primer?
 2. Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners? Perdo la plaça?
 3. Si no he fet efectiu el pagament de la matrícula en els terminis establerts, quina conseqüència pot tenir?
 4. He estat admès en un màster de forma condicional,  què vol dir estar “admès  de forma condicional”?
 5. Em retornen l'import abonat en concepte de reserva de plaça al màster si finalment no em matriculo?
 6. El dia de la matrícula del màster cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el moment de la preinscripció?
 7. Soc titulat i ara cursaré uns nous estudis universitaris. La meva matrícula tindrà algun recàrrec?
 
 
1.  Puc no matricular-me de tots els crèdits de primer?

Si decideixes no matricular-te d'un curs sencer en el moment de fer la matrícula pots sol·licitar fer-la a temps parcial i només et matricularàs de la meitat dels crèdits. L'autorització és automàtica i no cal aportar cap documentació justificativa. Si després que s'hagi iniciat el curs acadèmic vols sol·licitar un canvi de règim de dedicació, has d'adreçar-te a la Gestió Acadèmica on t'informaran de les dates per realitzar aquest tràmit.

inici

 
2.  Si vull anul·lar la matrícula, em tornen els diners? Perdo la plaça?

La devolució de l'import que pugui correspondre només procedirà si l'anul·lació o modificació s'ha fet per causes imputables a la UAB o per malaltia (adjuntant el certificat mèdic d'un organisme oficial). Si anul·les la matrícula perquè l'Oficina de Preinscripció t'ha adjudicat una altra plaça (si no has fet un canvi de preferències ni una nova preinscripció en convocatòries posteriors), tens dret a la devolució, llevat de la de l'import de la gestió de l'expedient acadèmic.

L'anul·lació total de la matrícula només implicarà reserva de plaça per a l'any acadèmic següent si l'estudiant ha fet efectiu l'import de la matrícula. Aquest benefici s'aplicarà a l'alumnat de nou ingrés a la UAB i només una vegada.

inici


 
3.  Si no he fet efectiu el pagament de la matrícula en els terminis establerts, quina conseqüència pot tenir?

El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, i en cas que facis efectiu l'import amb posterioritat hauràs d'abonar les despeses i els recàrrecs per impagament aprovats pel Consell Social.

inici


 
4.  He estat admès en un màster de forma condicional,  què vol dir estar “admès de forma condicional”?

Significa que t'han admès al màster però no pots fer efectiu el pagament de la reserva de plaça fins que presentis la documentació pendent, o fins que no finalitzis els estudis de grau, llicenciatura, diplomatura o enginyeria. La plaça que tens adjudicada -no la perds- si presentes la documentació pendent com a màxim durant la segona setmana de setembre.

inici


 
5.  Em retornen l'import abonat en concepte de reserva de plaça al màster si finalment no em matriculo?

La reserva de plaça no és retornable en cas que no es formalitzi la matrícula, i tampoc  es pot traslladar a un altre curs acadèmic. Només es retornaria aquest import si el màster finalment no es realitza, no et concedeixen el visat o per causes imputables a la UAB.

inici


 
6.  El dia de la matrícula del màster cal tornar a presentar els documents que ja he entregat en el moment de la preinscripció?

Sí, els documents que vas enviar en línia en el moment de la preinscripció no substitueixen els que has de presentar en paper en el moment de la matrícula. Sobretot si ets estudiant internacional, revisa abans de la teva arribada tots els originals, fotocòpies i altres documents legalitzats i/o certificats que et demanen a la matrícula.

inici


 
7.   Soc titulat i ara cursaré uns nous estudis universitaris. La meva matrícula tindrà algun recàrrec?

Si ja tens un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-los, i comences uns altres estudis oficials, s'aplica un coeficient d'1,4 als preus per crèdit, llevat que es tracti dels primers estudis de màster o de doctorat.
Se t'eximeix d'aquest recàrrec si et trobes en algun dels casos següents:

- Estudiants que han acabat estudis d'un únic primer cicle i es matriculen d'un segon cicle.
- Estudiants que han acabat estudis en centres que apliquen preus privats.
- Estudiants que, havent iniciat uns estudis amb doble titulació, hagin obtingut el títol d'una de les titulacions i s'hagin de matricular d'algun crèdit de l'altra titulació.
- Estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

inici


 

 1. Què és un pla d'estudis?
 2. Què són les competències, les competències transversals i les competències específiques?
 3. Què són els estudis de grau?
 4. Què són els estudis de màster?
 5. Què és un crèdit ECTS?
 6. Quins són els estudis de grau que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 7. Quins són els estudis de màsters oficials que ofereix la Facultat i on puc trobar informació?
 8. Puc cursar algun dels estudis a distància?
 9. Oferiu torn de matí i tarda de totes les titulacions? Quina és la franja horària de cada torn?
 10. On puc consultar els horaris de cada titulació?
 11. On puc consultar el pla d'estudis de la titulació que estic cursant?
 12. Puc cursar assignatures d'altres estudis?
 13. On puc trobar les guies de les assignatures?

 

1-Què és un pla d'estudis?
 
El pla d’estudi és el conjunt de matèries que componen una titulació i ens indica les competències que s'han d'haver assolit al final del procés formatiu. Per tant, les matèries es defineixen en funció d'aquestes competències, que han de ser avaluables i s'han de reflectir en les qualificacions.

inici

 

2-Què són les competències, les competències transversals i les competències específiques?
 
Les competències són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que descriuen els resultats de l'aprenentatge d'un programa educatiu, allò que un estudiant sap o pot demostrar al final del procés educatiu.
 
Les competències transversals descriuen allò que el graduat/da és capaç de saber o fer en acabar el seu procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació.
 
I les competències específiques descriuen allò que un titulat/da és capaç de fer en acabar els seus estudis i són definides per cada titulació.

inici

3-Què són els estudis de grau?

Els graus són estudis que tenen com a finalitat l'obtenció per part de l'estudiant d'una formació general orientada a la preparació per a l'exercici professional. El títol oficial que s'obté en superar aquests estudis és el de graduat.
 
Els títols de grau són de 240 crèdits ECTS, que equivalen a un període mínim d'estudi de quatre anys. Excepcionalment, els graus amb condicions poden tenir més crèdits i comportar un període d'estudi més ampli.
 
Tots els graus s'adscriuen a alguna d'aquestes branques de coneixement: arts i humanitats, ciències, ciències de la salut, ciències socials i jurídiques, enginyeria i arquitectura.
Les titulacions de grau que s’imparteixen a la Facultat de Traducció i d'Interpretació s'adscriuen a la branca d'arts i humanitats.
 
Els plans d'estudis de grau contenen com a mínim les activitats formatives següents: matèries bàsiques, matèries obligatòries i matèries optatives, pràctiques externes i un treball de fi de grau.

inici

4-Què són els estudis de màster?
 
Els estudis de màster tenen la finalitat que l'estudiant adquireixi una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores. Els plans d'estudis tenen una càrrega d'entre 60 i 120 crèdits i inclouen tant formació teòrica com formació pràctica.

inici

5- Què és un crèdit ECTS?
 
És la unitat de mesura a partir del la qual es dissenyen les titulacions en el marc de l’EEES. A la UAB, un crèdit ECTS equival a 25 hores de càrrega lectiva.
 
La mesura de la càrrega lectiva de l'ECTS comptabilitza tot el treball de l'estudiant per superar les diferents assignatures (assistència a classe, preparació de treballs, hores d'estudi autònom, hores d'estudi en grup, tutories, preparació de pràctiques, d'exàmens, preparació de proves, etc.)

inici

6-Quins són els estudis de grau que ofereix la Facultat i on puc trobar-ne informació?
 
A la Facultat de Traducció i d'Interpretació s'ofereixen dos graus, i hi pots accedir des dels bàners de la pàgina principal, o des d'aquests enllaços:

a) Grau de Traducció i Interpretació
b) Grau d'Estudis d'Àsia Oriental

inici

7-Quins estudis de màster s'ofereixen a la Facultat i on puc trobar-ne informació?
 
Actualment a la Facultat s'ofereixen els màsters oficials següents:

- Màster de Traducció i Estudis Interculturals
- Máster de Traducció Audiovisual
- Màster de Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció
- Màster d'Interpretació de Conferències


 

inici

8- Puc cursar els estudis de grau a distància?
 
No. Tots els estudis de grau de la Facultat de Traducció i d'Interpretació són presencials i és obligatori assistir a classe.

inici

 

 9- Oferiu torn de matí i de tarda de totes les titulacions? Quina és la franja horària de cada torn?
 
Cada titulació té un sol torn.

Els graus es fan en torn de matí de 8h a 15h (algunes assignatures a partir de segon curs es poden allargar fins les 17:30h).

El màster es fa en torn de tarda. Les classes s'imparteixen en horari de tarda (en l'interval de 15.30 h-19.30 h, de dilluns a dijous), tret de l'itinerari d'Interpretació, que és al matí (en l'interval de 8.30 h-16 h, de dilluns a divendres). Els complements de formació que han de fer alguns alumnes es fan en horari de matí (fins a les 15.30 h, aproximadament).

inici

10- On puc consultar els horaris de cada titulació?

Pots consultar els horaris entrant a la web de la Facultat, al bàner de la pàgina principal: horaris i aules.

inici

11- On puc consultar el pla d'estudis de la titulació que estic cursant?
 

El pots consultar entrant a la web de la Facultat del grau corresponent des de la pàgina principal, i després a la pestanya on posa plans d'estudi. A sota de tot hi ha un enllaç al document PDF on consten tots els codis de les assignatures, s'ofereixin o no. Per poder fer el seguiment de l'expedient i saber les assignatures a les quals t'hauràs de matricular per acabar la titulació, és molt important que  consultis el teu pla d’estudis.

Pla d'estudis del grau de Traducció i Interpretació (assignatures amb codis)
Pla d'estudis del grau d'Estudis d'Àsia Oriental (assignatures amb codis)

inici

12- Puc cursar assignatures d'altres estudis?

Pots cursar assignatures optatives d’una altra titulació fent un mínor. 
Un mínor és un itinerari d'universitat organitzat per un centre de la UAB, adreçat a estudiants de diferents titulacions de grau i que té com a finalitat que l'estudiant assoleixi competències pròpies d'un àmbit diferent a les que constitueixen el nucli principal de la seva titulació de grau, utilitzant assignatures d'altres plans d'estudis.
Per accedir a un mínor cal complir uns requisits mínims i s'ha de seguir un procediment previ de sol·licitud. Pots consultar la informació sobre els requisits, procediments a seguir i continguts de les assignatures a la Facultat que ofereix el mínor i a la web de la UAB.

Mínors a la UAB

inici

13- Com puc aconseguir les guies de les assignatures que he cursat segellades?

Pots imprimir les guies des del lloc web corresponent i fer-les arribar a la Gestió Acadèmica per tal que les segellem.
 

Guies dels graus del curs actual Grau de Traducció i Interpretació
Grau d'Estudis d'Àsia Oriental
Guies d'altres anys de grau
i llicenciatura
http://ddd.uab.cat/
Guies de llicenciatura en castellà 
(sense data)
Totes les titulacions
Guies en anglès Grau de Traducció i Interpretació

inici

 

 

 


 1. Com puc saber els horaris d'atenció dels meus professors?
 2. On són els despatxos dels professors?
 3. Com puc saber si un professor ha comunicat que no podrà fer una classe prevista?
 4. Com puc valorar la docència?
 
1-Com puc saber els horaris d'atenció dels meus professors?

 
Pots consultar-los per internet al directori de la Facultat. En cas que no hi siguin, sempre pots enviar al professor un correu electrònic.

També es pot consultar aquest llistat a la cartellera que hi ha després de les bústies dels professors, al costat de l'aula 001.

inici

 

2-On són els despatxos dels professors?

La majoria són al primer i al segon pis de la Facultat de Traducció i d'Interpretació, sobre la Gestió Acadèmica. Tots aquells que apareixen amb una nomenclatura que comença per k/al llistat del directori de la Facultat.

Alguns professors atenen al despatx MRA-17, situat al Mòdul de Recerca A, l'edifici que hi ha a continuació de l'edifici de la FTI, davant de la Biblioteca d'Humanitats.


Alguns professors amb menys docència fan l'atenció en altres facultats, bàsicament a l'edifici B (Facultat de Filosofia i Lletres).

inici


3-Com puc saber si un professor ha comunicat que no podrà fer una classe prevista?

Hi ha un registre d'absències que està publicat al vestíbul de la facultat i també a la web/absències. A aquesta pàgina s'hi accedeix amb el niu i la paraula de pas corresponent.

inici

 

4-Com puc valorar la docència?

Semestralment s'enquesta sobre una part del professorat, a través d'una aplicació en línia (enquestes del professorat). Cada estudiant pot respondre només sobre els professors dels quals rep docència.

inici


 


 1. Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura/mòdul?
 2. Quines conseqüències té un No Avaluable?
 3. On puc consultar les qualificacions?
 4. Si he tret una matrícula d'honor, tinc alguna gratuïtat el curs següent?
 5. I si he obtingut una matrícula d'honor en el últim curs?
 6. He suspès una part d'una assignatura, cal que la matriculi sencera el curs següent?
 7. Si no estic d'acord amb la qualificació obtinguda en una assignatura, què puc fer?
 8. Què és la convocatòria extraordinària de fi d’estudis (també anomenada convocatòria extraordinària de febrer)?
 9. Què és l'avaluació per compensació?
 10. Hi ha la possibilitat de presentar-se als exàmens sense assistir a classe?

  

1. Quantes convocatòries tinc per superar una assignatura/mòdul?

Tres convocatòries (per cada matrícula una convocatòria). A la tercera convocatòria, l'estudiant pot sol·licitar ser avaluat per un tribunal. Si esgotes la tercera matrícula pots demanar-ne una quarta de manera extraordinària a la Facultat.

inici

 

2. Quines conseqüències té un No Avaluable?

En els graus i màsters exhaureix convocatòria. Si l'assignatura o mòdul és de tipologia optativa pots no matricular-la el curs següent.

inici

 

3. On puc consultar les qualificacions?
 
Les parcials, a criteri de cada docent, al Campus Virtual i/o a la Secretaria Virtual (http://sia.uab.cat). Les finals, a la Secretaria Virtual; si estan entre parèntesi és que encara són provisionals.

inici


 

4. Si he tret una matrícula d'honor, tinc alguna gratuïtat el curs següent?

. Pots matricular-te gratuïtament d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la qual has obtingut la matrícula d'honor. Aquesta gratuïtat s'aplica en assignatures o crèdits matriculats per primera vegada.
Si has obtingut la matrícula d'honor en els mateixos estudis a la UAB, el descompte s'aplica automàticament. Si la matrícula d'honor l'has obtinguda en uns altres estudis a la UAB, o en un centre adscrit a la UAB, has de sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui per aquest concepte. En qualsevol dels casos, aquesta gratuïtat s'aplica amb independència que la matrícula d'honor s'hagi obtingut o no en els mateixos estudis.
La deducció no pot superar el nombre d'assignatures de les quals t'hagis matriculat ni l'import global de la matrícula.

inici

 


5. I si he obtingut una matrícula d'honor en l’últim curs? 

Si la matrícula d'honor l'has obtingut en la teva última matrícula, no podràs gaudir de la gratuïtat ja que els estudis han finalitzat.
Per altra banda, si inicies o continues en altres estudis de grau o màster, en el curs immediatament posterior podràs sol·licitar el reintegrament de l'import que correspongui per aquest concepte.

inici

 

6. He suspès una part d'una assignatura, cal que la matriculi sencera el curs següent?

Si la nota final de l'assignatura o mòdul és un Suspès o un No Avaluable, caldrà que la matriculis de nou el curs següent. Només en el cas de les assignatures optatives no caldrà que les tornis a matricular perquè són abandonables.

inici

 

7. Si no estic d'acord amb la qualificació obtinguda en una assignatura, què puc fer?

En cas de disconformitat amb l'avaluació final d'una assignatura, primerament hauràs de sol·licitar una revisió ordinària amb el/la professor/a responsable de l'assignatura/mòdul, com a mínim 24 hores després d'haver fet públiques les notes, o el mateix dia, si s'ha anunciat públicament amb anterioritat.
Un cop feta la revisió ordinària, si continues en desacord amb la nota, podràs sol·licitar una revisió extraordinària al Deganat del centre, presentant una instància a la Gestió Acadèmica de la Facultat. La podràs sol·licitar a partir de la data límit de tancament d'actes i en un termini màxim de 15 dies naturals.

inici 

8. Què és la convocatòria extraordinària de fi d'estudis (també anomenada convocatòria extraordinària de febrer)?

Es tracta d'una prova de síntesi per poder finalitzar els estudis al febrer. L'estudiant ha d'estar matriculat de tots els crèdits que li manquin per acabar la carrera. Aquests no poden ser matriculats per primera vegada, excepte les pràctiques i el Treball de Fi de Grau. En aquest últim cas no podrà consistir en una prova de síntesi.

inici


 

9. Què és l'avaluació per compensació?

Només és aplicable als estudis de grau i consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d'una titulació. Es pot demanar una sola vegada per titulació i només es pot compensar una assignatura amb un nombre màxim de 12 crèdits.
Més informació 

inici

 

10. Hi ha la possibilitat de presentar-se als exàmens sense assistir a classe?

Els estudis de la nostra universitat són amb docència presencial.

A la guia docent de cada assignatura trobareu la informació sobre els criteris d'avaluació que utilitzarà el docent responsable de l'assignatura. A partir de la segona matrícula, l'avaluació de l'assignatura o mòdul podrà consistir, a decisió del professor responsable de l'assignatura, en una prova de síntesi, que permeti l'avaluació dels resultats d'aprenentatge previstos en la guia docent de l'assignatura. En aquest cas, la qualificació de l'assignatura correspondrà a la qualificació de la prova de síntesi.

inici


 
 
 


1. Què són les pràctiques acadèmiques curriculars?
2. Quins requisits tenen les pràctiques acadèmiques curriculars?
3. Quins són els períodes per fer les pràctiques acadèmiques?
4. Quin és l'horari que haig de fer a l'empresa?
5. Quins tràmits he de fer si vull fer pràctiques?
6-Qui adjudica la plaça a l'empresa i el tutor intern a cada estudiant i on es publica?
7. Què he de fer si vull fer pràctiques a una empresa que no apareix al llistat publicat per la Facultat (contacte propi)?
8. Quin és el marc legal de les pràctiques?
9. Qui s'ocupa de la gestió dels convenis?
10. Haig de signar el Conveni de pràctiques?
11. Un cop assignada la plaça, quins requisits necessito abans de començar les pràctiques?
12. En quines condicions queda assegurat l'estudiant durant la realització de les pràctiques?
13. Què haig de fer si tinc un accident mentre faig les pràctiques?
14. Qui avalua l'assignatura de pràctiques?
15. Què ha de presentar l'estudiant per poder ser avaluat de l'assignatura de pràctiques?
16. Quines són les funcions del tutor intern?
17. Qui demana l'informe d'avaluació dels tutors?
18. Què haig de fer si, en el transcurs de l'estada, no estic fent tasques que tinguin relació amb els meus
estudis?

19. Què haig de fer per reconèixer l’experiència laboral i professional?
20. Els crèdits reconeguts en concepte d'experiència laboral computen com a pràctiques de la titulació?
21. Què són les pràctiques extracurriculars?
22. Què haig de fer si l'empresa em demanar allargar la meva estada més enllà de les hores que figuren en el
conveni?

23. Puc fer pràctiques estant a punt de finalitzar els estudis?

 

1. Què són les pràctiques acadèmiques curriculars?

Grau de Traducció i Interpretació: són les pràctiques acadèmiques en empreses, entitats, o centres de la UAB vinculades a l'assignatura optativa de 4t curs de 6 crèdits (100 hores), és una assignatura semestral i es pot realitzar al primer o al segon semestre.

Grau d’Estudis Àsia Oriental: són les pràctiques acadèmiques en empreses, entitats, o centres de la UAB vinculades a l'assignatura optativa de 4t curs de 12 crèdits (200 hores), és una assignatura anual i es realitza durant tot el curs.

inici

2. Quins requisits tenen les pràctiques acadèmiques curriculars?

La normativa de pràctiques acadèmiques estableix que per sol·licitar plaça de pràctiques cal haver superat 120 crèdits i haver superat totes les assignatures del 1r curs.

inici

3. Quins són els períodes per fer les pràctiques acadèmiques?

-Grau de Traducció i Interpretació: primer, segon semestre o a l'estiu.
-Grau d’Estudis d'Àsia Oriental: durant el curs acadèmic o a l'estiu.

IMPORTANT: Els alumnes que vulguin fer pràctiques a l'estiu ho hauran de comunicar a la Gestió Acadèmica amb antelació.

inici

4. Quin és l'horari que haig de fer a l'empresa?

L'horari és el que proposa l'empresa a la fitxa i el que es pacta entre l'entitat i l'estudiant.

inici

5. Quins tràmits he de fer si vull fer pràctiques?

-Estar matriculat/da.
-En el moment de fer la matrícula, seleccionar l'assegurança complementària.
-Consultar el llistat d'empreses/entitats/centres UAB publicat a la web de la Facultat per poder fer la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic, dins el període establert al calendari de pràctiques.
-Assistir a la reunió informativa a l'inici de curs dins el període establert al calendari de pràctiques.

inici

6-Qui adjudica la plaça a l'empresa i el tutor intern a cada estudiant i on es publica?

El/la coordinador/a de l'assignatura de pràctiques és qui adjudica la plaça i el tutor intern en funció de les llengües, l'empresa escollida i de la nota mitjana de l'expedient de l'alumne. Es publica al banner "Adjudicació de places" de l'apartat de pràctiques de la pàgina web de la Facultat.

inic

7. Què he de fer si vull fer pràctiques en una empresa que no apareix al llistat publicat per la Facultat (contacte  propi)?

Els estudiants poden contactar directament amb entitats per tal de fer pràctiques, sempre que les tasques a desenvolupar estiguin relacionades amb els seus estudis. L'empresa haurà d'enviar a la Gestió de Pràctiques (practiques.fti@uab.cat) la "Fitxa d'oferta de places" de l'apartat de pràctiques de la pàgina web de la Facultat. Si el contacte propi és acceptat per la Coordinadora de Pràctiques, l’assignació és automàtica: aquella oferta ja no es posa a disposició de la resta dels alumnes matriculats.

inici

8. Quin és el marc legal de les pràctiques?

Per donar cobertura legal a l'estada de pràctiques serà necessari signar un conveni específic de cooperació educativa entre l'entitat, la Facultat i l'alumne abans de començar les pràctiques.

inici

9. Qui s'ocupa de la gestió dels convenis?

La Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d'Interpretació.

inici

10. Haig de signar el Conveni de pràctiques?

Si. El conveni específic el signa i segella per les dues cares el/la degà/degana de la Facultat, la persona autoritzada de l'entitat i l'estudiant. Cada una de les parts tindrà una còpia d'aquest conveni.

inici

11. Un cop assignada la plaça, quins requisits necessito abans de començar les pràctiques?

-Esperar a rebre un correu electònic de la Gestió Acadèmica per la tramitació del conveni.
-Passar per la Gestió Acadèmica, en l'horari establert, per revisar les dades del conveni i signar per les dues cares.
-Portar el conveni a l'empresa perque el signin per les dues cares i el segellin a peu de pàgina.
-Retornar el conveni degudament signat i segellat a la Gestió Acadèmica abans de començar les pràctiques.

inici

12. En quines condicions queda assegurat l'estudiant durant la realització de les pràctiques?

L’assegurança complementària és un servei que ofereix la Universitat, que consisteix en una assegurança d'accidents, de responsabilitat civil i d'assistència en viatge. S'ha de contractar en el moment de fer la matricula. (assegurança complementària)

inici

13. Què haig de fer si tinc un accident mentre faig les pràctiques?

Cal que et posis en contacte, tan aviat com et sigui possible, mitjançant els números de telèfon d’assistència que figuren al certificat de l’assegurança, amb: Zurich (en el cas de l’assegurança complementària ) o Generali (en el cas de l’assegurança complementària de mobilitat).

Zurich (si tens l’assegurança complementària):
A efectes de poder gestionar qualsevol qüestió relacionada amb el protocol de l’asseguradora Zurich, tens a la teva disposició els telèfons següents:
            Horari d’oficina (8 a 17 hores)
·         93 367 18 43
·         93 367 18 44

 • En cas d’accident a Espanya:
  • Telèfon: 902 194 588
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d’Espanya: 902 194 588
  • Telèfon des de l’estranger +34 93 267 10 55
 • Preu: 5,09 €

Generali (si tens l’assegurança complementària de mobilitat):

 • En cas d’accident a Espanya:
  • Telèfon: 902 333 433 / 902 302 928
 • En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
  • Telèfon des d'Espanya: 902 15 85 85
  • Telèfon des de l’estranger: +34 91 514 99 00
 • Preu: 9,72 €

Si necessiteu assessorament o teniu algun problema amb la gestió, contacteu amb Ómnibus:

inici

14. Qui avalua l'assignatura de pràctiques?

En el procés d'avaluació de les pràctiques externes intervenen:

 1. El tutor intern de la Facultat.
 2. El tutor extern de l'entitat
 3. Al final del període de pràctiques cada estudiant, individualment, ha d'omplir la memòria final en línia que es troba a la pàgina web de la FTI, en el període establert.

És la Coordinadora de Pràctiques qui fa l'avaluació final i introdueix la nota a l'acta.

inici

15. Què ha de presentar l'estudiant per poder ser avaluat de l'assignatura de pràctiques?

 1. Quan finalitzi el període de pràctiques a l'entitat, s'ha d'omplir a través de la pàgina web de la Facultat, la memòria de l'estudiant.
 2. S'ha d'entregar la carpeta professional al tutor intern.

  inici

16. Quines són les funcions del tutor intern?

La tasca del tutor intern és orientar, aclarir dubtes i valorar acadèmicament la feina feta pels alumnes; en cap cas és el responsable d'aquesta feina, ni tampoc de corregir-la. Ha d'omplir l'informe final a través de la pàgina web de la FTI, en funció de la carpeta professional entregada per l'alumne.

inici

17. Qui demana l'informe d'avaluació dels tutors?

Una vegada finalitzat el període de pràctiques, l'estudiant és responsable de demanar al seu tutor intern i extern que complimentin l'informe electrònic.

inici

18. Què haig de fer si, en el transcurs de l'estada, no estic fent tasques que tinguin relació amb els meus estudis?

Posar-se en contacte amb la Coordinadora de Pràctiques.

inici

19. Què haig de fer per reconèixer l'experiència laboral i professional?

Segons l'article 78 bis de la Normativa de la UAB 1393/2007, es pot reconèixer l'experiència laboral i professional acreditada, sempre que estigui relacionada amb les competències inherents al títol.

Documents que cal presentar a la Gestió Acadèmica per al reconeixement:

 1. Informe favorable del tutor/a.
 2. Acreditació de l'empresa que descrigui les tasques dutes a terme.
 3. Certificació de vida laboral de la persona interessada.
 4. Memòria justificativa en la qual s'exposin les competències assolides mitjançant l'activitat laboral.
 5. Sol·licitud de “Reconeixement i/o transferència de crèdits”
 6. Pagar les taxes (el preu establert en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya) (Consulta els preus públics a l'apartat "Gestió acadèmica" d'aquesta web


Tramitació de la sol·licitud
Es pot tramitar durant tot el curs portant la documentació a la Gestió Acadèmica amb cita prèvia.

inici

20. Els crèdits reconeguts en concepte d'experiència laboral computen com a pràctiques de la titulació?

Els crèdits reconeguts s'incorporen a l'expedient de l'estudiant amb la qualificació d'”apte/a”, i especificant que han estat reconeguts. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte als efectes del còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic de l'estudiant.

inici

21. Què són les pràctiques extracurriculars?

Són pràctiques acadèmiques extracurriculars, aquelles pràctiques que no formen part del pla d'estudis i tenen un caràcter totalment voluntari per part de l'estudiant. Tot i tractar-se de pràctiques extracurriculars, aquestes tindran una vinculació directa amb els estudis que l'alumne estigui cursant. Apareixen a l'expedient de l'alumne com a "Assignatura Transferida”, amb la qualificació d'"apte/a”. Aquesta assignatura transferida no computarà en el total de crèdits, ni comptarà a l'hora de fer la mitjana de l'expedient. Aquestes pràctiques són compatibles amb fer l'assignatura de Pràctiques Externes simultàniament, sempre que els horaris ho permetin.

