Pràctiques Grau d'Estudis d'Àsia Oriental

 

Les Pràctiques Externes són una assignatura anual optativa de 12 crèdits ECTS del quart curs del Grau en Estudis de l'Àsia Oriental. S'identifica amb el codi 101521 i es regula mitjançant la "Guia docent" consultable a l'encapçalament d'aquesta pàgina.

Aquestes pràctiques, en tant que formen part del pla d'estudis del Grau, són curriculars. Consisteixen en la realització, per part de l'alumne, de tasques relacionades amb un aspecte qualsevol dels estudis de l'Àsia Oriental en empreses o entitats externes a la UAB o en institucions i centres de la mateixa universitat. L'alumne no és remunerat.

L'assignatura consta d'un total de 300 hores, de les quals 200 corresponen a les hores de treball a l'empresa o entitat (físicament in situ o online en aquells casos en què l'empresa o entitat ofereixi aquesta possibilitat).

S’hi poden matricular, a més dels estudiants del Grau, estudiants d’intercanvi IN.

Enllaços més habituals:

Guia docent CalendariLlistat empresesAdjudicació

1. Oferta de places

Una empresa o entitat sol·licita estudiants en pràctiques a la Facultat de Traducció i d'Interpretació mitjançant el Formulari d'oferta de places.

Poden sol·licitar estudiants en pràctiques empreses, entitats, centres o organismes tant públics com privats, de dins o de fora de la UAB.

Les tasques que s'encomanin a l'estudiant han d'estar vinculades amb algun aspecte dels Estudis de l'Àsia Oriental. Dins el Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental es fan estudis sobre Humanitats (Història, Pensament, Literatura, Geografia, Art, Cultura popular), Ciències Socials (Economia, Política, Relacions Internacionals, Societat, Gènere, Diversitat, Interculturalitat) i Lingüística (Lingüística contrastiva, Lingüística diacrònica, Lingüística aplicada, Sociolingüística, Llengua i cultura, Anàlisi del discurs, Traducció), totes disciplines que s'afronten amb relació al conjunt de països de l'Àsia Oriental, per bé que amb preferència respecte a Xina, Japó i Corea.

S'ha de tenir en compte que els alumnes matriculats a aquesta assignatura són de 4t curs. En conseqüència, el seu nivell de coneixements és alt, però no equiparable al d'un professional.

L’estudiant farà aproximadament 200 hores de feina a l’empresa o entitat, la qual té la potestat de decidir si aquestes hores es fan in situ o online i en quins dies i franges horàries es fan, per bé que s’ha d’arribar a les 200 hores sense allargar-se més enllà dels límits establerts pel "Calendari de l'assignatura" (habitualment de mitjan octubre a mitjan juny).

Tasques, horaris, nombre de places, períodes i lloc de realització, requisits específics i dades de l’empresa o entitat es faran constar al “Formulari d’oferta de places”, que es pot presentar en qualsevol moment de l’any, amb el benentès que la plaça o places no es podran oferir fins que no s’obri una nova convocatòria (cada mes de setembre).

Tot allò que no quedi estipulat pel “Formulari d’oferta de places” o per aquesta pàgina web es decidirà de comú acord entre l’entitat o empresa i l’estudiant. Arbitrarà possibles conflictes el coordinador de l’assignatura o el vicedegà de Pràctiques. Si no s’arriba a un acord, l’estudiant tindrà dret a exigir que se li assigni una altra empresa o entitat.

És especialment important, pel que fa als horaris, que l’empresa o entitat permeti a l’estudiant de seguir l’horari lectiu i d'avaluacions de les altres assignatures que cursa a la Facultat.

L’estudiant no pot fer més hores de les que figuren al conveni. Si l’empresa o entitat té interès a allargar les pràctiques més enllà de les 200 hores previstes, haurà de formalitzar un contracte laboral o un altre conveni de pràctiques (extracurriculars) mitjançant el Servei d’Ocupabilitat de la universitat.

Quan rebi el “Formulari d’oferta de places”, la Gestió Acadèmica de la Facultat acusarà recepció de l’enviament i n’incorporarà les dades a la “Llista d’empreses i entitats” consultable a l’encapçalament d’aquesta pàgina. A l’inici de cada curs acadèmic els alumnes matriculats faran una selecció de quatre empreses per ordre de preferència. La coordinació de l’assignatura els assignarà l’empresa o entitat on faran les pràctiques en funció d’aquesta selecció i dels criteris assenyalats més avall (vegeu punt 2).

El “Formulari d’oferta de places” té una durada indefinida. Si l’empresa o entitat no notifica la voluntat de rescindir-la o de modificar-la, aquella plaça o places es continuaran oferint als estudiants matriculats un any acadèmic rere l’altre, sempre en els mateixos termes en què es van enunciar la primera vegada. La Gestió Acadèmica de la Facultat es limitarà a enviar al començament de cada any acadèmic un correu electrònic a les empreses i entitats recordant-los la vigència del formulari en el cas que no es pronunciïn en sentit contrari.

La Facultat no pot garantir a l’empresa o entitat que la plaça o places que ofereix es cobreixin sempre. Si en un curs acadèmic determinat el nombre de places supera el nombre de matriculats, quedaran places que cap estudiant no triarà. En el cas que això passi, es notificarà a l’empresa o entitat que les seves ofertes han quedat vacants, i aquestes ofertes vacants es posaran a disposició dels coordinadors dels màsters oficials que s’imparteixen a la Facultat, titulacions que també inclouen la realització de pràctiques en llur pla d’estudis.

