Treball de Fi de Grau

El Treball de Fi de Grau (d’ara endavant abreviat amb les sigles TFG) és una assignatura obligatòria de quart curs de qualsevol titulació dels estudis de grau. Té un valor de 6 crèdits ECTS. És una assignatura anual (no semestral), motiu pel qual la formalització de la qualificació no té lloc fins al final del curs acadèmic. No s’imparteix en forma de docència presencial: preveu un treball autònom de l’estudiant guiat per un professor-tutor mitjançant un sistema de tutories.

La llista de tutors es publicar? un cop comen?at el cursLa llista de tutors es publicar? un cop comen?at el curs
 
 L’objectiu que persegueix l’assignatura és la realització d’un treball en el qual l’estudiant demostri la integració dels coneixements i de les competències adquirits en el decurs dels seus estudis de grau. El TFG representa, per tant, el colofó de la formació global i disciplinària de l’estudiant en aquests estudis. Cada estudiant farà el seu TFG individualment sota la guia d’un tutor. El Deganat i/o els departaments amb docència a la Facultat de Traducció i d’Interpretació han de facilitar cada curs acadèmic un nombre determinat de tutors, tots els quals han de ser professors que tinguin encàrrec docent a la Facultat. El tutor ha d’orientar l’estudiant tant en el plantejament inicial com en el desenvolupament del TFG, fent els suggeriments oportuns pel que fa a metodologia, estructuració, bibliografia i qualsevol altre aspecte susceptible de supervisió i de correcció. Ha de complir i de garantir el compliment de tots els punts especificats en la guia docent de l’assignatura, així com de les tasques i del calendari fixats pel coordinador. Corresponen al tutor el paper d’avaluador del TFG que tutoritza i el de coavaluador d’un altre dels TFG que es duguin a terme en el mateix any acadèmic.

Un coordinador general de l’assignatura supervisarà el funcionament correcte de tota la dinàmica que la regula. Vetllarà pel compliment de totes les clàusules contingudes en la normativa i serà la persona encarregada d’elaborar la guia docent, així com de gestionar els espais o eines virtuals associats a l’assignatura, mitjançant els quals mantindrà informats els estudiants matriculats i els tutors de totes les tasques que han de dur a terme al llarg del curs acadèmic. Al començament del curs, el coordinador farà una sessió informativa amb els estudiants matriculats per tal d’informar-los dels passos a seguir i del calendari.

Coordinador de l’assignatura
Miquel Edo, vicedegà de TFG, Pràctiques i Professionalització tfg.practiques.professionalitzacio.fti@uab.cat
Despatxos K/0028 i K/1006