Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Contractació

Selecció i contractació de professorat temporal 2021/2022

A continuació es detalla tota la informació relativa a la selecció i contractació de professorat temporal 2021/2022
 

Per a cada curs acadèmic, i en funció de la docència que els hi és assignada i del potencial docent del seu professorat permanent, els Departaments i les Unitats Docents Hospitalàries de la UAB reben una part del pressupost de Capítol I de professorat disponible per a cada exercici pressupostari, d’acord amb els criteris d’assignació de recursos de professorat temporal vigent en cada moment. La dotació es fa amb professors associats A36 o associats sanitaris, segons el cas.

Per al curs 2021-2022, els recursos per a cada departament vindran determinats per la diferència entre el nombre d’A36 necessaris per cobrir la docència programada (tenint en compte els alumnes matriculats en el curs 2020-2021, per a la docència dirigida, i en el curs 2019/2020 per a la docència supervisada) i els recursos rebuts per al curs 2020-2021, comptabilitzats en places d’A36.

Dels recursos resultants hauran de reservar, en concepte de cofinançament:

 • 0,48 A36 per a cada contracte d’Investigador Ramon y Cajal
 • 0,25 A36 per a cada contracte d’Investigador Juan de la Cierva per a les convocatòries de Formació (FJIC)
 • 0,29 A3.6 per a cada contracte d’Investigador Juan de la Cierva per a les convocatòries de Incorporació (IJCI)
 • 0,45 per a cada contracte d’Investigador Beatriz Galindo Junior
 • 0,75 per a cada contracte d’Investigador Beatriz Galindo Senior

Els departaments podran contractar professorat de les següents categories d’acord amb el quadre d’equivalències de costos de categories de l’annex.

 • Professorat Associat. Els contractes seran de nivell 3
 • Investigador postdoctoral
 • Investigador predoctoral
 • Professorat Visitant

Les Unitats Docents Hospitalàries podran contractar

 • Professorat Associat sanitari (metge, psicòleg, infermer, fisioterapeuta o logopeda)

Per altra banda, es dotaran recursos d’associat de nivell 3, per vacants sobrevingudes de professors, a aquells departaments que hagin rebut recursos de professorat de plantilla B en una quantitat igual o inferior a la que necessiten per cobrir l’encàrrec docent.  En cas de no poder contractar cap professor substitut per a realitzar la docència a substituir es podrà autoritzar la compensació per substitucions docents d’acord amb el procediment establert.

Atesa la finalitat concreta d’aquestes dotacions per substitucions, no es podran barrejar amb les dotacions ordinàries que rebi el departament.

La substitució serà pel temps previst de durada de la situació sobrevinguda i es podrà allargar fins a la reincorporació del professor substituït o fins al moment que s’hagin acabat totes les necessitats docents derivades de la vacant (docència, avaluació, signatura d’actes,...).

Les dotacions de professorat per a substitucions cobriran la docència exacta que la persona substituïda tingui assignada durant el període de substitució.

Els departaments i les Unitats Docents Hospitalàries podran contractar professorat de plantilla B amb recursos propis, com a norma general, per a la realització de docència NO OFICIAL que hauran d'especificar en el corresponent formulari de contractació.

Els departaments que disposin de recursos provinents de projectes ERC Grant, dotacions ICREA Acadèmia, o de projectes que així ho prevegin podran contractar professorat amb els esmentats recursos, per fer docència oficial.

Per tal d'homogeneïtzar la gestió de la contractació d'aquest professorat amb el del personal de finançament específic, a partir del curs 2018/2019 només es pot realitzar a través de facturació interna i, per tant, caldrà seguir el següent protocol:

 1. L'Àrea d'Economia i Finances obrirà un projecte (tipus GD*) per a cada contractació, prèvia sol·licitud mitjançant el formulari que es troba a la intranet.
 2. El departament/unitat docent hospitalària sol·licita via SUMMA una factura a l'Àrea d'Economia i Finances (090), indicant el projecte, creditor, etc, així com l'import de Sou i Seguretat Social.
 3. L'Àrea d'Economia i Finances emetrà la factura al client indicat i un cop cobrada distribuirà els diners al projecte (no es pot fer, en cap cas, bestretes de factura).
 4. El departament/unitat docent hospitalària farà una RO (reserva) dins l'article 28, per la totalitat del contracte (línia 1 Sou, línia 2 SS) i informarà del projecte al formulari de contractació.
 5. Nòmines, la Unitat Tècnica i l'Àrea d'Economia i Finances imputaran les despeses mensuals de Sou i SS contra la reserva.

Atenció: si ja es disposa dels fons, el protocol comença a partir del punt 4.

