Anys de permanència

Els estudiants de nou accés que s’incorporen al primer curs han de superar en els dos primers anys acadèmics de matrícula un total de 30 crèdits. En cas contrari, han d’abandonar els estudis. A efecte de còmput de crèdits, no es consideren com a superats ni els crèdits convalidats ni els reconeguts.

Els estudiants de grau amb dedicació a temps complet disposen, com a màxim, de tres anys més de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis. Els estudiants amb dedicació a temps parcial disposen, com a màxim, de tres anys addicionals sobre el doble de la durada prevista en el pla d'estudis de la titulació per completar els estudis. Si la tipologia de matrícula s'ha modificat durant els estudis, es permet completar en dos anys cada curs en què s'hagin matriculat amb dedicació a temps parcial, amb el benentès que no es pot superar el màxim temporal establert per als estudiants a temps parcial.

A efecte de còmput d’anys d’estada a la universitat, el càlcul es comptabilitza en anys naturals i, per tant, si un any l’estudiant no es matricula, també es té en compte.

Disposició transitòria: el comput d'anys de matrícula, d'acord amb l'article 133 de la normativa acadèmica, és aplicable a partir del curs 2015-2016.

Et detallem a continuació el nombre d’anys de permanència a la UAB segons el règim de dedicació de la teva matrícula en els estudis de grau:

  • Si et matricules sempre a temps complet, disposaràs d'un màxim de 7 anys naturals d’estada a la universitat.
  • Si et matricules una vegada a temps parcial, disposaràs d'un màxim de 8 anys naturals d’estada a la universitat.
  • Si et matricules fins a dues vegades a temps parcial, disposaràs d'un màxim de 9 anys naturals d’estada a la universitat.
  • Si et matricules fins a tres vegades a temps parcial, disposaràs d' un màxim de 10 anys naturals d’estada a la universitat.
  • Si et matricules quatre vegades o més a temps parcial, disposaràs d'un màxim d’11 anys naturals.

Els estudiants de màster disposen de tres anys per completar els estudis de màster de 60 crèdits i de quatre anys si es matriculen de complements de formació. En el cas de màsters d'entre 90 i 120 crèdits, els estudiants amb dedicació a temps complet disposen de quatre anys per completar els estudis, i els de dedicació a temps parcial, d'un any addicional.

Documentació relacionada

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis regulats pel RD 1393/2007