2. Assignació de places i signatura de conveni

L’assignació de places és competència del coordinador -a de l’assignatura. Atorga la plaça a l’estudiant que l’ha seleccionada (vegeu “Què ha de fer l’estudiant”, punt 3), amb les excepcions que exigeixi l'aplicació dels criteris o paràmetres següents:

 • el compliment dels requisits específics que l’empresa o entitat hagi pogut determinar per a la plaça o places que ofereix, en el cas que els hagi fet constar al “Fomulari d’oferta de places”: si l’estudiant no els ha tingut en compte a l’hora de fer la selecció, el coordinador de l’assignatura, en cas d’incompliment, exclourà aquella opció de les quatre que s’han seleccionat;
 • la nota mitjana de l’expedient: si coincideixen diversos estudiants en la primera opció, es desempatarà atorgant aquella oferta a l’estudiant amb la nota mitjana de l’expedient més alta, i així successivament en la segona, tercera i quarta opcions;
 • l’equilibri entre empreses o entitats: si una empresa o entitat ofereix diverses places, diversos alumnes la trien en primera opció i el criteri anterior determina que ningú no sigui assignat a altres empreses o entitats triades per aquests mateixos alumnes en segona, tercera o quarta opció, el coordinador de l’assignatura té la facultat de fer excepcions a l’aplicació de la nota mitjana de l’expedient per tal de distribuir els estudiants en el màxim nombre d’empreses o entitats possible.

Per raons organitzatives però també d’equitat, no es permet, en conseqüència, a l’empresa o entitat de dur a terme un procés de selecció entre diversos candidats. Si no admet l’estudiant que la Facultat li assigna i aquesta decisió no té un motiu justificat (com seria, p.e., que hom descobrís que l’estudiant no compleix requisits o condicions que s’han especificat al “Formulari d’oferta de places”), la Facultat es reserva el dret de no donar continuïtat a aquella empresa o entitat dins el programa de pràctiques del Grau.

El coordinador/a de l’assignatura fa pública l’assignació de places cap a principis d’octubre en la data fixada pel "Calendari de l'assignatura": vegeu el bànner “Adjudicació de places”, a l’encapçalament d’aquesta pàgina. La Gestió Acadèmica de la Facultat envia llavors —d’una banda— un correu electrònic a l’empresa o entitat, per tal de notificar-li el nom de l’alumne que li ha estat assignat, i —de l’altra— un correu a l’alumne, per avisar-lo que es presenti personalment a la mateixa Gestió Acadèmica a recollir el document que donarà cobertura legal a l’estada de pràctiques i que regularà la relació entre l’empresa o entitat, la Facultat i l’estudiant.

Si l’empresa o entitat que s’ha adjudicat a l’alumne és externa a la UAB, el document en qüestió és el següent:
Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores

És un conveni entre tres parts: empresa o entitat, estudiant, deganat de la Facultat. Totes tres parts han de firmar tres còpies del document a la cara posterior sobre el nom de cadascuna i a la cara anterior al marge lateral esquerre. La firma del degà, a la cara posterior, ha d’anar acompanyada del segell de la Facultat. També l’entitat o empresa, a la cara posterior, conjuntament amb la firma del signatari, ha d’estampar-hi el seu segell. Si no en disposa, ho ha de fer constar explícitament a l'apartat "Observacions" del "Formulari d'oferta de places".

Aquest conveni específic s’ha de signar tant si vigeix un conveni general entre l’empresa o entitat i la Universitat Autònoma de Barcelona com si no se n’ha hagut d’establir cap. El conveni general acostuma a ser prescriptiu per a determinats organismes públics externs a la Universitat. En aquest cas, òbviament, es podran signar convenis específics durant tot el temps que el conveni general es trobi en vigor.

Si l’entitat o centre que s’ha adjudicat a l’alumne forma part de la UAB, els documents que donen cobertura legal a l’estada de pràctiques són els següents:

Plec de condicions específiques per a la realització de pràctiques acadèmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona

Resolució per a la realització de pràctiques dins l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona

En el cas del plec de condicions i de la resolució, els exemplars són tres i dos, respectivament. El plec de condicions l’han de signar l’estudiant i el centre de la UAB on farà les pràctiques, a la cara posterior sobre el nom de cadascun, a la cara anterior al marge lateral esquerre. El centre hi ha d’estampar, a més, el seu segell. Un exemplar és per a l’estudiant, l’altre per al centre, el tercer per a la Gestió Acadèmica de la Facultat. La resolució només la signa el degà de la Facultat, i només per duplicat: un exemplar és per a Gestió Acadèmica; l’altre per al centre de la UAB on l’alumne cursarà les pràctiques. La signatura del degà ha d’anar acompanyada del segell de la Facultat.

Només quan l’estudiant tingui a la mà el conveni (o el plec de condicions i la resolució) pot posar-se en contacte amb el tutor de l’empresa o entitat (el correu electrònic del qual trobarà al “Llistat d’empreses i entitats”, a l'encapçalament d'aquesta pàgina) i concertar-hi una primera cita. No hi pot anar abans, ni per iniciativa pròpia ni en cas de requeriment per part de l’empresa o entitat, atès que fins a aquest moment no entra en vigor la cobertura legal i asseguradora.

L’estudiant, quan va a recollir el conveni (o el plec de condicions i la resolució) a Gestió Acadèmica, el rep ja signat i segellat pel degà de la Facultat. L’ha de firmar ell i, en aquesta primera visita a l’entitat o empresa on farà les pràctiques, ha de demanar que el signatari del conveni per part d’aquesta empresa o entitat —signatari que pot coincidir o no amb el tutor i que, en qualsevol cas, s’ha consignat al “Formulari d’oferta de places”— faci efectiva la seva signatura i posi el segell de l’empresa o entitat a totes les còpies del document. Una còpia se la quedarà l’empresa o entitat; una altra el mateix estudiant, i la tercera la portarà l’estudiant a Gestió Acadèmica en un termini de 7 dies a partir de la data en què hi va anar a buscar la documentació.

D’acord amb la normativa, l’alumne no pot començar les pràctiques fins que l’exemplar de la UAB no hagi tornat a la Facultat amb totes les signatures i segells pertinents.

3. Tutorització

El tutor de l’empresa o entitat, també anomenat “tutor extern”, serà el principal interlocutor de l’estudiant al llarg de tot el desenvolupament de les pràctiques. Li anirà encomanant les tasques concretes que ha de dur a terme, l’orientarà en la realització d’aquestes tasques i li farà les esmenes i observacions oportunes sobre la qualitat dels resultats. Haurà d’exercir la seva funció tant si les pràctiques tindran lloc a l’empresa o entitat com si es duran a terme online. Cal recordar que les pràctiques són una activitat formativa i pedagògica. Si es constata que l’estudiant ha rebut poc feedback per part del tutor extern, la coordinació de l’assignatura es reserva el dret de deixar d’oferir en el futur aquella plaça o places.

Com s’ha dit més amunt, en el cas de qualsevol desavinença entre l’empresa o entitat i l’estudiant pel que fa a horaris, tasques, lloc de realització de les pràctiques o altres qüestions, es faran valer el contingut del “Formulari d’oferta de places” i, per damunt del contingut del formulari, la normativa i les indicacions que facilita aquesta pàgina web. Si l’estudiant té cap queixa sobre l’empresa o entitat (tasques divergents de les que especificava el “Formulari d’oferta de places”, escassa interacció per part del tutor extern, tracte poc correcte, etc.), es pot adreçar al coordinador de l’assignatura o al vicedegà de Pràctiques, sempre mitjançant el correu practiques.fti@uab.cat.

El tutor extern —com tots els altres agents o parts involucrats en les pràctiques— s’atindrà, pel que fa als terminis de les diverses gestions i passos que defineixen el desenvolupament de l’assignatura, al “Calendari de l’assignatura” consultable a l’encapçalament d’aquesta pàgina.

Per a més detalls sobre la figura del tutor extern, el conjunt d'universitats catalanes posa a disposició de les entitats col·laboradores un Manual del tutor d'empresa.

4. Avaluació

Al final de les pràctiques, dins el termini fixat pel “Calendari de l’assignatura”, el tutor de l’empresa o entitat ha d’avaluar l’estudiant amb un informe, que lliurarà mitjançant una aplicació informàtica a la qual tindrà accés amb un usuari i contrasenya que li haurà facilitat prèviament la Gestió Acadèmica de la Facultat. L’avaluació numèrica d’aquest tutor valdrà un 65 % de la nota global de l’assignatura. Un 8 % regula l’assistència i l’aprofitament d’una sèrie d’activitats de professionalització realitzades al llarg del curs a la Facultat (resums-comentaris de mitja pàgina avaluats pel coordinador de l’assignatura). Un 2 % fa referència a les respostes a una memòria final en forma de breu formulari (avaluades pel coordinador/a de l’assignatura). I l’altre 25 % el determina l’avaluació del tutor intern, un docent de la Facultat que sobretot ha de puntuar la carpeta professional: un portfolio que ha d’elaborar l’alumne en les 100 hores restants que preveu l’assignatura i que consta d’un currículum vitae, una carta de presentació, una factura fictícia, unes tarifes fictícies i algunes mostres reals de les tasques realitzades a l’empresa o entitat.

A propòsit d’aquest darrer punt, es prega a l’empresa o entitat que no impedeixi a l’estudiant, al·legant motius de confidencialitat, d’incloure aquestes mostres a la carpeta professional, atès que només hi tindran accés el coordinador de l’assignatura i el tutor intern, que tenen instruccions precises de no fer circular aquest material.

5. Altres modalitats de pràctiques

Les Pràctiques Externes del Grau d’Estudis de l’Àsia Oriental no són remunerades, ni són compatibles amb una relació contractual de caràcter laboral entre l’estudiant i l’empresa o entitat fora del conveni de pràctiques més amunt esmentat. Si l’empresa o entitat prefereix unes pràctiques remunerades i/o superiors a 200 hores, les ha de vehicular no a través de la Gestió Acadèmica de la Facultat, sinó a través del Servei d’Ocupabilitat, organisme de la UAB que gestiona les pràctiques extracurriculars per a tot el Campus. Haurà de procedir de la mateixa manera, l'empresa o entitat, si vol fer la seva selecció entre diversos candidats possibles, atès que en les Pràctiques Externes del Grau l'assignació de places és competència exclusiva del coordinador de l'assignatura (vegeu punt 2).

Fora de les pràctiques tant curriculars com extracurriculars, tota empresa o entitat també disposa de l’opció d’enviar directament ofertes de treball al mateix Servei d’Ocupabilitat (s.ocupabilitat@uab.cat) o al Vicedegà de Pràctiques i Professionalització de la Facultat de Traducció i d’Interpretació (tfg.practiques.professionalitzacio.fti@uab.cat), que les difondrà a tot l’alumnat.

6. Altres informacions importants

Tots els missatges de correu electrònic referents a les pràctiques han d’anar adreçats a: practiques.fti@uab.cat.

Si les pràctiques comporten una relació amb menors d’edat, llegiu i seguiu les instruccions següents: Informació sobre el requeriment de la certificació del Registre central de delinqüents sexuals per a la realització de pràctiques.

Més avall trobareu un apartat amb tota la normativa universitària que regula l’assignatura.

1. Matrícula i assegurança

L’assignatura de Pràctiques Externes s’ha de matricular en el moment de formalitzar la matrícula ordinària del curs, conjuntament amb la resta d'assignatures. Abans, però, l’estudiant ha de comprovar que reuneix els requisits per a matricular-s’hi, fixats per l’article 134, punt 5, de la normativa de permanència de la UAB, que afecta totes les assignatures de quart curs:

 • Haver superat 120 crèdits del Grau.
 • Haver superat totes les assignatures del 1er curs del Grau.

