Grau en Educació Primària

Assignació de la menció

L'elecció i assignació de les mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa es formalitza en el mes d'abril, quan l'estudiant estigui cursant el 3r curs del Grau. En aquest període es formalitza la preinscripció prèvia obligatòria per accedir a aquestes 4 mencions.

El criteri que s'utilitzarà per ordenar les peticions i realitzar l’assignació serà de la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb les qualificacions obtingudes en les assignatures avaluades fins al febrer).

L'elecció de la resta d'optatives d'itinerari o de la resta de mencions que puguin interessar a l'estudiant es resoldrà en el moment de formalització de la matrícula de 4t curs del Grau. El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, de manera que tindran prioritat els estudiants amb millor expedient acadèmic i d'últim curs de carrera.


Alumnes de 3r curs del Grau

Podeu consultar l’oferta del següent curs durant l'última setmana de març dins de l’apartat Informació general.

Els alumnes que vulguin cursar una de les mencions amb preinscripció prèvia obligatòria hauran de seguir el següent procés:

 

Procés d'elecció de menció i de consulta de menció assignada:

S'ha de formalitzar per via telemàtica a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors

 

INSTRUCCIONS PER FER LA SOL·LICITUD

 

Calendari del procés:

 

Del 07 al 13/04/2021: termini per formalitzar la inscripció. Es podrà escollir 1 o diverses mencions per ordre de preferència.

 

16-04-2021: primera assignació de menció: els estudiants podran consultar l’assignació de la menció que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic (en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors). En cas que hi hagi més demanda que oferta en alguna de les mencions, s’assignaran les places per ordre descendent de la nota mitjana de l’expedient.

També podeu consultar-la aquí:

 

Del 16 al 20-04-2021: període de reclamacions, si s’escau, trametent un correu electrònic des del correu que teniu assignat per la UAB (e-campus.uab.cat) al correu de Gestió Acadèmica del centre: ga.c.educacio@uab.cat. Indicant a assumpte: RECLAMACIÓ MENCIÓ GEP.

En el contingut del correu haurà d'argumentar els motius pels quals demana un canvi en l'assignació i només podrà optar a les mencions amb places vacants.

L’estudiant que hagi quedat sense assignació podrà accedir novament a formalitzar una nova sol·licitud de menció entre les mencions vacants.


27-04-2021: assignació definitiva de menció: l’estudiant que havia quedat sense assignació o que havia demanat un canvi en l’assignació podrà consultar l’assignació definitiva de menció (en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors).

També podeu consultar-la aquí:


30-06-2021 (data límit): acreditació requisits mencions en llengua anglesa  i educació musical.


Les assignatures de les mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa quedaran associades a la matrícula de l'estudiant qui les haurà de seleccionar en el moment de formalització de la matrícula.


Informació per la matrícula

L’alumnat amb menció en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa assignada i que finalment vulgui matricular-se de la resta d'optatives d’itinerari o de la resta de mencions podrà trametre un correu electrònic, abans de formalitzar la matrícula, des de l’adreça que té assignada per la UAB (e-campus.uab.cat) a la següent adreça: ga.c.educacio@uab.cat. En el termini màxim de 24 hores l’alumnat rebrà un correu de confirmació de la renúncia. La plaça que alliberarà serà assignada al següent de la llista, el qual rebrà la corresponent comunicació. Un cop iniciat el curs es farà pública la relació de mencions que han quedat amb places vacants per oferir-les en el primer termini de modificacions de matrícula.

Informació sobre el procés de matrícula.

Un cop iniciat el curs, en el primer termini de modificacions de matrícula, l'alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar el canvi de menció o d'optatives d'itinerari matriculades. Aquestes sol·licituds s'estudiaran i es resoldran d'acord amb les places que, un cop finalitzat el procés de matrícula, hagin quedat disponibles. El criteri que s'utilitzarà per ordenar les sol·licituds serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic.