Avaluació única

Avaluació única

Concepte
(Article 265 del Text refós de la Normativa Acadèmica de la UAB)

 1. L’estudiant pot sol·licitar l’avaluació única en aquelles assignatures que ho permetin, degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin en la guia docent, la qual ha d’explicitar el sistema d’avaluació a seguir. En totes les titulacions s’ha d’incloure la possibilitat d’acollir-se a l’avaluació única.
 2. La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada, i implica el lliurament en una única data del nombre necessari d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d’aprenentatge establerts en l’assignatura.
 3. L’avaluació única ha de tenir el mateix nivell d’exigència que l’avaluació continuada. L’estudiant té els mateixos drets que amb l’avaluació continuada en relació amb la docència, la qualificació i, si escau, amb la recuperació.
 4. Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud motivada al centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita. El termini de presentació de sol·licituds es fixa anualment al calendari acadèmic administratiu de la UAB. Excepcionalment, en cas d’una situació laboral o de salut sobrevingudes degudament justificades, l’alumnat pot sol·licitar l’avaluació única fora d’aquest termini establert.

 

Llistat d'assignatures (Llistat d’assignatures aprovat en Junta de Facultat de la FTI del 22 de març de 2023)

Assignatures del Grau en Traducció i Interpretació
Assignatures del Grau en Estudis d'Àsia Oriental
Assignatures del Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
Assignatures dels màsters

 

Termini de presentació de sol·licituds curso 2023-2024

 • Assignatures de primer semestre i segon semestre:
  del 17 al 28 de juliol
  del 2 al 13 d’octubre de 2023
 • Assignatures de segon semestre:
  del 12 de febrer al 8 de març de 2024

 

Formulari de sol·licituds

 

Resolució de sol·licituds

Normativa

Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona