Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Categories de personal docent, investigador i tècnic

A continuació es detalla tota la informació relativa a les categories de personal docent, investigador i tècnic:

Descripció
Personal tècnic que fa tasques de suport a la recerca, i que és contractat amb fonts de finançament externes a la UAB. 
L’objecte de la seva contractació és donar suport a alguna de les necessitats següents que té la universitat:

  • Donar suport a un projecte específic de recerca, entenent com a tal, aquell que correspon a un encàrrec d’una sola entitat o organisme i amb una font externa de finançament única.
  • Donar suport a un conveni de recerca.
  • Donar suport a una línia de recerca, entenent com a tal, la suma de diverses activitats de recerca específiques i/o amb diferents fonts externes de finançament, que requereixen amplitud conceptual i metodològica pel seu tractament, i que tenint un mateix eix temàtic, adquireixen singularitat.
  • Donar suport a altres tasques no administratives.

En funció d’aquesta necessitat utilitzarem una modalitat contractual o altra:
 

NECESSITAT MODALITAT CONTRACTUAL DURADA MÀXIMA
Projecte específic de recerca
 
Obra o servei determinat La del projecte
Contracte d’interinitat La del fet causant de la interinitat
Conveni de recerca
 
Obra o servei determinat 3 anys
Contracte d’interinitat La del fet causant de la interinitat
Línia de recerca
 
Obra o servei determinat 3 anys
Contracte d’interinitat La del fet causant de la interinitat
Altres tasques no administratives Obra o servei determinat 3 anys
Contracte d’interinitat La del fet causant de la interinitat
Contracte eventual per acumulació de tasques 6 mesos en un període màxim de 12 mesos

 
En funció de la tipologia de tasques utilitzarem una categoria professional o altra:
 

TASQUES CATEGORIA TITULACIÓ MÍNIMA EXIGIDA
Planificar i supervisar Tècnic superior de suport a la recerca Universitària superior, Grau universitari o Màster Universitari oficial
Organitzar i desenvolupar Tècnic mitjà de suport a la recerca Universitària de grau mitjà o Grau Universitari.
Executar Tècnic especialista de suport a la recerca Formació professional de grau superior (FP2), cicle formatiu de grau mitjà, batxillerat o titulació equivalent


Clicant a l’enllaç trobareu el quadre de funcions detallat per a cadascuna de les categories.

Normativa de referència
Article 73 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Article 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 63 de la LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Article 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Article 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Disposició Addicional 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Article 22 del Conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de les Universitats Públiques Catalanes.
Acord de regularització del personal laboral no fix.
Acord de nou ingrés de personal tècnic de suport a la recerca.

Dedicació
A temps complet (35 h/setmana) o a temps parcial.

Cost econòmic

CATEGORIA SALARI ANUAL AMB COMPLEMENT QUOTA PATRONAL INDEMNITZACIÓ 1
Tècnic superior de suport a la recerca Q 34.380,06€ 32,6% del salari 12 dies per any  treballat
Tècnic mitjà de suport a la recerca L  33.657,44€
O 31.632,88€
32,6% del salari 12 dies per any  treballat
Tècnic especialista de suport a la recerca L  30.155,82€
O 28.131,36€
32,6% del salari 12 dies per any  treballat
Plus Campus                                         405,36€

1En els contractes d’obra o servei determinat també s’haurà de reservar una indemnització de 12 dies per any treballat
Clicant a l’enllaç trobareu un full de càlcul que us permet calcular el cost d’una contractació.

Recursos disponibles

  • Quadre orientatiu de funcions que pot realitzar el personal de suport a la recerca.

Serveis disponibles

Descripció
Personal investigador que desenvolupa tasques de recerca i, eventualment, de docència, en la fase inicial de la seva carrera postdoctoral. És contractat amb fonts de finançament externes a la UAB.

Normativa de referència
Article 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Article 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 61.2 de la LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Article 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Article 11 del Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes.

Requisits
Tenir el títol de Doctor.

Modalitat de contracte i durada
Contracte d’obra o servei amb la durada del projecte de recerca.
D’acord amb la disposició addicional número 23 Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació no els hi és d’aplicació l’article 15.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Estatuto de los Trabajadores, per tant, no concatenen.

Dedicació
A temps complet (37,5 hores/setmana) o a temps parcial..

Dedicació docent
Un màxim de 80 hores.

Cost econòmic

Sou Quota patronal
21.601,88€ 32,6% del salari

 

Clicant a l’enllaç trobareu un full de càlcul que us permet calcular el cost d’una contractació.

Recursos disponibles

Full per calcular el cost de la contractació d'un investigador amb finançament específic.

Serveis disponibles

Servei de convocatòria de concurs amb finançament específic

Sol·licitar un contracte, modificació o pròrroga.

 

Descripció
Doctor amb capacitat investigadora provada que desenvolupa tasques de recerca i, eventualment, de docència. És contractat amb fonts de finançament externes a la UAB.

Normativa de referència
Article 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Article 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 22 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Disposició Addicional 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 61.1 de la LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Article 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Article 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Disposició Addicional 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Article 11 del Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes.

Requisits
Tenir el títol de Doctor.

Modalitat de contracte i durada 
Contracte d’obra o servei amb la durada del projecte de recerca.
D’acord amb la disposició addicional número 23 Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació no els hi és d’aplicació l’article 15.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Estatuto de los Trabajadores, per tant, no concatenen.

Dedicació
A temps complet (37,5 hores/setmana) o a temps parcial.

Dedicació docent
Màxim 80 hores

Cost econòmic

Sou Quota patronal
32.363,30€ 32,6% del salari

 

Clicant a l’enllaç trobareu un full de càlcul que us permet calcular el cost d’una contractació.

Recursos disponibles
Full per calcular el cost de la contractació d'un investigador amb finançament específic.

Serveis disponibles

Descripció
Personal investigador de reconegut prestigi en l’àmbit científic i tècnic. L’objecte de la seva contractació és la realització d’activitats d’investigació o la direcció d’equips humans, centres d’investigació, instal·lacions i programes científics i tecnològics singulars de gran rellevància en l`àmbit del coneixement. Eventualment, pot dur a terme tasques de docència. És contractat amb fonts de finançament externes a la UAB. 

Normativa de referència
Article 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Article 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Disposició Addicional 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 61.1 de la LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Article 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Disposició Addicional 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Article 11 del Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes.

Requisits
Tenir el títol de Doctor.

Modalitat de contracte i durada
Contracte d’obra o servei amb la durada que acordin les parts.
D’acord amb la disposició addicional número 23 Llei 14/2011, de l’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació no els hi és d’aplicació l’article 15.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Estatuto de los Trabajadores, per tant, no concatenen.

Dedicació
La que acordin les parts fins a un màxim de 37,5 hores.

Dedicació docent
Màxim 80 hores.

Cost econòmic

Sou Quota patronal
38.342,76€ 32,6% del salari

Clicant a l’enllaç trobareu un full de càlcul que us permet calcular el cost d’una contractació.

Recursos disponibles
Full per calcular el cost de la contractació d'un investigador amb finançament específic.

Serveis disponibles

Descripció
Personal investigador que està estudiant per obtenir la seva tesis doctoral i doctorar-se. L'objecte de la seva contractació és realització de tasques de recerca i, eventualment, pot realitzar docència. És contractat amb fonts de finançament externes a la UAB.

Normativa de referència
Article 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Article 20 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Disposició Addicional 23 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Article 61.1 de la LLEI 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya.
Article 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Disposició Addicional 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Article 11 del Conveni col·lectiu del personal docent i investigador de les Universitats Públiques Catalanes.

Requisits
Tenir un títol de llicenciat, enginyer, graduat universitari d'almenys 300 crèdits ETCS, o de màster universitari oficial.
Estar admès o matriculat a un programa de doctorat.

Modalitat de contracte i durada
Obra o servei determinat mínim d'1 any i màxim 4 anys.

Dedicació
A temps complet (37,5 hores/setmana).

Dedicació docent
Màxim 60 hores.

Cost econòmic

Sou Quota patronal
1er i 2on any = 16.422,00€
3er any = 17.321,76€
4t any = 21.652,32€
  25,52% del salari (Bonificat)

 
Clicant a l'enllaç trobareu un full de càlcul que us permet calcular el cost d'una contractació.

Recursos disponibles
Full per calcular el cost de la contractació d'un investigador amb finançament específic.

Serveis disponibles