RECORDEU DE NO FER CAP TRASPÀS A CAPÍTOL 1 (MCRE)

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb ingressos.economia@uab.cat per temes de facturació i/o distribució, amb despeses.economia@uab.cat per temes de reserva i càrrecs de la nòmina i amb upac.contractacio@uab.cat per a la contractació.
 

Les figures contractuals, anuals o semestrals, hauran d'adequar-se als períodes següents:

 • contractes anuals: de l'1 de setembre de 2021 al 31 d'agost de 2022.
 • contractes semestrals:
  • primer semestre: de l'1 de setembre de 2021 al 28 de febrer de 2022.
  • segon semestre: de l'1 de febrer de 2022 al 31 de juliol de 2022.

No es podrà fer cap contracte amb data d'inici en els mesos de juliol o agost, excepte que la programació docent coincideixi en aquests mesos.

En els cas dels contractes predoctorals, la data d'inici del contracte vindrà condicionada per la obtenció de l'admissió al programa de doctorat o matrícula, i no podrà allargar-se més enllà de l’1 de febrer de 2022.

Els contractes tindran efectes de l'1/9/2021 sempre que el formulari de contractació, amb la documentació corresponent, arribi a la Unitat de Personal Acadèmic amb la codificació, format i terminis establerts al calendari corresponent.

Us recordem també que els professors no poden impartir docència sense un contracte vigent, sense que en cap cas es prevegi la retribució d'hores extraordinàries ni compensacions de cap altra mena derivades del treball sense contracte.

Fase1: Distribució dotació places

Data

Acció

Del 4 de març al 25 de març

Reunions del vicerector de Personal Acadèmic amb els/les directors/es de departament i coordinadors/es de les unitats docents hospitalàries

Primer enviament – places a concurs

7 dies hàbils

Els departaments i UDH's disposaran de 7 dies hàbils des de la reunió amb el vicerector per enviar a la Unitat de Personal Acadèmic la seva proposta i nombre de places de plantilla a través del formulari electrònic habilitat a tal efecte. Us recordem que disposeu d’una calculadora que us ajudarà en el càlcul de la distribució de recursos

-Data límit per comunicar els criteris:

Formulari Professorat Associat

Formulari Personal Investigador en Formació i Postdoctoral

3 dies hàbils

La Unitat de Personal Acadèmic enviarà als Departaments i UDH’s la proposta validada amb les esmenes que cregui oportunes

 

2 dies hàbils

Els departaments i les UDH's disposaran de dos dies hàbils per enviar a la Unitat de Personal Acadèmic el perfil, els membres de la comissió de selecció i els criteris selectius de les places que hagin de sortir a concurs

 

Segon enviament – places sense concurs

10 dies hàbils a contar des del primer enviament

Els departaments i UDH's disposaran de 10 dies hàbils per enviar a l'UPAC les places encara no enviades, a través del formulari electrònic habilitat a tal efecte

3 dies hàbils

La Unitat de Personal Acadèmic enviarà als Departaments i UDH’s la proposta validada amb les esmenes que cregui oportunes

 

Fase2: Selecció. Convocatòria de concurs places campus i d’UDH’s

Data

Acció

17 d’abril

Enviament a l’OCI de les convocatòries de pdi temporal per al curs 2020/2021

27 d'abril

CPA on s’aprovarà la dotació de places i la convocatòria de concursos

28 d'abril

Publicació dels concursos a la seu electrònica

30 d’abril

Data límit per comunicar els criteris:

Formulari Professorat Associat

Formulari Personal Investigador en Formació i Postdoctoral

6 maig

Publicació dels criteris

Del 29 d'abril al 4 de maig

Termini per presentar les sol·licituds via aplicació

 

11 de maig

Publicació de la llista provisional de candidats admesos a l’e-tauler

Del 12 al 15 de maig

Termini per presentar possibles reclamacions per esmenar els defectes de les sol·licituds i els motius d’exclusió

21 de maig

Primer dia en què es poden constituir les comissions

28 de maig

Data límit per comunicar els barems

3 de juny

Publicació de la llista definitiva de candidats a l’e-tauler

9 de juny

 

Data límit per a que els departaments carreguin a l'aplicació l'informe de selecció amb el resultat del concurs

14 de juny

Publicació de la resolució amb el resultat dels concursos a l’e-tauler

22 de juny

Data límit per gestionar les renúncies

Fase3: Contractació

 Dates límit de lliurament de la documentació dels professors que s’han de contractar a la Unitat de Personal Acadèmic via eformulari

Places no convocades a concurs 

5 de maig

Places convocades a concurs

22 de juny

 

Per a la contractació del curs 2021/2022 els Departaments i Unitats Docents Hospitalàries convocaran concursos públics per a la contractació de:

 • Tots els professors, amb excepció dels visitants, que no hagin estat seleccionats per concurs el curs 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o 2020/2021.

En el cas de dotacions per necessitats sobrevingudes i contractacions amb recursos propis, sempre que sigui possible, es farà un concurs per seleccionar al professor o es contractaran professors que hagin estat seleccionats per concurs en algun procediment de selecció.

Tots els concursos públics que es duguin a terme segons els criteris anteriors seran convocats d’acord amb el calendari establert, per la Comissió de Personal Acadèmic, que és l’òrgan competent per fer-ho i, per tant, no es podran realitzar concursos interns.

 

CATEGORIA REQUISITS

Professorat Associat. (Anuals, semestrals o trimestrals)

Temps parcial

D’acord amb l’article 16.3 del Conveni Col·lectiu del PDI de les Universitats Catalanes, caldrà acreditar estar exercint una activitat laboral o professional (*) fora de l’àmbit acadèmic universitari, ja sigui en la data d’admissió al concurs o en el moment que es proposi la contractació per la via d’urgència, o en cas de no exercir-la, acreditar haver-la exercit un mínim de 2 anys en els darrers 4 anys.


 (*) L’activitat laboral o professional s’acreditarà aportant els següents documents:
 • Autònoms/Professionals: Informe de vida laboral de la Seguretat Social o certificat del col·legi oficial on consti la data d’alta i el pagament de les quotes, en cas de no estar obligats a afiliar-se al règim d’autònoms, i certificat conforme s’ha presentat la declaració de l’IVA o de l’IRPF del trimestre anterior, quan pertoqui.
 • Treballadors per compte aliè. Còpia del contracte vigent i del darrer rebut de nòmina o certificat de l’empresa on consti la categoria professional, o informe de vida laboral de la seguretat social en cas que no s’estigui treballant actualment.
 • Funcionaris. Certificat de serveis prestats o l’informe de vida laboral, en el cas que cotitzin per seguretat social. En el cas del personal NO acadèmic d’altres universitats, hauran d’aportar obligatòriament el certificat de serveis prestats.
Professorat Associat Sanitari.
(Anuals, semestrals o trimestrals)
Temps parcial
Cal que siguin professionals sanitaris dels Hospitals o d’institucions sanitàries en els que exerciran la docència.
Investigador Predoctoral.
(anuals fins a tres anys)
Temps complet
Cal que les persones beneficiàries estiguin admeses a un programa de doctorat de la UAB,  i portar el justificant de la matricula en un període màxim de dos mesos a contar des de la data de signatura de contracte
Investigador Postdoctoral.
(Anuals o semestrals fins a 5 anys)
Temps complet
Disposar del títol de doctor en el moment de l’admissió al concurs o en el moment que es proposi la contractació per la via d’urgència. En cas de títols estrangers caldrà que el títol estigui homologat o disposi de la credencial acreditativa d’equivalència de títol estranger de Doctor/a que emet l’Escola de Doctorat
Professor Visitant
(Anual fins a 3 anys)
En el moment de la contractació han de ser investigadors o professors en una altra universitat o centre d’investigació superior.
Presentar un programa d’activitats.

La gestió de la compatibilitat difereix en funció de la categoria:

Professor associat
Si l'organisme on es desenvolupa l'altra activitat laboral o professional és públic, el treballador ha de lliurar al Departament, en el moment de la contractació, els següents documents:

 • Declaració de llocs de treball
 • Sol·licitud de compatibilitats

El Departament ha d'adjuntar al formulari de contractació els documents citats, juntament amb un certificat amb l'horari en que es realitzarà la docència a la UAB signat pel Director de Departament.

Amb les dades obtingudes, la Unitat de Personal Acadèmic resoldrà la compatibilitat si la vinculació amb la UAB és l'activitat principal (més hores de dedicació), o enviarà un informe de compatibilitat a l'organisme on es duu a terme l'activitat principal perquè la resolgui.

En el cas de professors associats que acreditin la relació laboral fora de l'àmbit acadèmic universitari amb una vinculació com a personal d'administració i serveis de la UAB (de cap I o cap VI), no s'autoritzarà la compatibilitat si la dedicació com associat és de més de 3 + 3 hores setmanals, excepte que hi hagi un informe favorable del cap orgànic o responsable del projecte. La dedicació setmanal com a PAS de la UAB (de cap I o cap VI), sempre haurà de ser superior a la de professor associat i la durada del contracte igual o superior a la de professor.

Professor associat sanitari que treballa amb entitats sanitàries públiques sense concert amb la UAB:
El mateix que el professor associat descrit anteriorment.

Professor associat sanitari que treballa amb entitats concertades amb la UAB (Unitats Docents Hospitalàries):
Atès que aquest col·lectiu té la jornada vinculada amb l'hospital (duu a terme les dues activitats dins la mateixa jornada) no cal fer arribar cap document.

