Treball de Fi de Grau

Treball fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (d’ara endavant abreviat amb les sigles TFG) és una assignatura obligatòria de quart curs de qualsevol titulació dels estudis de grau. Té un valor de 6 crèdits ECTS. És una assignatura anual (no semestral), motiu pel qual la formalització de la qualificació no té lloc fins al final del curs acadèmic. No s’imparteix en forma de docència presencial: preveu un treball autònom de l’estudiant guiat per un professor-tutor mitjançant un sistema de tutories.

L’objectiu que persegueix l’assignatura és la realització d’un treball en el qual l’estudiant demostri la integració dels coneixements i de les competències adquirits en el decurs dels seus estudis de grau. El TFG representa, per tant, el colofó de la formació global i disciplinària de l’estudiant en aquests estudis. Cada estudiant farà el seu TFG individualment sota la guia d’un tutor. El Deganat i/o els departaments amb docència a la Facultat de Traducció i d’Interpretació han de facilitar cada curs acadèmic un nombre determinat de tutors, tots els quals han de ser professors que tinguin encàrrec docent a la Facultat. El tutor ha d’orientar l’estudiant tant en el plantejament inicial com en el desenvolupament del TFG, fent els suggeriments oportuns pel que fa a metodologia, estructuració, bibliografia i qualsevol altre aspecte susceptible de supervisió i de correcció. Ha de complir i de garantir el compliment de tots els punts especificats en la guia docent de l’assignatura, així com de les tasques i del calendari fixats pel coordinador. Corresponen al tutor el paper d’avaluador del TFG que tutoritza i el de coavaluador d’un altre dels TFG que es duguin a terme en el mateix any acadèmic.

Un coordinador general de l’assignatura supervisarà el funcionament correcte de tota la dinàmica que la regula. Vetllarà pel compliment de totes les clàusules contingudes en la normativa i serà la persona encarregada d’elaborar la guia docent, així com de gestionar els espais o eines virtuals associats a l’assignatura, mitjançant els quals mantindrà informats els estudiants matriculats i els tutors de totes les tasques que han de dur a terme al llarg del curs acadèmic. Al començament del curs, el coordinador farà una sessió informativa amb els estudiants matriculats per tal d’informar-los dels passos a seguir i del calendari.

Coordinadora de l’assignatura
Àngels Catena Rodulfo
coordinacio.tfg.fti@uab.cat
Despatx K/2017

Requisits de matriculació

Com es recull a la normativa genèrica i a la normativa de permanència de la UAB, els requisits per a matricular l’assignatura de TFG són els següents:

  • Haver superat 2/3 dels crèdits totals del pla d’estudis (equivalent a 160 crèdits ECTS).
  • Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.


Els documents d'aquestes dues normatives es poden consultar als enllaços següents:


Extensió

L'estudiant haurà de desenvolupar un treball d'una extensió mínima de 10.000 paraules. No entren en el còmput de paraules la bibliografia i els annexos; sí les cites que es puguin fer dins el cos del treball.

Tipologies

L'estudiant podrà desenvolupar un treball de tipus acadèmic, professional o acadèmico-professional:

  • TFG acadèmic: consisteix en una dissertació, assaig, estudi, etc., plantejat des d'un punt de vista teòric, descriptiu o aplicat, sobre qualsevol aspecte relacionat amb un dels camps d’estudi del grau que cursa l’estudiant.
  • TFG professional: consisteix en la reproducció real o simulació, amb un alt nivell de versemblança, d'un servei o tasca relacionat amb els estudis de grau al qual l'alumne es podria enfrontar com a encàrrec en un entorn professional.
  • TFG acadèmico-professional: consisteix en una combinació de les dues tipologies anteriors.

 

Camps d’adscripció

El contingut del TFG de cada estudiant serà únic i intransferible, per bé que pot presentar una contigüitat amb els treballs d'altres estudiants o amb treballs realitzats en cursos anteriors. Pel que fa als camps d'estudi, les propostes de treball es concretaran en les àrees temàtiques de l'àmbit d'estudi de cada grau.


