Càtedra de Gestió, Direcció i Administració Sanitàries

Màster en Direcció d’Institucions Sanitàries

Logotip del Màster en Direcció d'Institucions Sanitàries

La formació en gestió sanitària és necessària ja que es tracta d'una àrea d'activitat professional que no es contempla en els estudis de grau ni tampoc en les especialitats mèdiques.

Programa de formació universitària avançada en Direcció d'Institucions Sanitàries, promogut i dissenyat a partir de la col.laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Fundació Salut i Envelliment UAB i la Càtedra de Gestió i Administració d'Institucions Sanitàries.

Objectius

  • Millorar la competència (coneixements, habilitats i actituds) de lideratge i gestió de projectes assistencials i grups de professionals.
  • Oferir un marc de benchmarking pel debat i la reflexió, i afavorir l'intercanvi i la possibilitat de contrastar experiències de les organitzacions assistencials.

Requisits d'accés

Professionals del sector sanitari (Llicenciats en Medicina i Cirurgia, Economia, Diplomats en Infermeria i altres disciplines afins) que tinguin responsabilitats directives en diferents àmbits i que vulguin millorar les seves competències per afrontar els reptes actuals i futurs de la seva professió.

Sortides professionals

  • Directius i responsables de centres i serveis sanitaris d'atenció primària de salut, hospitals, salut pública, centres sociosanitaris, centres d'atenció a les persones amb dependència, d'atenció a les toxicomanies, de salut mental i d'atenció a les emergències.
  • Responsables d'empreses de suport a les organitzacions sanitàries en temes de comunicació, gestió econòmica, recursos humans i serveis generals.
  • Professionals vinculats a la planificació sanitària i a la ordenació de serveis sanitaris.
  • Professionals vinculats a la contractació de serveis sanitaris.
  • Directius d'empreses orientades a la provisió de serveis preventius i de gestió del risc sanitari de manera temporal o estable. Especialment en l'àmbit de la salut laboral.
  • Responsables institucionals de salut, sanitat i de serveis socials.
  • Gestors i directius del sector salut en general: Farmàcia, sector orto protèsic, mútues i consultories.