Grau en Educació Primària

Assignació de la menció

L'elecció i assignació de les mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa es formalitza en el mes d'abril, quan l'estudiant estigui cursant el 3r curs del Grau. En aquest període es formalitza la preinscripció prèvia obligatòria per accedir a aquestes 4 mencions. Per al curs 2023-2024 s’inclourà en aquest procés les optatives d’itinerari corresponents a l’E3 Empowering Education.

El criteri que s'utilitzarà per ordenar les peticions i realitzar l’assignació serà de la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb les qualificacions obtingudes en les assignatures avaluades fins al febrer), tal com es va aprovar a la Junta Permanent de la Facultat el 21 de març de 2011.

L'elecció de la resta d'optatives d'itinerari o de la resta de mencions que puguin interessar a l'estudiant es resoldrà en el moment de formalització de la matrícula de 4t curs del Grau. El criteri que s'utilitzarà en el període de matrícula per ordenar l'accés a l'automatrícula serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, de manera que tindran prioritat els estudiants amb millor expedient acadèmic i d'últim curs de carrera.


Alumnes de 3r curs del Grau

L’alumnat que vulgui cursar una de les mencions o les optatives d’itinerari de l’E3 Empowering Education amb preinscripció prèvia obligatòria haurà de seguir el següent procés:

 

Procés d'elecció de menció i de consulta de menció assignada:

S'ha de formalitzar per via telemàtica a través del portal web de Secretaria virtual: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors

 

INSTRUCCIONS PER FER LA SOL·LICITUD

 

Calendari del procés:

 

Del 18 al 24/04/2023: termini per formalitzar la inscripció. Es podrà escollir 1 o diverses mencions per ordre de preferència.

 

27/04/2023: primera assignació de menció: els estudiants podran consultar l’assignació de la menció que es farà per rigorós ordre d'expedient acadèmic (en el mateix enllaç a on heu fet la inscripció: http://sia.uab.cat : → ALUMNES → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors). En cas que hi hagi més demanda que oferta en alguna de les mencions, s’assignaran les places per ordre descendent de la nota mitjana de l’expedient.

Assignació provisional (curs 2023-2024)

 

Del 27/04 al 02/05/2023: període de reclamacions, si s’escau, trametent un correu electrònic des del correu que teniu assignat per la UAB al correu de Gestió Acadèmica del centre: ga.c.educacio@uab.cat. Indicant a assumpte: RECLAMACIÓ MENCIÓ GEP.

En el contingut del correu haurà d'argumentar els motius pels quals demana un canvi en l'assignació i només podrà optar a les mencions amb places vacants.

L’estudiant que hagi quedat sense assignació podrà accedir novament a formalitzar una nova sol·licitud de menció entre les mencions vacants.

L’estudiant que no hagi formalitzat la sol·licitud de menció, podrà accedir en aquest període a formalitzar la sol·licitud de menció entre les mencions vacants.

 

09/05/2023: assignació definitiva de menció: tant l’estudiant que havia quedat sense assignació, com el que havia demanat un canvi en l’assignació, com el que ha fet la primera sol·licitud en el període de reclamacions, podrà consultar l’assignació definitiva de menció (en el mateix enllaç on havíeu fet la inscripció: http://sia.uab.cat : → ALUMNAT DE GRAU, MÀSTER OFICIAL I DOCTORAT → Matrícula i expedient: Inscripció al Treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors).

Assignació definitiva (curs 2023-2024)


30/06/2023 (data límit): acreditació requisits mencions en llengua anglesa  i educació musical.

Les assignatures de les mencions en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa, i d’optatives d’itinera de l’E3 Empowering Education quedaran associades a la matrícula de l'estudiant qui les haurà de seleccionar en el moment de formalització de la matrícula.


Informació per la matrícula

L’alumnat amb menció en Educació Física, Educació Musical, Necessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa, o d’optatives d’itinera de l’E3 Empowering Education assignada i que finalment vulgui matricular-se de la resta d'optatives d’itinerari o de la resta de mencions podrà trametre un correu electrònic, abans de formalitzar la matrícula, des de l’adreça que té assignada per la UAB a la següent adreça: ga.c.educacio@uab.cat. En el termini màxim de 24 hores l’alumnat rebrà un correu de confirmació de la renúncia. La plaça que alliberarà serà assignada al següent de la llista, el qual rebrà la corresponent comunicació. Un cop iniciat el curs es farà pública la relació de mencions que han quedat amb places vacants per oferir-les en el primer termini de modificacions de matrícula.

Informació sobre el procés de matrícula.

Un cop iniciat el curs, en el primer termini de modificacions de matrícula, l'alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar el canvi de menció o d'optatives d'itinerari matriculades. Aquestes sol·licituds s'estudiaran i es resoldran d'acord amb les places que, un cop finalitzat el procés de matrícula, hagin quedat disponibles. El criteri que s'utilitzarà per ordenar les sol·licituds serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic.