Pràctiques Grau de Traducció i Interpretació

Les Pràctiques Externes són una assignatura semestral optativa de 6 crèdits ECTS del quart curs del Grau en Traducció i Interpretació. S'identifica amb el codi 101456 i es regula mitjançant la "Guia docent" consultable a l'encapçalament d'aquesta pàgina.

Es pot cursar al primer semestre (grup 1), al segon (grup 2) o a l'estiu (grup 3). Aquestes pràctiques, en tant que formen part del pla d'estudis del Grau, són curriculars. Consisteixen en la realització, per part de l'alumne, de tasques relacionades amb la traducció, amb la interpretació o amb altres possibles modalitats de mediació lingüística en empreses o entitats externes a la UAB o en institucions i centres de la mateixa universitat. L'alumne no és remunerat.

L'assignatura consta d'un total de 150 hores, de les quals 100 corresponen a les hores de treball a l'empresa o entitat (físicament in situ o online en aquells casos en què l'empresa o entitat ofereixi aquesta possibilitat).

S'hi poden matricular, a més dels estudiants del Grau, estudiants d'intercanvi IN.


Enllaços més habituals: