Avaluació per compensació

Avaluació per compensació

Avaluació curricular mitjançant compensació

Concepte:

1. L’avaluació curricular consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d’una titulació.

2. L’avaluació curricular mitjançant compensació es podrà concedir una sola vegada en cada titulació de grau i només es podrà aplicar en assignatures de màxim 12 crèdits. S’exclouen de l’avaluació per compensació el treball final de grau i el pràcticum.
 
3. Per poder sol·licitar l’avaluació per compensació, l’estudiant haurà de complir els requisits següents:

  1. Estar matriculat de l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació durant l’any acadèmic en el qual presenta la sol·licitud.
  2. Haver esgotat en l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació el nombre de matrícules ordinàries a la UAB que s’estableixi en la normativa que regula el règim de permanència. En cas que amb la superació de l’assignatura l’estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries. 
  3. En el cas de sol·licitar l’avaluació per compensació d’una assignatura optativa, serà imprescindible que l’estudiant finalitzi els seus estudis amb la superació d’aquesta assignatura.
  4. Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l’assignatura una qualificació igual o superior a 3,5. 
  5. Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l’acta amb la qualificació d’apte/a per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l’efecte exclusivament de baremació de l’expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.

Sol·licituds:

  • Del 19 de febrer al 5 de març de 2021
  • Del 15 al 30 de juliol de 2021

Lloc de presentació del formulari de sol·licitud:

- Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia). Donat d’estat d’alarma pel covid-19 no hi ha cita prèvia per lliurar presencialment la documentació. Si necessiteu presentar-la presencialment us haureu de posar en contacte amb la Gestió Acadèmica i us donarem dia i hora per realitzar aquest tràmit.

- A través del teu correu institucional de la UAB (e-campus)+ NIU

- Per correu certificat a la següent adreça:

Facultat de Traducció i d’Interpretació Gestió Acadèmica

Plaça del Coneixement

Edifici K – Campus de la UAB

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)