Llengües i combinacions lingüístiques

  • Llengua de redacció. -El TFG del grau d’Estudis d’Àsia Oriental  i del grau en EStudis d'ESpanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura es pot redactar en qualsevol de les tres llengües oficials de la UAB: català, castellà, anglès. -El TFG del grau de Traducció i d’Interpretació es pot redactar en qualsevol de les dotze llengües del pla d'estudis d’aquest grau: català, castellà, anglès, francès, alemany, italià, àrab, japonès, portuguès, rus, xinès o romanès.
  • Combinacions lingüístiques objecte del treball: poden ser material d’estudi dues o més llengües, que poden formar part o no de la llista anterior.

Matriculació de l'assignatura

Vegeu els requisits de matriculació a la pestanya “Introducció”.

L'estudiant pot matricular l'assignatura en el període de matriculació establert per la Gestió Acadèmica de la Facultat. Un cop formalitzada la matrícula, l'estudiant tindrà accés al SIA (http://sia.uab.cat) i a l’espai de seguiment TFE (http://tfe.uab.cat) , les dues plataformes des de les quals es gestionaran tots els procediments i les activitats que defineixen l’assignatura, respectivament, en el vessant administratiu i en el vessant didàctic. El SIA s’utilitzarà, a començament de curs, per a l’assignació de tutor i proposta de TFG; a la darreria del curs, com en qualsevol altra assignatura del grau, per a formalitzar la nota final. L’espai de seguiment TFE s’utilitzarà per als lliuraments i les avaluacions que configuren el seguiment de l’assignatura.

Si l'estudiant no té l'assignatura matriculada a l’inici del curs (per exemple perquè torna d'un període de mobilitat i el seu expedient del curs anterior no està tancat), haurà de contactar amb el coordinador del TFG per tal de rebre les informacions pertinents sobre els passos que ha de seguir.

Codis de matriculació:


Codi 101518 per als plans d’estudis 823 i 842 del grau d’Estudis de l’Àsia Oriental.
Codi 103698 per als plans d'estudis 1202, 1203 i 1204 del grau de Traducció i d’Interpretació.
Codi 105873 per als pla d'estudis 1508 del grau de Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura

 

Assignació de tutor i tema

L’assignació de tutor i tema ha de tenir lloc en una de les tres fases següents:

Fase 1. A finals de juliol es fa públic en aquest lloc web el llistat de tutors que dirigiran els TFG en l’any acadèmic següent. S’obre llavors un període, que dura fins al 22 de setembre, en què tot estudiant que tingui intenció de matricular-se de l’assignatura o ja s’hi hagi matriculat té la possibilitat de contactar lliurement un professor de la llista per demanar-li que el tutoritzi i per proposar-li un tema. El professor és igualment lliure d’acceptar o no. La resposta pot ser negativa, per exemple, perquè el professor no sigui especialista en la temàtica proposada, o perquè ja hagi adjudicat tots els TFG que li correspon tutoritzar a alumnes que s’han posat en contacte amb ell anteriorment. Si la resposta és negativa o no es produeix, l’estudiant pot fer el mateix intent amb altres docents de la llista. Un cop un estudiant i un professor s’han posat d’acord, han d’elaborar una proposta de títol i tema que el professor introduirà al SIA en un termini que es conclou el 22 de setembre a les 23:59 h. Atès que conjuntament amb la proposta el professor farà constar el NIU de l’estudiant, i sempre que no hi hagi cap impediment administratiu que ho faci impossible, l’assignació ja quedarà formalitzada.