Per poder dur a terme les pràctiques, l’estudiant ha de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil, pòlissa que cal contractar en el moment de formalitzar la matrícula, seleccionant dins la pestanya “Informació del pagament” la taxa opcional en concepte d’ “Assegurança complementària”. Trobareu més informació sobre aquesta pòlissa, i sobre allò que s’ha de fer —un cop subscrita— en cas d’accident o de malaltia, a l’enllaç següent: Assegurança complementària al web de la UAB.

En cas que, per error o per omissió, l'alumne no contracti la pòlissa d’assegurança complementària mitjançant la matrícula, des de la Gestió Acadèmica es farà una modificació de matrícula d’ofici, per tal d’afegir-la-hi.

Si un estudiant participarà durant l’any acadèmic en un programa d’intercanvi i en formalitzar la matrícula ja ha contractat l’assegurança de mobilitat, no caldrà que contracti l’assegurança complementària, atès que la de mobilitat també cobreix accidents i responsabilitat civil durant la realització de les pràctiques. Aquesta observació afecta els estudiants que vulguin fer pràctiques online a distància simultàniament amb la mobilitat o que vulguin fer pràctiques a la universitat de destí durant la mobilitat.

Els estudiants estrangers en mobilitat a la nostra Facultat que es matriculin a “Pràctiques Externes” han de subscriure, en canvi, l’assegurança complementària tot i que hagin vingut amb una assegurança de mobilitat.

2. Reunió informativa

La primera o la segona setmana del curs acadèmic tindrà lloc una reunió informativa en què el coordinador/a de l’assignatura explicarà a tots els estudiants que s’hi hagin matriculat o tinguin la intenció de matricular-s’hi els procediments que condueixen a l’assignació d’una empresa o entitat i a la formalització de les pràctiques.

L’assistència a aquesta reunió forma part de les activitats previstes per la guia docent de l’assignatura, motiu pel qual és obligatòria per a tots els estudiants de l'assignatura. La data, hora i aula s’anunciaran en aquesta pàgina web. Ja s’haurà fet públic, en aquell moment, a l’encapçalament de la pàgina, el “Calendari de l’assignatura”, que estableix totes les fites i terminis que en regulen el desenvolupament.

3. Formulari per a la selecció de plaça

Per tal de determinar a quina empresa o entitat desenvoluparà les pràctiques, l’estudiant —un cop matriculat i un cop pagada l’assegurança, i dins el termini fixat pel “Calendari de l’assignatura”— ha de fer una selecció de places entre les que s’ofereixen per a aquell any acadèmic. Trobarà la llista de places a l’encapçalament d’aquesta pàgina (“Llistat d’empreses i entitats”). Farà la selecció emplenant i enviant el Formulari per a la selecció de plaça. L’enviament es fa des de la mateixa aplicació. L’alumne escriurà al formulari, per ordre de preferència, quatre opcions. L’assignació es farà en base als tres criteris següents:

 • el compliment dels requisits específics que l’empresa o entitat hagi pogut determinar per a la plaça o places que ofereix, en el cas que els hagi fet constar al “Formularia d’oferta de places”: si l’estudiant no els ha tingut en compte a l’hora de fer la selecció, el coordinador de l’assignatura, en cas d’incompliment, exclourà aquella opció de les quatre que s’han seleccionat;
 • la nota mitjana de l’expedient: si coincideixen diversos estudiants en la primera opció, es desempatarà atorgant aquella oferta a l’estudiant amb la nota mitjana de l’expedient més alta, i així successivament en la segona, tercera i quarta opcions;
 • l’equilibri entre empreses o entitats: si una empresa o entitat ofereix diverses places, diversos alumnes la trien en primera opció i el criteri anterior determina que ningú no sigui assignat a altres empreses o entitats triades per aquests mateixos alumnes en segona, tercera o quarta opció, el coordinador de l’assignatura es reserva la possibilitat de fer excepcions a l’aplicació de la nota mitjana de l’expedient per tal de distribuir els estudiants en el màxim nombre d’empreses o entitats possible.

La Facultat es compromet, en qualsevol cas, a trobar una plaça per a tots els estudiants matriculats.

En aquesta fase, es prega els estudiants de no contactar directament les empreses o entitats del “Llistat”. Adreceu qualsevol dubte sobre tasques, horaris, etc., a Gestió Acadèmica: practiques.fti@uab.cat.

L’assignació de les places es farà a començaments d’octubre. Concretament es publicarà a l’encapçalament d’aquesta pàgina (“Adjudicació de places”) el dia previst pel “Calendari de l’assignatura”.

L’estudiant pot fer les pràctiques en una empresa o entitat que no figuri al “Llistat d’empreses i entitats” i amb la qual hagi contactat ell directament i per iniciativa pròpia. Si és així, s’ha d’encarregar i d’assegurar que aquella empresa o entitatcompleti el Formulari d’oferta de places dins la qual —a l’apartat “Observacions”— s’hi llegeixi: “Contacte propi de l’estudiant …” (nom, cognoms, NIU). El coordinador/a de l’assignatura té la potestat d’acceptar o rebutjar els contactes propis. No s’acceptarà, per exemple, si les tasques que s’encomanen a l’estudiant no tenen vinculació amb els estudis de l’Àsia Oriental. Si el contacte propi és acceptat, l’assignació és automàtica: aquella oferta ja no es posa a disposició de la resta dels alumnes matriculats.

L’estudiant que estableixi el contacte propi ha d’emplenar i d’enviar, com tots els altres, i dins el mateix termini, el “Formulari per a la selecció de plaça”, però en la selecció només ha d’emplenar el quadre corresponent a la primera opció, on escriurà el nom de l’empresa o entitat amb la qual s’ha posat d’acord. Tot seguit marcarà —sota— la casella “Contacte propi”. El “Formulari d’oferta de places” ha d’haver arribat a Gestió Acadèmica abans que l’alumne enviï el “Formulari de selecció de plaça”.

