Canvi d'idioma C

Canvi Idioma C

CONVOCATÒRIA CURS 2020/21


Convocatòria adreçada únicament a alumnes de primer curs del Grau en Traducció i Interpretació

Per a poder sol·licitar el canvi d'Idioma C per a traductors i intèrprets s'han de tenir aprovades les assignatures d'Idioma C per a traductors i intèrprets 1 i 2 de primer curs.
En casos excepcionals i degudament justificats, també es valoraran les sol·licituds d'alumnes que tinguin suspesa una de les dues assignatures o totes dues.

Places ofertes: 2 places per cada assignatura d'Idioma C per a traductors i intèrprets que ofereix la Facultat de Traducció i d'interpretació, a excepció dels idiomes Portuguès i Àrab que s'oferiran 4 places.
En el cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles, les places s'adjudicaran en funció de l'expedient acadèmic.

Documentació que cal presentar:
Imprès de sol·licitud especificant els motius
 
Període de sol·licitud: de l'1 al 10 de juliol de 2020

Resolució Canvi d'Indioma C (21 de juliol de 2020)

Lloc de presentació de les sol·licituds:
*canvis*

  • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Donat d’estat d’alarma pel covid-19 no hi ha cita prèvia per lliurar presencialment la documentació. Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar aquest tràmit.
  • A través del teu correu institucional de la UAB (e-campus)+ NIU
  • Per correu certificat a la següent adreça:

Facultat de Traducció i d’Interpretació

Gestió Acadèmica

Plaça del Coneixement

Edifici K – Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), maig de 2020