Convocatòria FTI

ACCÉS PER CANVI D'ESTUDIS CURS 2017/2018

PLACES QUE S'OFEREIXEN
 

Grau de Traducció i Interpretació (anglès)  10
Grau de Traducció i Interpretació (francès)    3
Grau de Traducció i Interpretació (alemany)   2
Grau de Estudis d'Àsia Oriental (xinès)    2
Grau de Estudis d'Àsia Oriental (japonès)  2

ÀMBIT D'APLICACIÓ:  

 1. Persones amb estudis oficials espanyols iniciats i no finalitzats.
 2. Persones amb estudis universitaris parcials procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o els altres estats amb els que s’hagin subscrit acords internacionals aplicables a l’accés a la universitat.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD
 1. Formulari de sol·licitud
 2. Escrit de motivació.
 3. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 4. Certificat acadèmic personal, on constin les qualificacions obtingudes a totes les assignatures, el nombre de convocatòries, amb el valor en crèdits de cadascuna. També hi ha de constar la nota d’accés als estudis, o el document acreditatiu corresponent (en el cas d’estudis estrangers, el certificat de la UNED).
 5. Pla d’estudis dels estudis d’origen, on consti la data de publicació al BOE (o el document oficial del país de procedència dels estudis) i la branca de coneixement dels estudis.
 6. Guia docent de les assignatures cursades, compulsades per la universitat d’origen.
 7. Sistema de qualificació de la universitat d’origen, en cas d’estudis estrangers.
 8. Resguard d’ingrés de l’import del preu públic de la sol·licitud.
 9. Documentació acreditativa d’exempció o bonificació d’aquest preu públic.
 10. Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient.
Tota la documentació adjunta haurà de complir amb els requisits de traducció i legalització establerts a la normativa vigent.

REQUISITS D'ACCÉS

Podran sol·licitar l’admissió les persones a les quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 1. No podran accedir per aquesta via les persones a les quals en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. No podran accedir per aquesta via les persones a les quals, un cop finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació a la qual volen accedir.
 3. Els esportistes d’alt nivell i alt rendiment que hagin de canviar de residència per motius esportius i compleixin tots els requisits seran admesos sense que ocupin plaça.
REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:

El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
 
a)    Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
b)    L’ordenació de la resta d’expedients es farà segons:
 1.  Primer: Estudis de la branca d’Arts i Humanitats
 2.  Segon: La resta d’estudis
Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.

Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:

Personalment a la Gestió Acadèmica de la Facultat.

Per correu certificat a la següent adreça:

          Facultat de Traducció i d'Interpretació
          Gestió Acadèmica
          Plaça del Coneixement
          Edifici K - Campus de la UAB
          08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

CALENDARI

Període de sol·licitud:de l’1 al 31 de març de 2017
 
Resolució definitiva: podeu consultar la resolució al següent link
 
Data de matriculació: 5 i 6 de setembre de 2017. Podeu consultar el dia i hora assignat per la matrícula al següent link: Matrícula canvi d'estudis. 


La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de la Gestió Acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i a la web de la Facultat (la persona interessada estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).


MÉS INFORMACIÓ:
 
Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76     

FORMULARI, NORMATIVES I ALTRES INFORMACIONS:

-Formulari de sol·licitud

Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007
Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals)
Oferta de places i criteris de selecció 2017-2018