Tram docent autonòmic / Avaluació de l'activitat docent

A continuació es detalla tota la informació relativa a l’avaluació de l’activitat docent del professorat de la UAB per optar al complement per mèrits docents autonòmics i al reconeixement de l’activitat de docència

Convocatòria de reconeixement de l’avaluació docent del professorat funcionari i contractat (fix o interi) amb dedicació a temps complet per a l’ assignació del complement retributiu consolidable per mèrits de docència autonòmics, per a períodes que finalitzin a 31 de desembre de cada any.

 • Professorat de la UAB funcionari en actiu i amb dedicació a temps complet (o professorat de les àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet), integrats en alguna de les categories següents:
  • catedràtic d’universitat
  • titular d’universitat
  • catedràtic d’escola universitària
  • i titular d’escola universitària

 • Professorat de la UAB contractat / interí en actiu i amb dedicació a temps complet (o professorat de les àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complet), d’alguna de les categories següents:
  • catedràtic
  • titular
  • agregat
  • col·laborador permanent
  • i lector

 • Estar en disposició de sol·licitar, el 31 de desembre de l'any anterior, l’avaluació d’un període de cinc cursos acadèmics d’activitat docent universitària d’acord amb el que estableix el Decret 405/2006.
  • Per al còmput dels cinc anys d’activitat docent, els períodes de docència prestats a temps parcial comptabilitzaran un 50% de la durada del període.
  • L’avaluació abasta períodes mínims de cinc cursos acadèmics. El professorat pot seleccionar, entre els deu cursos acadèmics anteriors a la sol·licitud d’avaluació, els cinc cursos pels quals demana ser avaluat.
  • No es pot sol·licitar l’avaluació d’un curs acadèmic anterior a un curs que ja ha estat reconegut.
  • En el cas del professorat que opta per primer cop a l’avaluació es poden avaluar diferents trams/quinquennis per tal d’avaluar tot l’expedient docent.
 
 • Tenir una docència mínima del 50% de la docència estipulada en el Model de dedicació docent de la UAB, desprès de les reduccions docents eventuals que apareguin en el pla docent personal. En tot cas, durant el període avaluat, el còmput total de crèdits de docència neta impartida abans d’aplicar les reduccions mai no pot ser  inferior a 30 ECTS.
  • En el cas de professorat d’àrees de ciències de la salut amb plaça vinculada i dedicació equiparada a temps complert, els llindars anteriors s’han de multiplicar per 0,75.

FEBRER MARÇ MAIG JULIOL OCTUBRE DESEMBRE
INICI TERMINI CONVOCATÒRIA FINALITZACIÓ SEGONS CONVOCATÒRIA AVALUACIÓ COMISSIONS D'AVALUACIÓ APROVACIÓ CPA CERTIFICACIÓ AQU RECONEIXEMENT / ABONAMENT TRAM


1. Anunci de la convocatòria de trams docents autonòmics i reconeixement de l’activitat de docència
2. Enviament al professorat de la informació de la convocatòria i del full dades personalitzat a aquell que ha generat un quinqueni
3. El professorat presenta les sol·licituds a la convocatòria (veure apartat "Inici de la tramitació")
4. Avaluació dels expedients per part de les Comissions d’Avaluació
5. Presentació de la proposta d’avaluació a la Comissió de Personal Acadèmic, per a la seva aprovació i enviament de les propostes de resolució a AQU Catalunya per a la seva certificació
6. Incorporació de les dades a l’expedient del professorat avaluat favorablement i, per al professorat que opti al tram docent autonòmic, abonament del complement en nòmina

Els efectes acadèmics i econòmics, en cas d’avaluació favorable, seran a 1 de gener de l’any de la convocatòria de l’avaluació.

Del 12 de febrer al 26 de març de 2021, ambdós inclosos.

Presentació de la sol·licitud i l’informe per optar al tram docent autonòmic:

1. Consultar la fitxa de professorat-DATADASH per conèixer la vigència del darrer tram docent autonòmic i altres informacións.
2. Emplenar l'informe d'avaluació (amb les dades complementàries i l'autoinforme del docent). Es pot descarregar AQUÍ
3. Emplenar l'e-formulari, adjuntant un únic arxiu en format pdf que s'anomeni: "AAD_2021_1rCognom_2nCognom_Nom" i que contingui:

 • Informe d'avaluació
 • Full de dades personalitzat enviat des de l'OQD
 • Documentació acreditativa que s'estimi oportuna

Documentació convocatoria 2021

Documentació convocatòria 2020

Oficina de Qualitat Docent
Correu electrònic: oqd.avaluacio@uab.cat
Telèfon: 93 581 23 85