Canvi d'estudis per interdisciplinarietat 

ACCÉS CANVI D’ESTUDIS PER INTERDISCIPLINARIETAT
CURS 2018/2019
 
PLACES QUE S’OFEREIXEN
 
GRAUS EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ
 
Anglès 6
Francès 2
Alemany 2

 
GRAU EN ESTUDIS D’ÀSIA ORIENTAL
 
Xinès 2
Japonès 2
              
 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ:
 
 • Alumnes del Grau en Traducció i Interpretació de la Facultat de Traducció i Interpretació
 • Alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental de la Facultat de Traducció i Interpretació
 
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD
 
 • Formulari de sol·licitud
 • Escrit de motivació
 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport
 • Qualsevol altra documentació que la persona interessada cregui convenient
 
REQUISITS D’ACCÉS
 
 • Podran sol·licitar l’admissió:
 1. Els del Grau en Traducció i Interpretació alumnes que vulguin canviar el seu Idioma B.
 2. Els alumnes del Grau en Estudis d’Àsia Oriental que vulguin canviar el seu idioma.
 3. Els alumnes als quals se’ls reconegui trenta o més crèdits dels estudis. A efectes de valoració de l’expedient és tindran en compte els resultats acadèmics obtinguts fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 
 • No podran accedir per aquesta via:
 1. Les persones que en el seu expedient acadèmic d’origen hi constin assignatures matriculades i no superades per tercera vegada o successives.
 2. Les persones que finalitzat el procés de reconeixement de crèdits, se’ls reconegui un 75% o més del nombre total de crèdits de la titulació.
 
REVISIÓ I ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS:
 
El procés de revisió i ordenació de les sol·licituds es farà segons l’ordre següent:
 
 1. Es denegaran les sol·licituds de les persones que no compleixin els requisits d’accés.
 2. Dins de cada grup les sol·licituds s’ordenaran segons la nota mitjana dels crèdits reconeguts.
 
Es pot lliurar la sol·licitud i la documentació a:
 
 • Personalment en la Gestió Acadèmica de la Facultat (reservant cita prèvia)
 • Per correu certificat a la següent adreça:
 
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Gestió Acadèmica
Plaça del Coneixement
Edifici K – Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
 
CALENDARI:
 
Període de sol·licitud: del 2 al 10 de juliol de 2018
 
Resolució definitiva

Citació de matrícula

 
Data de matriculació: a determinar
 
La resolució es podrà consultar al tauler d’anuncis de Gestió acadèmica de la Facultat de Traducció i d’Interpretació i al Web de la Facultat. (La sol·licitud estarà identificada amb el número de registre i la data de sol·licitud).
 
 
 
MÉS INFORMACIÓ:
 
Correu electrònic: g.academica.fti@uab.cat
Web: http://www.uab.cat/traducciointerpretacio
Telèfon: 93 581 18 76    

-Formulari sol·licitud

Oferta de places i criteris de selecció 2018-2019
Normativa per al canvi d'estudis per Interdisciplinarietat
Normativa aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb el Reial Decret 1393/2007
Ordre EDU /1161/2010, de 4 de maig (amb els països amb acords internacionals)