Avaluació única

 

Índex

Concepte
(Article 265 del Text refós de la Normativa Acadèmica de la UAB)
  1. L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin, degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia docent, la qual ha d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir. En totes les titulacions s’ha d’incloure la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.
  2. La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada, i implica el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts en l’assignatura.
  3. L’avaluació única ha de tenir el mateix nivell d’exigència que l’avaluació continuada. L’estudiant té els mateixos drets que amb l’avaluació continuada en relació amb la docència, la qualificació i, si escau, amb la recuperació.
  4. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada al centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita. El termini de presentació de sol·licituds es fixa anualment al calendari acadèmic administratiu de la UAB. Excepcionalment, en cas d’una situació laboral o de salut sobrevingudes degudament justificades, l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única fora d’aquest termini establert.

(Llistat d’assignatures curs 2024-2025 aprovat en Comissió d'Ordenació Acadèmica i Titulacions  de la FTI del 11 d'abril de 2024)

Sol·licituds

Calendari

Important: Aquest calendari contempla només la franja horària de cada matèria docent. Consulteu al Campus Virtual l'hora exacta de l'examen de cadascún dels grups.

PRIMER SEMESTRE:

Calendari d'avaluació de l'Avaluació Única 1er semestre

SEGON SEMESTRE:

Calendari d'avaluació de l'Avaluació Única GTI 2on semestre

Calendari d'avaluació de l'Avaluació Única GEAO 2on semestre

Calendari d'avaluació de l'Avaluació Única GEEX 2on semestre

Normativa

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona