Crèdits reconeguts i transferits

Reconeixement d'assignatures

Requisits

Si has superat ensenyaments universitaris a la UAB o a qualsevol altra universitat de l'Estat espanyol o de l'estranger, o bé ensenyaments artístic superiors, pots sol·licitar el reconeixement i la transferència de crèdits en cas que t'admetin en uns altres estudis de grau o de màster. Aquests crèdits poden ser objecte de reconeixement tant si has obtingut el títol oficial corresponent com si no has acabat els estudis.

La sol·licitud ha d’incloure la totalitat dels ensenyaments superats que constin a l'expedient acadèmic dels estudis anteriors. El reconeixement de crèdits es duu a terme tenint en compte la correspondència amb els resultats d’aprenentatge del pla d’estudis en curs.

El reconeixement implica que constaran com a superades les assignatures que es considerin equivalents, conservant la qualificació dels crèdits d’origen. Aquestes qualificacions es tenen en compte per la baremació del nou expedient.

Els ensenyaments reconeguts s'incorporen a l'expedient acadèmic quan s'acredita el pagament del preu del reconeixement de crèdits (que marca el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya). Una vegada incorporats els crèdits, no s'hi pot renunciar.

Els crèdits que no es puguin reconèixer es poden incorporar a l’expedient com a transferits. Aquests crèdits no computen a efectes de còmput de crèdits superats ni de baremació. En cas que simultanegis estudis no es pot tramitar la transferència.

Presentació de sol·licituds

Cal presentar la sol·licitud en els terminis fixats al calendari academicoadministratiu, i adreçar-la al deganat o direcció del centre en què se t'ha admès per cursar els nous estudis. Aquesta sol·licitud es lliura a la gestió acadèmica del centre, acompanyada de la documentació següent:

  • Formulari de sol·licitud.
  • Comprovant original del pagament del preu públic per sol·licitar el reconeixement.
  • Certificació acadèmica personal, suplement europeu al títol o fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic en què figuri la formació assolida, l'any acadèmic i les qualificacions.
  • Guia docent del mòdul o assignatura, en què figurin les competències, els continguts, els coneixements associats i el nombre de crèdits o d'hores o setmanes per semestre o any, amb el segell del centre d'origen corresponent.
  • Pla d'estudis o quadre d'assignatures o mòduls exigits per assolir els ensenyaments previs, expedit pel centre d'origen, amb el segell corresponent.
  • Qualsevol altra documentació que el centre consideri adient per tramitar la sol·licitud.

Si els ensenyaments previs els has obtingut a una universitat de fora de l'Estat espanyol, s'ha de presentar, addicionalment, la documentació següent:

  • Informació sobre el sistema de qualificacions de la universitat d'origen.
  • Si escau, la traducció corresponent efectuada per un traductor jurat.

Tots els documents han de ser oficials, expedits per les autoritats competents, i han d'estar convenientment legalitzats per via diplomàtica, segons les disposicions establertes pels òrgans competents, excepte la documentació provinent de països membres de la Unió Europea.

Documentació relacionada

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, està derogat pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, pel qual s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d’assegurament de la seva qualitat.

Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 822/2021
Preus per a la prestació de serveis acadèmics, administratius i d'altres conceptes (Curs 2024-2025)
Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)
Servei d'equivalència de notes mitjanes d'estudis realitzats a l'estranger del Ministreri d'Educació
Legalització de documents (Ministeri d'Educació)
Legalització de documents (Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació)