Càtedres

Càtedres de la Fundació Salut i Envelliment

La Universitat Autònoma de Barcelona preveu la creació de càtedres de recerca en la seva normativa en matèria d’investigació (Text refós aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 2 de març de 2011). La Fundació Salut i Envelliment-UAB en gestiona diverses.

Les càtedres de recerca són un instrument per formalitzar i fer públics acords amplis i durables de col·laboració amb entitats o empreses, que tenen com a finalitat impulsar les activitats de recerca i de transferència de coneixement.

Responen a la necessitat de potenciar la relació entre la comunitat universitària i l’entorn socioeconòmic, i es caracteritzen perquè tenen un ampli espectre d’activitats i són una aposta estratègica a llarg termini.

Les activitats que han de dur a terme les càtedres de recerca s’estableixen al conveni de creació, entre les quals poden haver-hi les següents:

  • Desenvolupament d’activitats de recerca en l’àmbit objecte de la càtedra.
  • Divulgació de les activitats de la càtedra.
  • Organització de jornades i trobades de científics i tècnics relacionats amb la càtedra.
  • Oferiment a l’entitat o l’empresa promotora de la càtedra d’assessorament en innovació i desenvolupament, així com informació preferent en projectes de recerca en les línies de recerca consensuades en el conveni de creació.
  • Oferiment de preferència a l’entitat o l’empresa promotora de la càtedra a l’hora de desenvolupar projectes compartits de recerca, desenvolupament i/o transferència de coneixement, així com en la cerca de professionals i tecnologia de la Universitat del seu interès.
  • Promoció de l’empresa en els espais físics i virtuals de la UAB.

Per al seguiment i avaluació de l’activitat de les càtedres de recerca es crea per a cadascuna una comissió mixta que ha d'integrar, com a mínim:
- un representant de la UAB, designat pel rector o rectora
- una persona representant de l’entitat promotora de la càtedra, designada per la persona titular d’aquesta entitat
- una persona de la FSiE-UAB com entitat gestora de la càtedra, si aquesta és la circumstància.

Les càtedres compten amb un director o directora nomenat pel rector o rectora a proposta de la comissió mixta.