Fase 2. Els tutors que no s’hagin posat d’acord amb cap alumne introduiran al SIA, dins el mateix termini indicat al punt anterior, una proposta de títol i tema, en aquest cas elaborada exclusivament per ells i sense associar-hi cap NIU. Aquestes propostes es faran públiques, mitjançant el SIA, el dia 2 d'octubre. L’estudiant que no tingui, en aquest moment, tutor assignat perquè no s’ha acollit a la Fase 1, s’haurà d’inscriure al TFG, mitjançant el SIA, en un termini que començarà el dia 2 d'octubre i es tancarà el 13 d’octubre. El procediment d’inscripció inclou la tria de deu propostes, per ordre de preferència, entre les propostes del docent que s’hauran fet públiques el dia 2. El coordinador procedirà tot seguit a l’assignació de cada proposta a un alumne sobre la base de les preferències consignades per l’alumne i, en el cas de coincidència de diversos estudiants en la tria d’una mateixa proposta, sobre la base de la nota mitjana de l’expedient acadèmic (assignació de la proposta a l’estudiant amb la nota més alta). Els resultats de l’assignació es faran públics el dia 17 d'octubre, i si l’estudiant no formalitza una renúncia (vegeu fase 3) s'entén que accepta automàticament el tutor i la proposta que li han estat assignats. El coordinador del TFG notifica, al seu torn, als tutors quins estudiants els han estat assignats per tal que totes dues parts ja puguin posar-se en contacte.

Fase 3. En casos excepcionals (error en l’assignació, canvi de matrícula, impossibilitat de fer el treball a distància, etc.) i degudament motivats, l’alumne tindrà dret a renunciar al TFG que li ha estat assignat en el procediment descrit en el paràgraf anterior. S’entén que els alumnes que no presentin el document de renúncia accepten la proposta de TFG que els ha estat assignada. Qui vulgui fer efectiva la renúncia l’haurà d’argumentar en un document que caldrà sol·licitar al coordinador de l’assignatura i que caldrà emplenar i presentar a Gestió Acadèmica en un termini que anirà del 17 al 27 d’octubre. L’acceptació o no de la renúncia correspondrà al coordinador de l’assignatura, que haurà de considerar o no justificats els motius exposats per l’alumne en el document esmentat. Si la renúncia és acceptada, l’alumne tindrà de temps fins al 6 de novembre per a fer una nova selecció entre les propostes del docent que encara no hagin estat assignades. La mateixa operació, en el mateix termini (fins al dia 6), han de dur a terme els alumnes als quals no hagi estat assignat cap TFG perquè no han participat en la Fase 2 o perquè en la Fase 2 han estat superats en totes deu propostes seleccionades per estudiants amb una nota mitjana més alta. Aquesta darrera fase d’assignacions es desenvoluparà d’acord amb els criteris que consideri oportuns el coordinador de l’assignatura atenent els interessos de l’estudiant i el perfil dels tutors que quedin disponibles. Els resultats es faran públics el dia 10 de novembre.

La proposta de TFG, tant si prové del tutor com de l’estudiant, i independentment de la fase en què es concreti, és ajustable i adaptable als interessos de totes dues parts, tant abans com després de l’assignació.

Si la proposta contempla la reproducció i/o la traducció, més enllà del dret de cita permès per la llei, de material subjecte a drets d’autor (e.g. traducció d’un conte sencer d’un escriptor viu, o subtitulació d’un episodi d’una sèrie televisiva), cal tenir en compte que això automàticament exclourà el TFG, un cop finalitzat, de la publicació al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. Al juny serà responsabilitat del tutor respondre amb un "no", en l’apartat “Lliurament” de la plataforma TFE (https://tfe.uab.cat), a la pregunta “El treball es pot publicar?”. Si —excepcionalment— el tutor o l’alumne estigués en condicions d’obtenir els drets d’autor, caldrà que aporti un document que doni fe d’aquesta cessió.


Estudiants en període de mobilitat

D'acord amb les normatives genèriques i de permanència de la UAB, l'assignatura de Treball de Fi de Grau (TFG) no es pot cursar en una universitat estrangera. Per aquest motiu, si un estudiant que durant el curs farà una estada d’intercanvi fora de la UAB matricula el TFG, no el podrà convalidar per cap assignatura de la universitat de destí. Sí que tindrà, en canvi, l’oportunitat de fer-lo a distància. L'estudiant que s’aculli a aquesta opció haurà de seguir les mateixes instruccions de “Matriculació i assignació” vàlides per als altres alumnes. Ara bé, els tutors poden acceptar o no de tutoritzar-lo a distància. Per tant, si l’estudiant contacta algun professor en la Fase 1, s’haurà d’assegurar que el docent acceptarà aquesta condició. En la Fase 2, a l’hora de procedir a seleccionar deu propostes del docent, l’estudiant haurà d’excloure aquelles en què s’especifiqui que el professor no admet tutoritzacions a distància.

