Reconeixement per formació en llengües

Reconeixement per formació en llengües

Pots obtenir reconeixement acadèmic per activitats destinades a la millora del coneixement, domini i ús de llengües, amb un màxim de 12 crèdits, excepte els alumnes de doble grau, que només poden obtenir-ne 6.

Excepcionalment, si curses un grau en anglès, només pots obtenir un màxim de 6 crèdits sumant els obtinguts per cursar assignatures en anglès i els crèdits per cursar assignatures en el marc d’un programa de mobilitat.

Es estudiants matriculats en ensenyaments orientats a la formació en una llengua no poden fer reconeixement per formació addicional en aquesta mateixa llengua.

Quina formació en llengües es pot reconèixer?

 • Assignatures: Si superes assignatures impartides en una llengua estrangera, incloses als plans d’estudi de la UAB, pots obtenir 1,5 crèdits addicionals per cada 6 crèdits superats, excepte si són assignatures de titulacions orientades a la formació lingüística en aquesta llengua.
 • Activitats: pots obtenir crèdits per activitats formatives de domini d’una llengua, sempre i quan no estiguis matriculat en titulacions orientades a la formació en aquesta mateixa llengua.
 • Programes de mobilitat: pots obtenir 1,5 crèdits per cada 6 crèdits superats cursats en llengües estrangeres si fas una estada en una universitat estrangera, dins d’un programa de mobilitat, per cursar un mínim de 30 crèdits impartits en una llengua estrangera.
 • Llenguatge de signes: pots obtenir 1,5 crèdits per cada curs superat, amb un màxim de 3 crèdits, si acredites haver superat cursos de llengua de signes impartits per institucions reconegudes pels departaments competents en matèria d’educació.

Reconeixement de cursos i certificats de llengües:

Pots reconèixer 3 crèdits per cada nivell complet superat d’una llengua estrangera dins de l’escala de nivells del Servei de Llengües, sempre que estigui acreditat mitjançant certificació d’una institució oficial, d’acord amb el quadre que pots veure a sota, amb un màxim de 12 crèdits:

 • Si és la mateixa llengua estrangera amb què has accedit a la universitat mitjançant les PAU o CFGS el reconeixement es farà a partir del nivell 4 de l’escala del Servei de Llengües.
 • Si és una llengua estrangera diferent a la d’accés, el reconeixement es farà a partir del nivell 1 de l’escala del Servei de Llengües.
 • Si has cursat un batxillerat estranger (per exemple, Batxibac), es considerarà primera llengua estrangera la d’escolarització en el batxillerat. Si has fet un CFGS, es considerarà primera llengua estrangera la que hagis cursat al CFGS.
 • Llengua espanyola: Si has cursat els estudis de secundària en un país que no tingui el castellà com a llengua oficial, pots reconèixer 3 crèdits per nivell si acredites que has assolit com a mínim el nivell 4 del Servei de Llengües.
 • Llengua catalana: Si has cursat els estudis de secundària en una comunitat autònoma o país que no tingui el català com a llengua oficial, pots reconèixer 3 crèdits per nivell si acredites que has assolit el nivell 1 o posterior del Servei de Llengües.
 • Llengua catalana: Si pots acreditar el nivell 9 del Servei de Llengües (C2), pots reconèixer 3 crèdits.
 • Llengua occitana (aranès): Si has cursat els estudis de secundària en una comarca, comunitat autònoma o país que no tingui l’occità com a llengua oficial, el pots reconèixer si acredites que has assolit el nivell 1 o posterior del Servei de Llengües.
 • Llengües oficials d’altres comunitats autònomes, diferents al castellà: Si pots acreditar el nivell 9 del Servei de Llengües (C2), pots reconèixer 3 crèdits.

Pots consultar les equivalències dels certificats i diplomes que acrediten el coneixement d’una tercera llengua a la taula publicada per la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (taula en revisió actualment per part del CIC, pot haver-hi modificacions properament), segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MERC). Si no disposes d’un certificat acreditatiu, caldrà que facis una prova de nivell al Servei de Llengües.

Aquest reconeixement es fa de forma progressiva, prenent com a referència el nivell més alt acreditat, d’acord amb la següent taula:

Crèdits a reconèixer segons el nivell més alt acreditat (Art. 236.5)
Nivell MECR Nivell SdL a) Llengua estrangera PAU i CFGS b)  Altres llengües estrangeres c) Espanyol com a llengua estrangera d)  i e) Català o occità (aranès) com a llengua estrangera o com a 2a o 3a llengua f) Català o altres llengües cooficials com a 1a llengua
C2 9 12 12 12 12 3
C2 8 12 12 12 12  
C1 7 12 12 12 12  
C1 6 9 12 9 12  
B2 5 6 12 6 12  
B2 4 3 12 3 12  
B1 3   9   9  
A2 2   6   6  
A1 1   3   3