Avaluació per compensació

Avaluació curricular mitjançant compensació

Concepte:

1. L’avaluació curricular consisteix en la compensació de qualificacions entre assignatures d’una titulació.

2. L’avaluació curricular mitjançant compensació es podrà concedir una sola vegada en cada titulació de grau i només es podrà aplicar en assignatures de màxim 12 crèdits. S’exclouen de l’avaluació per compensació el treball final de grau i el pràcticum.
 
3. Per poder sol·licitar l’avaluació per compensació, l’estudiant haurà de complir els requisits següents:

  1. Estar matriculat de l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació durant l’any acadèmic en el qual presenta la sol·licitud.
  2. Haver esgotat en l’assignatura per a la qual sol·licita l’avaluació per compensació el nombre de matrícules ordinàries a la UAB que s’estableixi en la normativa que regula el règim de permanència. En cas que amb la superació de l’assignatura l’estudiant finalitzés els seus estudis, no caldrà que hagi esgotat aquest nombre de matrícules ordinàries. 
  3. En el cas de sol·licitar l’avaluació per compensació d’una assignatura optativa, serà imprescindible que l’estudiant finalitzi els seus estudis amb la superació d’aquesta assignatura.
  4. Haver obtingut en alguna de les avaluacions de l’assignatura una qualificació igual o superior a 3,5. 
  5. Les assignatures aprovades per compensació es consignaran a l’acta amb la qualificació d’apte/a per compensació i no podran ser objecte de reconeixement en altres ensenyaments de grau a la UAB. A l’efecte exclusivament de baremació de l’expedient, aquestes assignatures es computaran amb una qualificació de 5.
Sol·licituds:
  • Del 26 de febrer al 9 de març de 2018
  • Del 25 de juny al 13 de juliol de 2018

Documentació:
 

- Formulari de sol·licitud
Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007