Prevenció i Promoció de la Salut

Informes i estudis

Bona part de l’activitat de la Fundació Salut i Envelliment es realitza en el marc de convenis privats amb institucions públiques i privades de manera que la publicació de resultats està condicionada per les clàusules de confidencialitat i de cessió de drets d’explotació. A continuació es citen els informes i estudis publicats per any d’aparició. En el cas de disposar de publicació en format digital es facilita el document o l’enllaç extern.

Partint de les dades estadístiques de la ciutat de Barcelona, l'estudi aprofundeix en l'ús del temps de les persones grans de la ciutat. Les tasques de cura als altres i de cures pròpies relacionades amb la salut i la construcció d'un nou projecte vital per aquesta etapa de la vida formen l'eix de l'ús del temps d'aquest sector de població. L'estudi aborda també l'evolució de l'ús del temps durant el temps de lleure o la formació, i incideix en el paper de la ciutat en el foment de la vellesa activa mitjançant polítiques de mobilitat, voluntariat o accessibilitat.

Descarregar document

 

En aquest document, publicat pel Departament de Salut i que ha comptat amb la col·laboració d'Antoni Salvà, director de la Fundació Salut i Envelliment, es proposen actuacions sobre les diferents línies d’atenció del PDSS, mitjançant actuacions concretes com són la garantia de l’atenció pal·liativa específica a les persones amb malaltia crònica avançada quan ho requereixen, i el desenvolupament de plans d’atenció i rutes assistencials per a persones amb malalties neurològiques que cursen amb discapacitat i persones amb deteriorament cognitiu.

Descarregar document

 

L’hospital de dia sociosanitari (HD-SS) és un recurs de la xarxa de serveis sociosanitaris que ofereix atenció diürna ambulatòria. Dóna assistència, majoritàriament, a persones grans amb malalties i a persones amb malalties cròniques que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament o diagnòstic i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori. En aquest document, publicat pel Departament de Salut i que ha comptat amb la col·laboració d'Antoni Salvà, director de la Fundació Salut i Envelliment, s'estableixen propostes organitzatives per als Hospitals de Dia.

Descarregar document

 

El Departament de Salut ha elaborat aquest document, amb la col·laboració d'Antoni Salvà, director de la Fundació Salut i Envelliment, que pretén assenyalar, a partir de les GPC i del consens d'experts, aquells elements que són essencials per posar en pràctica la ruta assistencial per a l'atenció de les persones amb demència. També es proposen indicadors que poden ser utilitzats per a l'avaluació de la implementació de la ruta.

Descarregar document

 

Des de la Diputació de Barcelona es treballa en la implantació d’un mètode de gestió basat en indicadors de qualitat a partir del model EFQM de gestió. Aquests indicadors s’han construït establint com a missió dels casals de gent gran la promoció de l’envelliment actiu, com a estratègia per a la millora de la qualitat de vida de les seves persones usuàries.

Veure al web de la diputació

 

Guia de pràctica clínica, fruit d'una iniciativa de la Fundació Biblioteca Josep Laporte, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i la UAB, que compta amb la col·laboració del Grup de la Gent Gran de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat Catalano-Balear de Geriatria i Gerontologia, i amb el patrocini del Merck Institute of Aging and Health.

Descarregar document

 

Editada per la Diputació de Barcelona, es tracta d'una eina en clau local per planificar i realitzar accions que promoguin la igualtat de condicions, la vida saludable i la participació social de les persones grans en la societat. Les accions proposades han de ser enteses com a una agenda flexible, que pot ser adaptada a cada municipi en funció de les oportunitats i els interessos dels agents implicats en el territori.

Descarregar document

 

La col·laboració entre CEOMA (Confederación Española de Organizaciones de Mayores), la Universitat dels Pacients, el Foro Español de Pacientes i la Fundación Salud Innovación y Sociedad, ha permès dur a terme aquest anàlisi Delphi amb la participació de 151 participants, professionals i experts. Els resultats d'aquest estudi aporten informació inèdita sobre la visió i les expectatives que té la ciutadania sobre la sanitat pública, això com sobre la voluntat de participar en la consolidació d'un sistema públic universal.

Descarregar document

 

Amb l'objecte de proposar estratègies d'acció que responguin millor als seus interessos, la Universitat dels Pacients, amb la col·laboració del Foro Español de Pacientes i el Fòrum Català de Pacients , organitzen una Trobada Nacional amb la participació de diferents associacions de TDAH i amb el suport de Janssen-Cilag.

Descarregar document

 

Anàlisi de la situació de la qualitat assistencial oncològica a Espanya., incloent: Detectar quins són els problemes i barreres més urgents que enfronten els pacients oncològics segons les Comunitats Autònomes on resideixen, valorar el grau d'accessibilitat a les fases de detecció, de diagnòstic i de nous tractaments i elaborar una sèrie de recomanacions a través de la tècnica de jurat de pacients.

Descarregar document

 

Aquest informe es centra en l'estudi de com han els canvis en el sistema sanitari als ciutadans com i en l'observació de l'evolució de les seves opinions . Per tal d'enriquir l'anàlisi, es va realitzar una comparativa analitzant les dades amb les d'un estudi similar, realitzat l'any 1991, i dos enquestes que es van portar a terme en dues onades, la primera el 2005 en una mostra de 3.010 ciutadans i la segona el 2006 en una mostra de 2.101 ciutadans.

Descarregar document

 

Fundació Institut Català de l'Envelliment.
Anàlisi descriptiu de la situació de les persones grans a Catalunya. Dades demogràfiques, econòmiques, socials, de salut. Serveis per a les persones grans.

Descarregar document

 

L'instrument AGREE , elaborat i traduït per la Fundació Biblioteca Josep Laporte, conjuntament amb l'Agencia de Evaluación de Tecnologías Médicas del Gobierno Vasco (Osasun Teknologien Bailoztatzeko Zerbitzua, OSTEBA), és una eina genèrica dissenyada principalment per ajudar a productors i usuaris de guies de pràctica clínica en l'avaluació de la qualitat metodològica d'aquestes.

Descarregar document

 

Estudi de tipus qualitatiu elaborat per la Fundació Biblioteca Josep Laporte amb el patrocini de la Fundación Salud, Innovación y Sociedad i de la Unitat d'Oncologia de Novartis Farmacéutica, S.A. Per tal de conèixer en profunditat com afecta la malaltia als diferents agents implicats en el procés assistencial del pacient amb càncer s'ha d'obtenir la major quantitat d'informació possible, tant de pacients com de familiars i professionals.

Descarregar document

 

L'objectiu d'aquest document és posar de relleu que el tipus de pacient està canviant (l'esperança de vida ha augmentat, les malalties cròniques, la pluripatologia, el fenomen de la immigració va en augment, el pacient està més informat i és més exigent...) i com la professió mèdica s'ha d'adaptar a aquesta nova realitat, tant social com tecnològica. Conclou aquest treball que els professionals sanitaris, per exercir eficientment la seva feina, necessiten actualitzar el coneixement de forma contínua i gestionar-lo de forma eficaç.

Descarregar document