Aquestes pràctiques es gestionen a través del Servei d'Ocupabilitat

inici

22. Què haig de fer si l'empresa em demanar allargar la meva estada més enllà de les hores que figuren en el conveni?

No es poden fer més hores de les que figuren en el conveni. Si l'empresa està interessada a allargar les pràctiques haurà de formalitzar un contracte laboral o un altre conveni a través del Servei d'Ocupabilitat.

inici

23. Puc fer pràctiques estant a punt de finalitzar els estudis?

La condició d'alumne/a es perd un cop s’han superat la totalitat de crèdits de la titulació; per tant, les persones que han matriculat tots els crèdits i ja són a punt d’acabar els seus estudis han de finalitzar les pràctiques en la data oficial de tancament d’actes que consta en el calendari acadèmic-administratiu.

inici

 1. On puc trobar la llista de les assignatures que puc fer durant la meva estada a la Facultat de Traducció i d'Interpretació?
 2. Com he de registrar les assignatures que vull cursar durant la meva estada?
 3. Quan s'envia el certificat de les notes que he obtingut durant la meva estada d'intercanvi?
 
1-On puc trobar la llista de les assignatures que puc fer durant la meva estada a la Facultat de Traducció i d'Interpretació?
 
Els alumnes que venen d'intercanvi poden escollir assignatures tant del grau de Traducció i Interpretació com del grau d'Estudis d'Àsia Oriental. Cal tenir en compte que pot haver-hi restriccions en algunes assignatures (sobretot en el cas de les assignatures de llengua C de primer curs del grau de Traducció i Interpretació) i per cursar-les , cal presentar un certificat de la universitat d'origen de l'alumne on consti que és obligatòria per al seu pla d'estudis.
 
Els alumnes assignats a la Facultat de Traducció i d'Interpretació poden cursar les assignatures Idioma Català per a Traductors i Intèrprets 1 i Idioma Castellà per a Traductors i Intèrprets 1 que estan dissenyades per a aquest perfil d'estudiant.
 
A la pàgina web de la Facultat de Traducció i d'Interpretació> Mobilitat i Intercanvis es pot trobar la llista de les assignatures de tots dos graus (amb els codis i el nombre de crèdits) així com els horaris de classe.
 
També es poden trobar els codis segons titulació aquí:
 
 
2-Com he de registrar les assignatures que vull cursar durant la meva estada?
 

La matrícula (registre d'assignatures) es fa a finals de setembre-principis d'octubre (per als alumnes amb una estada de primer semestre o de curs complet) o a principis de març (alumnes amb una estada de segon semestre). Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes disposen d'aproximadament dues setmanes per poder assistir a classe, veure els continguts de les assignatures, veure els nivells i la metodologia. A continuació, els alumnes han de passar una tutoria amb el coordinador d'intercanvi corresponent i personar-se a la Gestió Acadèmica, el dia i l'hora assignada, amb el full de matrícula degudament emplenada i signada i la documentació necessària. A la pàgina web de la Facultat de Traducció i d'Interpretació> Mobilitat i intercanvi> Welcome International Students> Registrations es publica la informació actualitzada i detallada sobre aquest procés.

 
3-Quan s'envia el certificat de les notes que he obtingut durant la meva estada d'intercanvi?
 
El certificat de notes s'envia per correu postal directament a la universitat d'origen de l'alumne (mai es lliura directament a l'alumne). Els certificats dels alumnes que han fet una estada de primer semestre s'envien a mitjans de març i els dels alumnes que han fet una estada de curs complet o de segon semestre s'envien a la fi de juliol.
 

 

 

 

 1. Quins programes d'intercanvi existeixen que permetin fer pràctiques a l'estranger?
 2. Quan puc sol·licitar una plaça per participar en un programa d'intercanvi (Erasmus+, UAB Exchange Programme o SICUE)?
 3. On puc veure si se m'han adjudicat la plaça que he sol·licitat (Erasmus+, UAB Exchange Programme i SICUE?
 4. Com puc saber els tràmits que he de fer un cop se m'ha adjudicat una plaça d'intercanvi (Erasmus+, UAB Exchange Programme o SICUE)?
 5. Què és l'application form?
 6. Què és el contracte d'estudis?
 7. Com s'ha de formalitzar la matrícula del curs acadèmic en què realitzaré l'intercanvi?
 8. Com es fan les equivalències entre les notes obtingudes a la universitat de destí i el sistema de notes de la UAB?

 

 

 

1-Quins programes d'intercanvi existeixen que permetin fer pràctiques a l'estranger?

La UAB ofereix la possibilitat de fer una estada de pràctiques a l'estranger a través de dos programes d'intercanvi:
1. Erasmus+ Pràctiques
2. UAB Exchange Programme Pràctiques.

Tota la informació sobre aquests programes d'intercanvi (convocatòria, període de sol·licitud i informació per als seleccionats) es troba a la pàgina web de la UAB (www.uab.cat) > Mobilitat i Intercanvi.

