Grau en Educació Primària

Assignació de la menció

Al mes d’abril de cada curs s’obre el procediment per assignar les places per al curs següent en les mencions d’ Educació FísicaEducació MusicalNecessitats Educatives Específiques i Llengua Anglesa del Grau en Educació Primària.

Només podràs cursar una d’aquestes mencions si hi obtens una plaça en aquest procediment, que consta de les fases següents:

1. Preinscripció

Termini: del 16 al 22 d’abril de 2024.

La podràs fer de forma telemàtica al portal de Serveis i tràmits en línia, mitjançant l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors que trobaràs a l’apartat Inscripcions TFE i TESI del menú d’Alumnat de Grau, Màster oficial i Doctorat.

Pots consultar aquí les instruccions per fer la inscripció.

2. Assignació provisional

Data: 25 d’abril de 2024

El criteri per a l’ordenació de les sol·licituds i l’assignació de places serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic (amb les qualificacions obtingudes en les assignatures avaluades fins al febrer), de major a menor (acord de la Junta Permanent de la Facultat del 21 de març de 2011).

Podràs consultar l’opció assignada al portal de Serveis i tràmits en línia (a l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors, en què vas fer la inscripció inicial). També pots consultar la resolució al següent enllaç:

Resolució amb assignació provisional

 

3. Reclamacions i sol·licitud de places vacants

Termini: del 25 d’abril al 2 de maig de 2024

En aquest termini podràs:

  • Presentar una reclamació a la primera assignació, si detectes algun error, enviant un correu electrònic a la Gestió Acadèmica (ga.c.educacio@uab.cat)
  • Renunciar a la plaça assignada, enviant un correu electrònic a la Gestió Acadèmica (ga.c.educacio@uab.cat)
  • Fer una nova inscripció al portal de Serveis i tràmits en línia, mitjançant l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors que trobaràs a l’apartat Inscripcions TFE i TESI del menú d’Alumnat de Grau, Màster oficial i Doctorat. Només podràs seleccionar mencions que tinguin places vacants. Aquesta nova inscricpió la podràs fer tant si:
    • Has renuciat a la plaça assignada prèviament
    • Has quedat sense cap plaça a la 1a assignació
    • No havies fet la inscripció en el 1r termini
4. Assignació definitiva

Data: 9 de maig de 2024

Podràs consultar l’opció assignada al portal de Serveis i tràmits en línia (a l’opció Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors)

Resolució amb assignació definitiva

 

5. Acreditació dels requisits

Si has obtingut plaça a la Menció d’Educació Musical o a la Menció de Llengua Anglesa, hauràs de presentar a la Gestió Acadèmica la documentació que acrediti que compleixes amb els requisits d’accés.

Termini: a partir de l’assignació definitiva i fins al 28 de juny de 2024

6. Renúncies

Si després de l’assignació decideixes que no faràs la menció en què has obtingut plaça, cal que ho comuniquis per correu electrònic a la Gestió Acadèmica (ga.c.educacio@uab.cat) per tal que la plaça pugui ser assignada a una altra persona.

7. Reassignacions

En el cas que es produeixi una renúncia, la plaça s’assignarà a la primera persona de la llista d’espera en la menció en què ha quedat la vacant, que rebrà la comunicació corresponent per part de la Gestió Acadèmica.

8. Matrícula

Si has obtingut plaça en una de les quatre mencions esmentades, en el moment de matricular-te del curs 2024-2025 hauràs de seleccionar les assignatures optatives en la pestanya d’assignatures preinscrites.

Resta d'optatives d'itinerari i resta de mencions

L'elecció de la resta d'optatives d'itinerari o de la resta de mencions es farà en el moment de la matrícula de 4t curs, d’entre aquelles que tinguin places vacants quan la facis (pots consultar els criteris d’ordenació de l’accés a l’automatrícula)

9. Accés a la menció després de la matrícula

Un cop iniciat el curs es farà pública la relació de mencions que han quedat amb places vacants per oferir-les en el primer termini de modificacions de matrícula.
En el primer termini de modificacions de matrícula, l'alumnat tindrà la possibilitat de sol·licitar el canvi de menció o d'optatives d'itinerari matriculades. Aquestes sol·licituds s'estudiaran i es resoldran d'acord amb les places que, un cop finalitzat el procés de matrícula, hagin quedat disponibles. El criteri que s'utilitzarà per ordenar les sol·licituds serà el de la nota mitjana de l'expedient acadèmic.