Sala de premsa Premsa i mitjans

Guia d'experts i d'expertes de la UAB

Guia d'experts i d'expertes de la UAB per als mitjans de comunicació

Aquesta guia aplega personal investigador de diferents àrees de coneixement que ofereix la seva expertesa als mitjans de comunicació. Si necessiteu ajut per trobar un expert en un tema concret o per contactar amb algun dels nostres professors i professores, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Comunicació, en el telèfon 935868228 o per correu electrònic.

Si sou PDI de la UAB i desitjeu aparèixer en aquesta guia, ompliu si us plau el següent formulari.

Cerca un expert

 

Virginia Luzón

Virginia Luzón Fernández

Doctora en Comunicació Audiovisual el seu treball es divideix principalment en dues àrees relacionades: la història dels mitjans de comunicació i les noves tecnologies dels mateixos. S’ha centrat en la relació dels mitjans de comunicació amb els canvis més amplis de la societat i amb les noves tecnologies, específicament sobre els canvis soferts a les redaccions amb la convergència tecnològica i la significació d’aquests canvis amb els contingut dels informatius. Desenvolupa diverses línies de recerca en televisió, cinema, còmic, joventut, gènere i esport als mitjans audiovisuals.

 

Paraules clau: cinema, televisió, còmic, joventut, gènere, esport, narrativa

Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

Comunicació Audiovisual i Publicitat

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Virginia Luzón Fernández

Portal de Recerca de la UAB Virginia Luzón Fernández

 

Expert/a sense fotografia

Mercè Magaña Juárez

És experta en plans d'empresa, plans de negoci i direcció financera.

 

Paraules clau: pla d'empresa, pla de negoci, finances, direcció financera

Departament d'Empresa

Organització d'empreses

Professora associada laboral

 

Informació de contacte Mercè Magaña Juárez

Portal de Recerca de la UAB Mercè Magaña Juárez

 

Assumpció Malgosa

Assumpció Malgosa

Treballa en l'estudi de restes humanes de contexts tant arqueològics com actuals, per la qual cosa el camp de recerca és l'antropologia física, com l'antropologia forense. Els estudis que realitza són molt global i van des de la descripció osteològica fins als estudis moleculars (ADN), passant per la paleodemografia, la paleopatologia o la paleodieta; tot això per a reconstruir la vida dels individus i de la població a partir de les seves restes, principalment esquelètiques. En el camp forense, les anàlisis estan adreçades a la identificació.

 

Paraules clau: antropologia, restes esquelètiques, ADN antic, paleodieta, paleopatologia, malalties, antiguitat, antropologia forense, ADN forense, identificació

Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia

Antropologia Física

Catedràtica d'universitat numerària

 

Informació de contacte Assumpció Malgosa

Portal de Recerca de la UAB Assumpció Malgosa

 

Ernest Marco

Ernest Marco Urrea

Desenvolupa la seva recerca al Grup de Degradació de Contaminants Industrials i Valorització de Residus de la UAB. La seva recerca es centra en tractaments biològics de sòls i aqüífers contaminats amb compostos clorats. És especialista en l’aplicació de tècniques per avaluar la capacitat dels aqüífers contaminats per detoxificar-se biològicament; en l’estudi (genòmic, fisiològic, bioquímic) dels bacteris implicats en la transformació d’aquests contaminats i en l’aplicació d’aquest coneixement per a dissenyar i implementar projectes de bioremediació d’aqüífers in situ en col·laboració amb diferents empreses del sector.

 

Paraules clau: aigua subterrània, sòl, contaminació, compostos clorats, bacteris, bioremediació, toxicitat

Centre d'Accessibilitat i Intel·ligència Ambiental de Catalunya (CAIAC)

Àrea d'Enginyeria Química

Professor agregat interí

 

Informació de contacte Ernest Marco Urrea

Portal de Recerca de la UAB Ernest Marco Urrea

 

Jean Didier

Jean-Didier Maréchal

El camp d'expertesa del professor Maréchal és el desenvolupament i l'aplicació de mètodes de modelització molecular. La seves principals línies d'aplicació se situen a la interfície entre la química, la biologia i les ciències de materials (per exemple, les nanomolècules) i inclouen el disseny de nous (bio)catalitzadors i el disseny de fàrmacs. Una particularitat del seu grup és el fet de treballar intensament amb sistemes biològics que medien la seva activitat gràcies a metalls de transició. El seu equip ha creat un nou programa de disseny molecular anomenat GaudiMM i una plataforma gratuïta y extensiva per a computació multiescala anomenada Tangram.

 

Paraules clau: modelització molecular, química computacional, computació multiescala, desenvolupament de software, catàlisi, biomolècules, docking, dinàmica molecular, disseny de fàrmacs i enzims, nanoquímica

Departament de Química

Àrea de Química Física

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Jean-Didier Maréchal

Portal de Recerca de la UAB Jean-Didier Maréchal

 

Diana Marre

Diana Marre

Antropòloga social i cultural experta en decisions i processos reproductius (adopció nacional i internacional, regular i irregular; assistida amb donació de gàmetes i d'embrions, amb gestació per substitució), en diversitat familiar i infàncies, de gènere i sexualitat; en salut sexual i reproductiva; en pèrdues perinatals i mort. Fundadora i Directora del Grup de Recerca i Centre AFIN de Serveis Cientificotècnics sobre els temes de recerca.