4. Conveni

Per donar cobertura legal a l’estada de pràctiques caldrà signar un document que reguli la relació entre l’empresa o entitat, la Facultat i l’estudiant. Al cap d’uns quants dies de l’assignació de places, la Gestió Acadèmica de la Facultat avisarà l’estudiant perquè reculli aquest document a la mateixa Gestió Acadèmica (no cal que demani cita prèvia).

Si l’empresa o entitat que s’ha adjudicat a l’alumne és externa a la UAB, el document en qüestió és el següent:

Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes (curriculars) en entitats col·laboradores

És un conveni entre tres parts: empresa o entitat, estudiant, deganat de la Facultat. Totes tres parts han de firmar tres còpies del document a la cara posterior sobre el nom de cadascuna i a la cara anterior al marge lateral esquerre. La firma del degà, a la cara posterior, ha d’anar acompanyada del segell de la Facultat. També l’entitat o empresa, a la cara posterior, conjuntament amb la firma del signatari, ha d’estampar-hi el seu segell. Si no en disposa, ho ha de fer constar explícitament a l'apartat "Observacions" del "Formulari d'oferta de places".

Si l’entitat o centre que s’ha adjudicat a l’alumne forma part de la UAB, els documents que donen cobertura legal a l’estada de pràctiques són els següents:

Plec de condicions específiques per a la realització de pràctiques acadèmiques a la Universitat Autònoma de Barcelona

Resolució per a la realització de práctiques dins l’àmbit de la Universitat Autònoma de Barcelona

En el cas del plec de condicions i de la resolució, els exemplars són tres i dos, respectivament. El plec de condicions l’han de signar l’estudiant i el centre de la UAB on farà les pràctiques, a la cara posterior sobre el nom de cadascun, a la cara anterior al marge lateral esquerre. El centre hi ha d’estampar, a més, el seu segell. Un exemplar és per a l’estudiant, l’altre per al centre, el tercer per a Gestió Acadèmica. La resolució només la signa el degà de la Facultat, i només per duplicat: un exemplar és per a Gestió Acadèmica; l’altre per al centre de la UAB on l’alumne cursarà les pràctiques. La signatura del degà ha d’anar acompanyada del segell de la Facultat.

Només quan l’estudiant tingui a la mà el conveni (o el plec de condicions i la resolució) pot posar-se en contacte amb el tutor de l’empresa o entitat (el correu electrònic del qual trobarà al “Llistat d’empreses i entitats”, a l'encapçalament d'aquesta pàgina) i concertar-hi una primera cita. No hi pot anar abans, ni per iniciativa pròpia ni en cas de requeriment per part de l’empresa o entitat, atès que fins a aquest moment no entra en vigor la cobertura legal i asseguradora.

L’estudiant, quan va a recollir el conveni (o el plec de condicions i la resolució) a Gestió Acadèmica, el rep ja signat i segellat pel degà de la Facultat. L’ha de firmar ell i, en aquesta primera visita a l’entitat o empresa on farà les pràctiques, ha de demanar que el signatari del conveni per part d’aquesta empresa o entitat —signatari que pot coincidir o no amb el tutor i que, en qualsevol cas, s’ha consignat a la “Formulari d’oferta de places”— faci efectiva la seva signatura i posi el segell de l’empresa o entitat a totes les còpies del document. Una còpia se la quedarà l’empresa o l’entitat; una altra el mateix estudiant, i la tercera la portarà l’estudiant a Gestió Acadèmica en un termini de 7 dies a partir de la data en què hi va anar a buscar la documentació. Tampoc en aquesta ocasió no cal demanar cita prèvia.

D’acord amb la normativa, l’alumne no pot començar les pràctiques fins que l’exemplar de la UAB no hagi tornat a la Facultat amb totes les signatures i segells pertinents.

Les tasques, horaris i lloc de realització de les pràctiques són determinats pel Formulari d’oferta de places, per damunt de la qual prevalen —però— la normativa i les indicacions que es fan constar en aquesta pàgina web. Així, per exemple, pel que fa a l’horari, és important que l’empresa permeti a l’estudiant de seguir l’horari lectiu i d'avaluacions de les assignatures que cursa a la Facultat.

Tot allò que no quedi estipulat pel “Formulari d’oferta de places” o per aquesta pàgina web es decidirà de comú acord entre l’entitat o empresa i l’estudiant. Arbitrarà possibles conflictes el coordinador de l’assignatura o el vicedegà de Pràctiques. Si no s’arriba a un acord, l’estudiant tindrà dret a exigir que se li assigni una altra empresa o entitat.

L’estudiant no pot fer més hores de les que figuren al conveni. Si l’empresa o entitat té interès a allargar les pràctiques més enllà de les 200 hores previstes, haurà de formalitzar un contracte laboral o un altre conveni de pràctiques (extracurriculars) mitjançant el Servei d’Ocupabilitat de la universitat.

5. Tutorització

A l’entitat o empresa l’estudiant treballarà sota la supervisió del “tutor extern”, que li anirà encomanant les tasques concretes que ha de dur a terme, l’orientarà en la realització d’aquestes tasques i li farà les esmenes i observacions oportunes sobre la qualitat dels resultats. Al final de les pràctiques aquest “tutor extern” avaluarà mitjançant un informe (Informe final del tutor extern) la feina duta a terme per l’estudiant, avaluació que valdrà un 65 % de la nota global de l’assignatura.

Paral·lelament, l’estudiant serà supervisat per un “tutor intern”, que la coordinació de l’assignatura designarà al començament del curs i formarà part de l’equip de docents de la Facultat. El tutor intern avaluarà la carpeta professional que l’estudiant haurà d’elaborar al final de les pràctiques, avaluació corresponent a un 25 % de la nota global de l’assignatura, però és aconsellable que l’estudiant s’hi posi en contacte al començament del curs i el mantingui informat del desenvolupament de les pràctiques.