Les estades fetes a través d'aquests programes d'intercanvi es poden convalidar per l'assignatura de Pràctiques Externes:

 

 1. 101456 Pràctiques Externes Grau de Traducció
 2. 101521 Pràctiques Externes Grau d'Estudis d'Àsia Oriental
 3. 105874 Pràctiques Professionals Grau d'Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 4. o bé demanar que la realització de l'estada consti al Suplement Europeu al Títol de l'alumne (sense que computin per a l'obtenció del títol oficial de graduat).

 

2-Quan puc sol·licitar una plaça per participar en un programa d'intercanvi (Erasmus+, UAB Exchange Programme o SICUE)?

La convocatòria de cada programa d'intercanvi estableix un període determinat per fer la sol·licitud (que pot variar d'un curs acadèmic a l'altre). Per tant, cal consultar periòdicament la pàgina web de la UAB (www.uab.cat) > Mobilitat i intercanvi per saber quan s'obre la convocatòria del programa que ens interessi. La sol·licitud d'aquests programes d'intercanvi es fa en línia a través de la pàgina del SIA .

 

3-On puc veure si se m'han adjudicat la plaça que he sol·licitat (Erasmus+, UAB Exchange Programme i SICUE?

Les resolucions de les adjudicacions d'aquests programes d'intercanvi es poden consultar a través de la pàgina web de la UAB (www.uab.cat) > Mobilitat i Intercanvi.

 

4-Com puc saber els tràmits que he de fer un cop se m'ha adjudicat una plaça d'intercanvi (Erasmus+, UAB Exchange Programe o SICUE)?

L'Àrea de Relacions Internacionals elabora un dossier informatiu general per tots els alumnes que marxaran d'intercanvi i per a cada programa. Aquest dossier explica els tràmits que s'han de fer abans, durant i després de l'intercanvi. A més a més, la Facultat de Traducció i d'Interpretació també elabora un altre dossier informatiu on s'expliquen les particularitats pròpies de la Facultat i dels seus estudis. Aquests dossiers estan disponibles a la pàgina web de la Facultat durant tot el curs acadèmic, de manera que els alumnes el puguin consultar tot i que ja estiguin a la universitat de destí. www.uab.cat/traducciointerpretacio.

 

5-Què és l'application form?

L'application form és el conjunt de documents que la universitat de destí demana a l'alumne per poder-lo acceptar com a alumne d'intercanvi. En el cas de UAB Exchange Programme, l'alumne tramita aquests documents amb l'Àrea de Relacions Internacionals de la UAB. En canvi, en el cas dels alumnes Erasmus i SICUE, és l'alumne qui tramita directament amb la universitat de destí aquests documents.

 

6-Què és el contracte d'estudis?

El contracte d'estudis és el document mitjançant el qual l'alumne pacta amb el seu coordinador de la UAB les assignatures de la UAB que convalidarà per assignatures de la universitat de destí. Abans de marxar d'intercanvi, s'ha de fer un contracte d'estudis provisional (en el qual s'inclouen les assignatures que l'alumne té intenció de cursar a la universitat de destí) i les assignatures equivalents a la UAB.

Un cop s'ha iniciat l'intercanvi, l'alumne ha de realitzar el contracte d'estudis definitiu (en el qual constaran les assignatures que realment està cursant a la universitat de destí i els seu equivalents a la UAB). La normativa d'intercanvis de la UAB estableix que els alumnes que facin un estada de només un semestre, han d'incloure com a mínim 15 crèdits al contracte d'estudis i els alumnes que facin una estada anual, han d'incloure un mínim de 30 crèdits i, a més, aquests crèdits han de constar a l'expedient de la UAB de l'alumne.

 

7-Com s'ha de formalitzar la matrícula del curs acadèmic en què realitzaré l'intercanvi?

La matrícula s'ha de formalitzar en línia dins del període establert a través de la pàgina del SIA . Sempre és recomanable matricular-se del mínim d'assignatures possible perquè durant l'intercanvi sempre es pot canviar la matrícula per afegir tantes assignatures com calgui tenint en compte complir el règim de permanència.

 

8-Com es fan les equivalències entre les notes obtingudes a la universitat de destí i el sistema de notes de la UAB?

Un cop l'alumne ha finalitzat la seva estada d'intercanvi, ha d'entregar el certificat de notes original a la Gestió Acadèmica (en alguns casos és la mateixa universitat de destí la que envia a la Gestió Acadèmica el certificat de notes de l'alumne). El coordinador corresponent és l'encarregat de fer les equivalències entre les notes obtingudes i el sistema de qualificacions de la UAB. Un cop fetes les equivalències, s'introdueixen les qualificacions a l'expedient de l'alumne per tal que, un cop incloses, es pugui matricular del següent curs acadèmic o bé pugui sol·licitar el títol (en el cas que hagi assolit tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis).

 

 1. Instrucció General sobre seguretat i salut en les pràctiques docents experimentals i sortides fora del campus.
 2. Declaració de conformitat amb les normes bàsiques de seguretat i salut en les sortides fora del campus (Aquest document es imprescindible per poder realitzar les pràctiques, i el podrà requerir el professorat en qualsevol moment).