Avaluació per compensació

Avaluació curricular mitjançant compensació
Concepte:
 1. L’avaluació curricular consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d’una titulació.
 2. L’avaluació curricular mitjançant compensació es podrà concedir una sola vegada en cada titulació de grau i només es podrà aplicar en assignatures de màxim 12 crèdits. S’exclouen de l’avaluació per compensació el treball final de grau i el pràcticum.
 3. Per poder sol·licitar l’avaluació per compensació, l’estudiant haurà de complir els requisits següents:
  1. Estar matriculat de l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació durant l’any acadèmic en el qual presenta la sol·licitud.
  2. Haver esgotat en l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació el nombre de matrícules ordinàries a la UAB que s’estableixi en la normativa que regula el règim de permanència. En cas que amb la superació de l’assignatura l’estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries. 
  3. En el cas de sol·licitar l’avaluació per compensació d’una assignatura optativa, serà imprescindible que l’estudiant finalitzi els seus estudis amb la superació d’aquesta assignatura.
  4. Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l’assignatura una qualificació igual o superior a 3,5. 
  5. Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l’acta amb la qualificació d’apte/a per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l’efecte exclusivament de baremació de l’expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.
Sol·licituds:
 • Del 24 de febrer al 8 de març de 2024
 • Del 12 al 25 de juliol de 2024
Documentació:
 • Formulari de sol·licitud
Lloc de presentació:
 • En línia a través del Registre Electrònic. Podeu accedir amb idCat Mòbil, certificat digital (idCat, DNIe...) o Cl@ve.
 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). 
 • Per correu certificat a l'adreça següent:

  Gestió Acadèmica
  Facultat de Traducció i d’Interpretació
  Plaça del Coneixement
  Edifici K – Campus de la UAB
  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)