Les hores de dedicació de l’estudiant, les activitats formatives i la distribució d’aquestes activitats dirigides, supervisades i autònomes són regulades per la guia docent de l’assignatura (vegeu més amunt).

L’assignatura Treball de Fi de Grau no té docència presencial. Es desenvolupa mitjançant tutories presencials i virtuals que el tutor i l’estudiant concertaran lliurement, atenint-se al nombre d’hores que fixa la guia docent per a les activitats dirigides i supervisades. Una tutoria o tutories inicials (tutoria de contacte) ha de servir per a posar en marxa el tutorat i l’elaboració del TFG. L’alumne i el professor hi acabaran de perfilar el tema i la planificació del treball; podran, per tant, modificar i concretar la proposta inicial que, durant el procés d’assignació, van elaborar conjuntament o va elaborar el docent i va seleccionar l’estudiant. Posteriorment, les tutories de seguiment han de servir per a orientar, resoldre dubtes, comentar errors i correccions, planificar el contingut dels capítols o dels lliuraments parcials, revisar l’avaluació, proporcionar bibliografia, etc.

El coordinador de l’assignatura fixa un calendari de desenvolupament del TFG que han de respectar tant l’estudiant com el tutor i el coavaluador. Aquest calendari preveu una avaluació continuada basada en lliuraments progressius d’un volum cada vegada més extens del TFG. En la versió final, el TFG ha de tenir una extensió mínima de 10.000 paraules (bibliografia i annexos a part).

L’avaluació de l’assignatura és continuada, la qual cosa es concreta en tres lliuraments al llarg del curs acadèmic. Aquests tres lliuraments seran avaluats pel tutor. Posteriorment, un coavaluador —triat pel coordinador de l’assignatura entre els altres tutors dels TFG del mateix any acadèmic— farà una segona avaluació del treball en la seva versió definitiva, la qual correspondrà a un 35% de la nota final.

Com totes les assignatures del pla d’estudis dels dos graus impartits a la nostra facultat, el TFG queda superat si s’obté una nota igual o superior a 5 punts sobre 10. S'aplicarà el No avaluable si l'alumne no ha respectat els terminis fixats al calendari de lliuraments. S'aplicarà el Suspens si l'alumne ha respectat els terminis fixats al calendari de lliuraments però el resultat global de l'avaluació no supera els 5 punts. Ateses les característiques de l’assignatura, no és possible recuperar-la en el mateix curs, en tant que “s'exclouen de la recuperació de nota les avaluacions vinculades a un treball acadèmic i/o professional dirigit de durada semestral o anual” (Normativa FTI de recuperació d’activitats avaluables).

Cap TFG no pot ser igual, en el títol, en els continguts i en la redacció, a un altre del mateix curs acadèmic o de cursos anteriors, entenent-se per igual el grau d’identitat que les lleis de la propietat intel·lectual defineixen com a plagi. Si el tutor, el coavaluador o el coordinador detecten un plagi, tant d’altres TFG com de qualsevol altre tipus de font (bibliografia, recursos en línia, etc.), automàticament el TFG deixarà de ser avaluat i serà qualificat amb un Suspens. Tota reproducció parcial de material aliè ha de ser marcada, per tant, com una cita i se n’ha d’indicar la font.

La revisió de l’avaluació final de l’assignatura és competència del coordinador. Un cop tancada l'avaluació i acabat el període de revisió, el coordinador de l'assignatura s'encarrega d'introduir les notes a l'acta, juntament amb el títol final del TFG i el nom del tutor. Aquesta informació té un valor afegit per al Suplement del Títol Europeu.

Vegeu més amunt el calendari de desenvolupament del TFG per a l'actual curs acadèmic.