 

Paraules clau: 

decisions i processos reproductius, adopció, donació de gàmetes i embrions, gestació per substitució, famílies i infàncies diverses, gènere i sexualitat, salut sexual i reproductiva, pèrdues i mort

Departament d'Antropologia Social i Cultural

Antropologia Social

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Diana Marre

Portal de Recerca de la UAB Diana Marre

 

Joaquim Martí

Joaquim Martí Clua

El seu interès investigador s'ha centrat en estudiar la generació, diferenciació i mort neuronal durant el desenvolupament del sistema nerviós. El seu grup de recerca es centra en examinar com mutacions espontànies en rosegadors alteren el creixement encefàlic. També analitza l'exposició, durant la vida uterina i perinatal, a diferents agents neurotòxics. Destacar el seu interès per la caracterització histològica de models animals de les malalties de Parkinson i Alzheimer. Metodològicament, incorpora tècniques citoquímiques i immunocitoquímiques. Utilitza protocols autoradiogràfics per a detectar la incorporació de timidina tritiada, i el microscopi electrònic.

 

Paraules clau: sistema nerviós central, neuroepiteli, cicle cel·lular, programes neurogenètics, gradients neurogenètics, neuròglia, ectòpia, apoptosi

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Biología celular

Titular d'universitat numerari

 

Informació de contacte Joaquim Martí Clua

Portal de Recerca de la UAB Joaquim Martí Clua

 

Martí Fábregas

Joan Martí Fábregas

És expert en malalties cerebrovasculars, incloent ictus isquèmic i hemorràgia intracerebral; tractaments de reperfussió intravenosos i endovasculares a la fase aguda de l’ictus isquèmic; neurosonologia; prevenció i tractament del creixement de l’hematoma; hemorragia intracranial per anticoagulants i angiopatia amiloide.

 

Paraules clau: ictus, hemorràgia cerebral

 

Ferran Martin

Ferran Martín

És expert en Enginyeria de radiofreqüència i microones, i especialment en els següents àmbits: disseny avançat de circuits de comunicació, amb dimensions compactes, altes prestacions i noves funcionalitats, sobre la base de conceptes basats en els anomenats metamaterials i en linies de transmissió artificials, entre d'altres; sensors de microones, incloent encoders i sensors per control de moviment, sensors per a caracterització dielèctrica i bio-sensors; sistemes d'identificació per radiofreqüència (RFID), amb especial èmfasi en sistemes de RFID sense xip (chipless-RFID) i aplicacions (p.e., seguretat documental).

 

Paraules clau: radiofreqüència, microones, metamaterials, sensors de microones, RFID

Departament d'Enginyeria Electrònica

Àrea d'Electrònica

Catedràtic d'universitat numerari

 

Informació de contacte Ferran Martín

Portal de Recerca de la UAB Ferran Martín

 

Margarita Martín

Margarita Martín Castillo

Està interessada en les malalties infeccioses dels animals domèstics, especialment del porcí. Els seus principals projectes estan relacionats amb l'epidemiologia, patogènia i diagnòstic d'infeccions víriques endèmiques i emergents del porcí.

 

Paraules clau: 

sanitat animal, malalties infeccioses, zoonosis, One Health, porcs, hepatitis E, PRRS, coronavirus, rotavirus

Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals

Sanitat animal

Titular d'universitat numerària

 

Informació de contacte Margarita Martín Castillo

Portal de Recerca de la UAB Margarita Martín Castillo

 

Reinaldo Martínez

Reinaldo Martínez Fernández

Es dedica a l'estudi dels processos d'aprenentatge i ensenyament des de la identificació de "patrons d'aprenentatge". En aquest sentit, s'interessa per les concepcions i orientacions d'aprenentatge, així com per les estratègies de processament i regulació. Les mostres d'anàlisi corresponden a estudiants Iberoamericans amb interés en el paper de la dimensió cultural en la comprensió i la optimització de les formes d'aprendre; des de l'Educació Primària fins l'Educació Superior.

 

Paraules clau: aprenentatge, ensenyament, educació primària, secundària, educació superior, autoregulació

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Professor agregat laboral

 

Informació de contacte Reinaldo Martínez Fernández

Portal de Recerca de la UAB Reinaldo Martínez Fernández

 

David Martínez Fiol

David Martínez Fiol

Expert en la Primera Guerra Mundial, els voluntaris catalans i espanyols a la Primera Guerra Mundial, la crisi de 1917 a Espanya, el catalanisme, el corporativisme, el sindicalisme entre els anys 1900 i 1939, la Segona República espanyola, la Guerra Civil espanyola, i els Funcionaris de la II República.

 

Paraules clau: Primera Guerra Mundial, voluntaris catalans i espanyols a la Primera Guerra Mundial, crisi de 1917 a Espanya, catalanisme, corporativisme, sindicalisme 1900-1939, Segona República, Guerra Civil

Departament d'Història Moderna i Contemporània

Història Contemporània

Professor associat laboral

 

Informació de contacte David Martínez Fiol

Portal de Recerca de la UAB David Martínez Fiol