Majors de 25 anys

Majors de 25 anys

Requisits d'accés
  • Tenir 25 o més anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
  • No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies.
Estructura de la prova

Fase general: és obligatòria i consta de quatre exercicis.

  1. Comentari de text. La prova consisteix a comentar dos textos: un en llengua catalana i l’altre en llengua castellana. Ambdues parts es poden respondre en català o en castellà.
  2. Llengua estrangera (alemany, francès, anglès, italià o portuguès). La prova consisteix a respondre deu preguntes (vuit d'objectives i dues d'obertes), a partir de la lectura i la comprensió d’un text donat. Les respostes s’han de redactar obligatòriament en la llengua triada per fer la prova.
  3. Llengua castellana. A partir d’un text, la persona candidata ha de respondre vuit preguntes, set de tipus objectiu i una pregunta oberta. Cal respondre tots els exercicis obligatòriament en castellà.
  4. Llengua catalana. A partir d’un text, la persona candidata ha de respondre vuit preguntes, set de tipus objectiu i una pregunta oberta. Cal respondre tots els exercicis  obligatòriament en català.

Fase específica: també és obligatòria. L'estudiant ha de triar l'opció que coincideixi amb la branca de coneixement en la qual s'inscriu el grau que vol cursar i, d'aquesta opció, l'estudiant només ha d'examinar-se de 2 matèries.

  • Assignatures de la fase específica: Biologia, Dibuix Tècnic, Economia de l'Empresa, Estadística, Filosofia, Física, Geografia, Història Contemporània, Història de l'Art, Literatura, Matemàtiques, Química.

Recorda que, si aproves una de les fases, la nota manté la validesa durant un període de 3 anys (l'actual de la prova i els dos següents), temps durant el qual et pots preparar i presentar-te de l'altra.

Nota d'admissió

La qualificació de la fase general és la mitjana aritmètica dels quatre exercicis; i la de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits. La qualificació de cada fase és vàlida per a la convocatòria següent si és igual o superior a 5.

La nota d'accés és el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l'específica. Per poder fer la mitjana, la nota de cada fase ha de ser igual o superior a 4. Cal tenir en compte que la nota d'admissió que resulti ha de tenir un valor mínim de 5 i un valor màxim de 10.

Convocatòries

Les proves es convoquen un cop a l’any, i cada persona candidata disposa d’un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Un cop superades, la persona candidata es pot tornar a presentar en edicions posteriors per tal de millorar la qualificació. La universitat tindrà en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

Matrícula

Si vols fer la prova d'accés per a més grans de 25 anys a qualsevol de les set universitats públiques de Catalunya, a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya, a la Universitat Abat Oliba CEU o a la Universitat Oberta de Catalunya has de formalitzar la matrícula de la prova al portal Accesnet

El termini per formalitzar la matrícula a les universitats catalanes és del 5 al 15 de febrer de 2024.

Data de les proves: Dissabte 20 d'abril de 2024 per a la fase general i el dissabte 27 d'abril de 2024 per a la fase específica.

Per a l’accés de més grans de 25 anys es tenen reservades un 3 % de les places de cada titulació de grau.

Més informació