D'acord amb l'article 4.1 i 4.2 de la llei 21/1987 de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, només es pot tenir un segon lloc de treball o una segona activitat en el sector públic.

Tipus de contracte CODI Contractació Categoria Cost plaça Cost en A36
Investigador predoctoral des del curs 20/21 i NOUS 1949C1C08 Pif 1er Any 21.060 € 1,09
1949C2C08 Pif 2on any 21.060 € 1,09
1949C3C08 Pif 3er Any 22.276 € 1,16
1949C4C08 Pif 4rt Any 27.821 € 1,50
Investigador predoctoral renovacions des del curs 18/19 1949C08 PIF 21.060 € 1,00
Investigador predoctoral anteriors al curs 18/19 1949C08 PIF 21.060 € 0,95
Investigadors postdoctorals 1700IOBC08 PD 28.644 € 1,93
Professorat Associat 1460L01P01 A1.1 1.867 € 0,11
1460L01P02 A1.2 3.610 € 0,22
1460L01P03 A1.3 5.416 € 0,33
1460L01P04 A1.4 7.221 € 0,44
1460L01P05 A1.5 9.026 € 0,54
1460L01P06 A1.6 10.831 € 0,65
1460L02P01 A2.1 2.253 € 0,14
1460L02P02 A2.2 4.506 € 0,27
1460L02P03 A2.3 6.759 € 0,41
1460L02P04 A2.4 9.012 € 0,54
1460L02P05 A2.5 11.265 € 0,68
1460L02P06 A2.6 13.518 € 0,82
1460L03P01 A3.1 2.765 € 0,17
1460L03P02 A3.2 5.529 € 0,33
1460L03P03 A3.3 8.293 € 0,50
1460L03P04 A3.4 11.058 € 0,67
1460L03P05 A3.5 13.822 € 0,83
1460L03P06 A3.6 16.586 € 1,00
1460L04P01 A4.1 4.358 € 0,26
1460L04P02 A4.2 8.716 € 0,53
1460L04P03 A4.3 13.074 € 0,79
1460L04P04 A4.4 17.432 € 1,05
1460L04P05 A4.5 21.790 € 1,31
1460L04P06 A4.6 26.148 € 1,58
Professorat Associat mèdic 1470M3P03 AM 4.749 € 0,29
1471M3P03 Ainf 4.749 € 0,29
1472M3P03 AFis 4.749 € 0,29
1473M3P03 APsi 4.749 € 0,29
1474M3P03 ALog 4.749 € 0,29
Professorat visitant a temps parcial 1260VL1P03 V1.P03 5.416 € 0,33
1260VL2P05 V2.P05 21.789 € 1,31
1260VL2P06 V2.P06 26.147 € 1,58
1260VL3P03 V3.P03 8.293 € 0,50
1260VL3P06 V3.P06 16.586 € 1,00
1260VL4P03 V4.P03 6.759 € 0,41
1260VL4P06 V4.P06 13.516 € 0,81
Professorat visitant a temps complet 1260VL4C08 V4.C08 44.993 € 2,71
1260VL3C08 V3.C08 50.531 € 3,05
1260VL2C08 V2.C08 62.332 € 3,76
1260VL1C08 V1.C08 86.393 € 5,21
Reserva Cofinançament Contracte Ramon y Cajal     8.024 € 0,48
Reserva Cofinançament Contracte Juan de la cierva-Formació     4.109 € 0,25
Reserva Cofinançament Contracte Juan de la cierva-Incorporació     4.847 € 0,29
Reserva Cofinançament Contracte Beatriz Galindo-Junior     7.500 € 0,45
Reserva Cofinançament Contracte Beatriz Galindo-Senior     12.500 € 0,75

Formularis de contractació
Formulari enviament proposta distribució de les Places de Plantilla B DEPARTAMENTS
Formulari enviament proposta distribució de les Places de Plantilla B UNITATS DOCENTS HOSPITALÀRIES
Formulari de comunicació del perfil de la plaça i els membres de la comissió DEPARTAMENTS
Formulari de comunicació de perfil de la plaça i els membres de la comissió UNITATS DOCENTS HOSPITALÀRIES
Calculadora de distribució de plantilla B

Informació i documents per a formularis de contractació

 • Codis documentació
 • Documentació que s’ha d’adjuntar al formulari de contractació
 • Taula de categories contractació
 • Formulari requisit de l’activitat professional (2 anys dels darrers 4)
 • El termini per a la tramitació dels formularis (excepte per al contractes d’inici de primer o segon semestre) és de 10 dies d’antelació a la data d’efectes.

Impresos

Formularis de selecció i de contractació

Normativa