L'estudiant pot acudir al tutor intern per a demanar assessorament metodològic o referent a continguts concrets que li desvetllin dubtes durant les pràctiques. En canvi, ha d'acudir al coordinador de l’assignatura o al vicedegà de Pràctiques per a exposar qualsevol incidència que pugui sorgir amb l’entitat o empresa. En tots tres casos ha de fer servir el correu practiques.fti@uab.cat.

6. Avaluació: activitats de professionalització, carpeta professional, memòria final

L’assignatura “Pràctiques Externes” concedeix 12 crèdits i, per tant, ocupa un total de 300 hores d’aprenentatge, de les quals 200 hores es desenvolupen a l’empresa o l’entitat. L’avaluació de les tasques dutes a termes per l’estudiant en aquestes 200 hores correspon al tutor extern i val un 65 % del total de la nota global de l’assignatura. Les altres 100 hores preveuen, d’una banda, l'assistència a sessions informatives i de professionalització que tindran lloc a la Facultat o per videoconferència en dates i hores de les quals el coordinador/a de l’assignatura avisarà oportunament els estudiants. De l’altra, l’elaboració —al final de les pràctiques, i en la modalitat de treball autònom— d’una carpeta professional i d’una memòria final.

Pel que fa a les activitats de professionalització, són majoritàriament xerrades i conferències o sobre temes transversals (com fer el CV o com fer autocandidatura, per exemple) o sobre temes específics de l’àmbit del Grau. Es procura organitzar-les en la franja lliure de docència del dimecres (13.00-14.30), i només són obligatòries quan es desenvolupen en aquesta franja. El nombre d’activitats varia cada any en funció de la disponibilitat dels ponents. Oscil·la entre quatre i vuit. S’avisa de la data de l’activitat per correu electrònic amb una antelació superior a una setmana. Durant l’activitat els estudiants han d’escriure el seu nom en un full d’assistència. L’avaluació es duu a terme mitjançant un resum-comentari d’un mínim de 10 ratlles que l’estudiant ha de lliurar —en un termini d’una setmana d’ençà de l’activitat— al coordinador de l’assignatura. No s’admetran resums-comentari d’estudiants que, el dia de l’activitat, no hagin consignat el nom al full d’assistència.

Si un estudiant no pot assistir a les activitats de professionalització obligatòries organitzades a o per la Facultat, n’haurà de buscar d’alternatives en altres Facultats, al Servei d’Ocupabilitat o fora de la Universitat. Aquesta proposta alternativa haurà de rebre el vistiplau de la coordinació de Pràctiques del Grau, a la qual caldrà presentar, un cop feta l’activitat, certificat d’assistència i resum-comentari, el segon segons les instruccions facilitades al paràgraf anterior.

La valoració del conjunt dels resums-comentari, competència del coordinador o coordinadora de l’assignatura, comptarà un 8 % de la qualificació global de l’assignatura.

La carpeta professional s’envia per correu electrònic al tutor intern (al seu correu personal de la UAB) dins el termini fixat pel “Calendari de l’assignatura”. Si el tutor intern la sol·licita en paper, l’estudiant també n’hi ha de fer arribar còpia impresa. L’avaluació de la carpeta, a cura del tutor intern, val un 25 % de la nota global de l’assignatura.

La memòria final es lliura, també dins el termini fixat pel “Calendari de l’assignatura”, mitjançant una aplicació informàtica. Mitjançant preguntes d'opció múltiple i alguns camps de text, se sol·licita a l'estudiant una breu descripció i valoració de les tasques realitzades durant les pràctiques, de l'entitat o empresa on les ha dutes a terme i d'altres aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'assignatura i amb les competències adquirides. El coordinador de l’assignatura avalua les respostes al formulari-memòria amb una qualificació que valdrà un 2% de la nota global de l’assignatura.

En conclusió, l’avaluació de l'assignatura preveu que l'estudiant acompleixi les tasques següents:

 1. 100 hores de pràctiques en una empresa/entitat/institució (in situ o online). Avalua el tutor extern mitjançant informe (formulari web). 65 % de la nota global.
 2. Una memòria final (formulari web) quan s'hagi acabat el període de pràctiques. Avalua el coordinador/a de l'assignatura. 2 % de la nota global.
 3. Una carpeta professional quan s'hagi acabat el període de pràctiques. Avalua el tutor intern mitjançant informe (formulari web). 25 % de la nota global.
 4. Un resum-comentari de cadascuna de les sessions d'orientació professional organitzades pel coordinador/a de l'assignatura o pel vicedegà de Pràctiques i Professionalització. Avalua el coordinador/a de l'assignatura. 8 % de la nota global.
7. Altres modalitats de pràctiques

Les Pràctiques Externes del Grau d’Estudis de l’Àsia Oriental no són remunerades, ni són compatibles amb una relació contractual de caràcter laboral entre l’estudiant i l’empresa o entitat fora del conveni de pràctiques més amunt esmentat. Si l’estudiant prefereix unes pràctiques remunerades i/o superiors a 200 hores, les ha de vehicular no a través de la Gestió Acadèmica de la Facultat, sinó del Servei d’Ocupabilitat organisme de la UAB que gestiona les pràctiques extracurriculars per a tot el Campus. Sobre les diferents opcions per a incloure aquestes pràctiques en l'expedient acadèmic vegeu l'enllaç següent: Transferència de crèdits.

Una tercera via, a més de les pràctiques curriculars i de les extracurriculars, consisteix en el Reconeixement de l’experiència laboral i professional acreditada. El pot sol·licitar aquell estudiant que tingui durant el curs acadèmic una relació laboral —no de pràctiques universitàries— amb una empresa vinculada als estudis de l’Àsia Oriental. La sol·licitud es pot tramitar en qualsevol moment de l’any acadèmic a Gestió Acadèmica (amb cita prèvia). Si és aprovada, s’atorgaran a l’estudiant els 12 crèdits de les “Pràctiques Externes”, per bé que amb una nota d’ “Apte -a”. En aquesta tercera via no cal matricular-se, atès que la sol·licitud del reconeixement ja implica el pagament de taxes universitàries.