Et proposem 3 maneres per posar especialment en valor el teu TFG:

Fes un TFG en ApS!
Si vols que el teu treball tingui una aplicació real i no es quedi només en un paper, si tens inquietuds socials, si participes en algun espai, moviment o entitat social o ambiental o si vols lligar els teus estudis amb la teva activitat fora de la Universitat, aquesta pot ser una bona modalitat per a tu! L’Aprenentatge Servei o ApS és una metodologia d’aprenentatge en la qual l’estudiant, alhora que aprèn, fa un servei a la comunitat. En aquesta modalitat de TFG, la proposta de projecte partirà de les necessitats reals d’una entitat social o ambiental o d’una institució pública amb la qual et coordinaràs per desenvolupar el projecte (sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a).

Busca i proposa una entitat, directament a un/a tutor/a, o omple aquest formulari per tal que t’orientin des de l’Oficina ApS. Pensa que pots fer propostes per al teu poble, comarca, barri o ciutat. I si ja milites o formes part d’algun col·lectiu organitzat en el qual creus que pot ser interessant fer el TFG, anima’t.

Per a més informació entra a la web Premis TFG ApS o escriu a aprenentatge.servei@uab.cat. També et convidem a mirar aquest vídeo-resum de 5 minuts.

Premis als millors TFG sobre desenvolupament sostenible i justícia global
La Fundació Autònoma Solidària convoca anualment un Premi de Treballs de Final de Grau destinat a reconèixer els mèrits dels millors treballs escrits en l’àmbit del desenvolupament sostenible i de la justícia global per estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquesta convocatòria té per objectiu promoure l’interès per la recerca entorn del desenvolupament sostenible i de la justícia global, tot assumint el compromís de la Universitat davant dels desafiaments del món actual i el seu paper clau en la generació de coneixement crític i en la formació d’una ciutadania activa i preparada per a promoure el canvi social.

Les temàtiques objecte d’aquesta convocatòria són: el medi natural i la biodiversitat; el canvi climàtic, energia, aigua i residus; l’economia social i el cooperativisme; els drets humans, la governança i la democràcia participativa; els conflictes i la construcció de pau; les migracions i la interculturalitat; la participació i els moviments socials; i la salut comunitària.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds visita la pàgina dels Premis TFG Cooperació i EpJG.

Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere
La convocatòria parteix del conveni que va signar l'Institut Català de la Dona amb la Facultat de Dret de la UAB per convocar un premi al millor treball amb perspectiva de gènere realitzat el curs 2014-2015 en el marc de cadascuna de les titulacions que imparteix la Facultat. A partir del curs 2015-2016, l'Observatori per a la Igualtat de la UAB fa extensible aquesta iniciativa a totes les Facultats de la universitat. A partir del curs 2018-2019, la convocatòria rep una subvenció de 1.000€ per part de l'Institut Català de la Dona.

Aquests premis tenen com a objectiu sensibilitzar l’alumnat sobre la igualtat de gènere i fomentar la no discriminació. Es vol, així,  incorporar la perspectiva de gènere en la docència i promoure el gènere com a motiu d’interès en la recerca i en l’estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Per a més informació sobre els requisits o el termini de presentació de sol·licituds, visita la pàgina web següent: Premis als millors TFG amb perspectiva de gènere de la UAB

Premis als millors TFG relacionats amb l'Emprenedoria Social
El Consell Social de la UAB, amb l’impuls del Vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat, convoca els Premis als Millors Treballs Finals de Grau (TFG) Relacionats amb l’Emprenedoria Social. Aquests premis tenen per objectiu afavorir el desenvolupament de TFG d’aquesta temàtica i donar visibilitat i reconeixement a l’alumnat amb inquietuds emprenedores.

Així doncs, la Universitat distingirà amb un premi de 400 euros i un diploma de menció els quatre millors treballs, un per cada àmbit de coneixement: ciències experimentals i tecnològiques, ciències socials, ciències humanes i ciències de la salut.

Podeu descarregar les bases de la convocatòria, o visitar la pàgina dels Premis TFG relacionats amb l'Emprenedoria Social