Prevenció i Promoció de la Salut

Join4joy

El projecte JOIN4JOY pretén dirigir-se a la població gran amb menys oportunitats d´unir-se a programes d´AF, adaptant-los a les seves necessitats. Per afavorir l'accessibilitat i l'abast del projecte a la gent gran amb menys oportunitats, hem dissenyat una estratègia multifacètica per superar les barreres que afecten específicament la participació en aquest tipus de programes.

Els objectius del projecte són:

  • Co-crear i implementar un programa comunitari adreçat a adults grans (65 o més anys) que visquin a la comunitat (JOIN4JOY-C), i un altre per a adults grans (65+) que viuen en residències (JOIN4JOY-LTC), centrat en el gaudi i les interaccions socials, per promoure un augment sostenible de l'AF i reducció del CS a la seva vida quotidiana després de la pandèmia. Amb això es pretén augmentar la qualitat de vida en totes les dimensions biopsicosocials de la salut, mitjançant una perspectiva d'inclusió social per a l'augment de l'equitat en salut.
  • Entrenar professionals sanitaris i de l'esport, així com estudiants dels països participants, en el treball amb adults grans, proporcionant coneixements i habilitats específiques per a la implementació i transferència dels programes JOIN4JOY-C i JOIN4JOY-LTC.
  • Promoure i augmentar la replicació de la formació mitjançant la metodologia train de trainers, per afavorir un efecte cascada.
  • Crear comunitats virtuals de pràctiques (VCoPs) per oferir una aula d'aprenentatge on crear i compartir coneixement, i promoure la interacció entre participants, estudiants, professionals i experts. experts. Es crearà una VCoP per país, en idioma local i una VCoP a nivell de projecte global, en anglès.
  • Avaluar la viabilitat, acceptació i impacte del programa JOIN4JOY i el curs de formació, tant en comunitat com en residències, comparant les similituds i compartint allò que s'ha après.

A qui s'adreça Join4Joy?

A adults grans amb discapacitat o problemes crònics de salut que visquin en institucions geriàtriques, i adults grans de baix nivell socioeconòmic, o amb altres barreres socials (pertànyer a minories ètniques o amb limitacions funcionals) residents a la comunitat.

A professionals de la salut i l'exercici físic que treballin amb adults grans a la comunitat o en residències, i estudiants.