Les modalitats de pràctiques descrites en aquest apartat no són disponibles per a estudiants d’intercanvi IN.

8. Altres informacions importants

Tots els missatges de correu electrònic referents a les pràctiques (excepte el lliurament de la carpeta professional) han d’anar adreçats a: practiques.fti@uab.cat.

Si les pràctiques comporten treball amb menors d’edat, llegiu i seguiu les instruccions següents: Informació sobre el requeriment de la certificació del Registre central de delinqüents sexuals per a la realització de pràctiques.

Si durant les pràctiques sou objecte d'assetjament sexual, heu de saber que la facultat té previst un protocol d'actuació específic, que s'afegeix al protocol vigent per als casos en què aquesta eventualitat té lloc dins el Campus.

Més avall trobareu un apartat amb tota la normativa universitària que regula l’assignatura.

Cada estudiant matriculat a “Pràctiques Externes” serà supervisat per un tutor intern que li serà assignat pel coordinador/a de l’assignatura, el qual al seu torn el triarà —segons els criteris que consideri convenients— entre aquells que els departaments amb docència a la Facultat li hauran proporcionat per a aquell any acadèmic. Serà, doncs, en qualsevol dels casos, un docent de la Facultat de Traducció i d’Intepretació.

El tutor intern bàsicament ha d’avaluar la carpeta professional que l’estudiant elaborarà en la fase final de les pràctiques. L'alumne/a la hi enviarà a la seva adreça electrònica de la UAB, i ell l’ha d’avaluar en el termini fixat pel “Calendari de l’assignatura” i mitjançant un formulari d’avaluació de la carpeta professional en format electrònic al qual accedirà, amb el seu NIU i contrasenya habituals, mitjançant un enllaç. Pot demanar còpia impresa de la carpeta a l’alumne, si així ho desitja.

La nota que resulti d’aquesta avaluació valdrà un 25 % de la nota global de l’assignatura. L’altre 65 % és responsabilitat del tutor extern, és a dir, del tutor que supervisa les pràctiques a l’empresa o entitat (vegeu "Què ha de fer l'empresa o entitat", punt 4). Un 8 % i un 2 % corresponen a l'avaluació que el coordinador/a de l'assignatura fa, respectivament, dels resums-comentari de les activitats de professionalització a les quals l'estudiant haurà assistit i de la memòria final.

Tot i que la correcció de la carpeta professional es fa al final del curs, és aconsellable que el tutor intern es posi en contacte amb l’estudiant tan bon punt li sigui designat pel coordinador/a i que es posi a la seva disposició per a resoldre eventuals dubtes o consultes de caire metodològic o referents a continguts concrets de les pràctiques.

Si ho desitja, el tutor intern també pot posar-se en contacte amb l’empresa o entitat per resoldre aquestes qüestions o —per exemple— per determinar amb el tutor extern la idoneïtat de les tasques o del volum de feina encomanada amb relació al nombre d’hores previstes.

En cap cas el tutor intern no és el responsable de la feina duta a terme per l’alumne a l’empresa o entitat, ni tampoc li pertoca de corregir-la. Tampoc no ha de fer de mitjancer en possibles incidències o desavinences entre l'estudiant i l'entitat o empresa: si en té constància, les ha de comunicar al coordinador/a de l'assignatura o al vicedegà de Pràctiques.

La Facultat encoratja tots els alumnes del Grau a fer pràctiques a l’estranger, atesa la rellevància que va agafant cada vegada més a tot Europa la inclusió d’una experiència d’aquest tipus en el CV, experiència que permet després d’inserir-se amb més facilitat en el mercat laboral. Es poden fer pràctiques, per exemple, en el marc d’una estada de mobilitat amb beca Erasmus+ Estudi o UAB Exchange Programme Estudi, sempre que la universitat de destí ofereixi aquesta possibilitat. De la mateixa manera, encoratgem tots els alumnes estrangers que es troben de mobilitat a la nostra Facultat a matricular-se de l’assignatura de “Pràctiques Externes” i a fer-la constar en el contracte d’estudis (learning agreement), tot garantint-los que la podran cursar en les mateixes condicions que els nostres estudiants.

Les “Pràctiques Externes” també es poden fer a l’estranger encara que l’estudiant no es trobi de mobilitat o encara que es trobi de mobilitat i la universitat de destí no li permeti de participar en el seu programa de pràctiques. És una de les poques assignatures del pla d'estudis del Grau que es poden cursar a distància, per tant, res no impedeix de fer-la en una empresa o entitat a l’estranger. N’hi haurà prou, en aquest cas, que l’estudiant estableixi un “contacte propi” d’acord amb les instruccions que hem facilitat a "Què ha de fer l’estudiant", punt 3. Haurà de buscar ell -a una entitat o empresa pel fet que el llistat que posem a la seva disposició (vegeu "Llista d'empreses i entitats" a l'encapçalament d'aquesta pàgina) inclou molt pocs partners amb seu fora de casa nostra.

Una altra opció consisteix a sol·licitar una beca “Erasmus+ Pràctiques” o "UAB Exchange Programme Pràctiques", beca que gestiona el Servei d’Ocupabilitat. Per a més informació sobre convocatòries, imports dels ajuts i altres qüestions referents a aquesta beca, vegeu Mobilitat professional internacional dins la pàgina web de l'esmentat Servei. Cal tenir en compte que no es pot gaudir d’aquesta beca alhora que es gaudeix d’una “Erasmus+ Estudi” o “UAB Exchange Programme Estudi”: es pot sol·licitar el semestre o l’any següent, per exemple, però no són compatibles en el temps. Una altra informació no menys important: en el moment de sol·licitar-les, l’estudiant pot triar que les pràctiques realitzades mitjançant “Erasmus+ Pràctiques” o “UAB Exchange Programme Pràctiques” siguin extracurriculars o curriculars; per tant, en el cas de la nostra Facultat, si les tria curriculars, s’assimilaran a l’assignatura “Pràctiques Externes”.

Si, en comptes d’un conveni de pràctiques, l’estudiant firma a l’estranger un contracte laboral per a desenvolupar una feina remunerada, té la possibilitat de sol·licitar el “Reconeixement de l’experiència laboral i professional acreditada” al qual fem referència a "Què ha de fer l’estudiant?", punt 7.

Per tal de sol·licitar tant les pràctiques curriculars mitjançant contacte propi com la beca “Erasmus+ Pràctiques” o “UAB Exchange Programme Pràctiques”, cal, primer de tot, aconseguir una empresa o entitat on fer les pràctiques. Aquesta recerca correspon a l'estudiant, però a fi d’ajudar-lo en aquest procés, posem a la seva disposició les iniciatives següents:

 1. ELIA Exchange. La Facultat col·labora amb ELIA (European Language Industry Association) en el projecte ELIA Exchange. Els estudiants de la Facultat poden inscriure’s gratuïtament a aquesta base de dades d’ofertes de pràctiques i rebre’n ofertes referents al país i a la combinació lingüística que els interessi.
 2. EGPS (European Graduate Placement Scheme). La Facultat participa activament en aquest projecte europeu de suport i seguiment dels estudiants que fan pràctiques a l’estranger. Els estudiants de la Facultat poden inscriure’s gratuïtament a aquesta base de dades d’ofertes de pràctiques i buscar-hi ofertes del país i de la combinació lingüística que els interessi. Encara que l’estudiant trobi l’empresa o entitat de pràctiques mitjançant Elia Exchange, també pot incorporar-se a aquest projecte.
 3. EMQEI FTI UAB. L’objectiu d'aquest projecte és internacionalitzar les pràctiques del Grau d’Estudis de l’Àsia Oriental (GEAO), del Grau de Traducció i d’Interpretació (GTI) i dels màsters de la Facultat amb la finalitat que els nostres estudiants puguin fer una estada de pràctiques a l’estranger i que els estudiants que vinguin a fer una mobilitat a la Facultat puguin fer una estada de pràctiques a Catalunya. La Facultat anima els estudiants que marxen de mobilitat amb Erasmus+ Estudi o UAB Exchange Programme Estudi a fer pràctiques en empreses o entitats durant l’estada a la ciutat de destinació. Si us interessa aquesta possibilitat, parleu-ne amb els vostres coordinadors de mobilitat, amb el coordinador de Pràctiques del Grau o amb el vicedegà de Pràctiques de la Facultat.
 4. Erasmus Intern. És una plataforma desenvolupada per l’Erasmus Student Network en què es poden trobar entitats que busquen estudiants de pràctiques i en què l’estudiant també es pot inscriure com a sol·licitant.
 5. FTI-Ocupabilitat. Ofertes laborals i informacions sobre beques i programes de professionalització que arriben a la nostra facultat, un bon nombre de les quals fan referència a pràctiques a l'estranger.
 6. Del 2015 ençà, estudiants de la facultat han sol·licitat ajuts Erasmus+ Pràctiques o UAB Exchange Programme Pràctiques a les empreses o entitats següents: InPuzzle (França), Sprachschule Aktiv (Alemanya), Hieroglifs Translations (Letònia), Translit (Irlanda), Groupe scolaire Saint Jacques de Compostelle (França), Tripomatic s.r.o. (República Txeca), Landkreis Osnabrück (Alemanya), Academy at Shotton Hall (Regne Unit), École Saint Paul (França), Consulado General de España en Düsseldorf (Alemanya), Consulado General de España en Stuttgart (Alemanya), Ensemble Scolaire Saint Adrien (França), London Confucius Institute SOAS (Regne Unit), Le Likès (França), Akadémia eñe Bratislava (Eslovàquia), AML Global Language Service (Estats Units), TIP Trailer Services (Holanda), Lengalia (Alemanya), A.C.T. Fachübersetz ungen GmbH (Alemanya), Global Voices (Regne Unit), Éditions Édilivre (França), University of the Ryukyus - Japanese Business Internship Program (Japó). Sense les beques esmentades, durant mobilitats Erasmus+ Estudi o UAB Exchange Programme Estudi, o bé fora de tot programa, alguns estudiants han fet les Pràctiques Externes a l’estranger, concretament a: Instituto Cervantes de Túnez (Tunísia), Schnellübersetzer GmbH (Alemanya), Hasekura Program (Japó), Waseda University (Japó), Beijing Han-sky Education Technology Co. Ltd. Great Wall - Chinese Centre (Xina), Direct Sport Management Ltd. (Xina), CoffeeWORKS Co. Ltd. (Tailàndia). Algunes d’aquestes empreses o entitats podrien tenir interès a repetir l’experiència i, de fet, n’hi ha que així ho han expressat.

Nazir Ahmed Can
Vicedegà de Professionalització i Internacionalització
professionalitzacio.fti@uab.cat
Despatx K/0028 i K/2023

Gestió de Pràctiques
Gestió Acadèmica
Tel. (+34) 93 581 2535

Tots els missatges de correu electrònic sobre les pràctiques hauran d'anar adreçats a: practiques.fti@uab.cat.

Les comunicacions amb els estudiants seran per correu electrònic i s'enviaran des d'aquesta mateixa adreça institucional: practiques.fti@uab.cat. Només es contestaran correus electrònics enviats des de l'adreça institucional de l'alumne: alumne@autonoma.cat.