Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

La Càtedra

La Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries neix fruit d'’un conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Dr. Robert, l'’Institut Català De La Salut, l'’Institut d’Estudis de la Salut, l'’Institut Municipal d’Assistència Sanitària i l’ Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb data 27 de juliol de 2005.

Amb el temps ha canviat la composició de la Comissió Mixta de la Càtedra i, actualment, és la següent:

Missió

La missió de la Càtedra és liderar la formació i la recerca en aquest camp per tenir gestors/res clínics i sanitaris capaços d’'afrontar els reptes de la mesogestió i de la microgestió del nostre Sistema Sanitari per a mantenir-lo viable intentant, alhora, que en aquesta formació s'’apropi al màxim el món docent i investigador per excel·lència i el món real com a font d'’experiència i coneixement.

En el mateix sentit, també ha de ser un fòrum que faciliti la col·laboració entre professors, gestors, investigadors i professionals sanitaris d’'alt nivell amb els corresponents de la Universitat Autònoma de Barcelona i les Institucions Sanitàries.

Objectius

Els objectius de la Càtedra són fonamentalment:

  • Realitzar programes i activitats docents de Tercer Cicle de Formació Universitària en Gestió Clínica i Sanitària amb la finalitat de millorar la competència de lideratge i de gestió de projectes assistencials i grups de professionals. És a dir, millorar no sols els coneixements sinó també les habilitats i les actituds dels nostres gestors per poder fer front a aquestes situacions de canvi del sistema.
  • Realitzar programes i activitats docents de Formació Continuada de diferents àrees de coneixement i d’abast interprofessional.
  • Impulsar treballs d’investigació i tesis doctorals, tot intentant consolidar la recerca en Gestió Clínica i Sanitària, alhora que potenciar la formació d’aquests professionals de la gestió en els mètodes generals de recerca i d’avaluació de resultats.
  • Oferir un marc de “benchmarking” pel debat i la reflexió tot i afavorint l’intercanvi i la possibilitat de contrastar experiències de les diferents organitzacions assistencials.