Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Després de la matrícula

Procediments a seguir


En aquesta secció trobes informació sobre procediments que has de seguir un cop hagis formatlitzat la matrícula del primer curs del doctorat regulat pel RD 99/2011:

1) Document de compromís
2) Document d'activitats
3) Pla de recerca i pla de formació
4) Codi de bones pràctiques
5) Consulta de l'expedient abans de la matrícula
6) Conèixer o canviar la paraula de pas per accedir als serveis d'intranet
7) Recomanacions per a la signatura científica d'un article dels autors UAB
8) Abans de dipositar la tesi 
9) Preguntes freqüents
10) Guia de l'estudiant

Un cop hagis fet la matrícula de primer any de l'assignatura 69501, automàticament es donarà d'alta (un cop per setmana) el teu expedient i la teva inscripció i seguiment de la tesi. Ho podràs consultar a sia.uab.cat, 'Consulta de l'expedient' i 'Pla de recerca i activitats de doctorands'. Per a més informació, consulta l'apartat 'Document d'activitats' d'aquesta mateixa pàgina.

Si no trobes en aquestes pàgines la informació que necessites, pots contactar amb l'Escola de Doctorat a través de l'adreça ed.matricula@uab.cat (si envies un correu electrònic, cal que t'identifiquis indicant el teu DNI/passaport, NIU, nom i cognoms).

El document de compromís (descarregable al final d'aquesta plana) és un acord escrit que estableix el marc de relació entre el doctorand, el director, el tutor acadèmic de la tesi i la UAB, i els drets i deures de cadascú.

En el termini màxim de tres mesos a partir de l’admissió al programa de doctorat, i quan la coordinació del programa de doctorat hagi assignat un director de tesi al doctorand, s’acorden les condicions referides a la col.laboració entre el doctorand i el director de la tesi, les obligacions i la dedicació del doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic, el sistema de resolució de conflictes, etc., mitjançant un document de compromís que han de signar el mateix doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic i el coordinador del programa de doctorat.

Pel que fa a la signatura i la custòdia d’aquest document, s’han de seguir les indicacions establertes per la coordinació o la gestió administrativa del programa de doctorat.

En cas que el document de compromís no es formalitzi per causes imputables al doctorand, l’admissió i la matrícula al programa de doctorat queden sense efecte, i no es té dret a la devolució del preu de la matrícula.

Activitats en català per a doctorands

Durant el temps d'elaboració de la tesi doctoral, has de dur a terme una sèrie d’activitats de formació d’interès per al teu desenvolupament acadèmic que la comissió acadèmica del programa de doctorat ha regulat prèviament. D'aquestes activitats de formació n’hi ha de dos tipus: obligatòries i optatives

El document d'activitats és el teu registre individualitzat del control de les activitats de formació vinculades al doctorat i hi pots accedir per mitjà dels Serveis d'Intranet de la UAB (Pla de Recerca i Activitats de Doctorands)

Has d’acordar amb la coordinació del programa de doctorat les activitats formatives que duràs a terme durant el període d’elaboració de la tesi, d'acord amb el calendari que t'indiquin i un cop feta la matriculació. Per defecte, les obligatòries ja estan incloses en el document d’activitats del teu registre individualitzat; en canvi, cal registrar-hi les activitats optatives seguint les indicacions de la coordinació del doctorat o de la gestió administrativa responsable del programa de doctorat.

La tipologia i el nombre d'activitats es poden modificar posteriorment seguint el mateix procediment: que estiguin avalades pel director de la tesi i el tutor acadèmic, amb vistiplau de la coordinació del programa de doctorat, i registrar-les al document d'activitats del teu registre individualitzat.

Per justificar la superació de les activitats de formació has de lliurar la certificació corresponent al director de la tesi, i, si està previst, seguir les indicacions de la coordinació del doctorat o el suport administratiu responsable sobre la possibilitat d’incorporar els certificats al document d'activitats.

Atès que per poder dipositar la tesi doctoral la comissió acadèmica del programa de doctorat exigeix, entre altres requeriments, que hagis fet totes les activitats programades al document d’activitats, és convenient que t'asseguris que les activitats estiguin degudament registrades i marcades com a realitzades en el registre del document d’activitats.

La coordinació acadèmica del programa de doctorat estableix els continguts del pla de recerca del programa de doctorat, que inclouen, com a mínim, la metodologia i els objectius que com a doctorand has d’assolir, i els mitjans i la planificació temporal del desenvolupament de la teva investigació.

A partir de l'admissió al programa de doctorat, has d'elaborar el pla de recerca amb la col·laboració del director de tesi, que t'assistirà en la definició del projecte de la investigació.

Un cop fet, cal adjuntar-lo al teu expedient de doctorat (Serveis d'Intranet: Pla de Recerca i Activitats de Doctorands) perquè el director de tesi i el tutor acadèmic hi donin el vistiplau (disposes del tutorial al final de la plana). Finalment, cal que el presentis juntament amb la sol·licitud d'aprovació del Pla de recerca (disponible al final de la plana) emplenada i signada a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que s’encarrega d’avaluar-lo i, si escau, d’aprovar-lo.

El pla de recerca aprovat, tanmateix, es pot millorar, detallar o corregir durant la teva estada en el programa de doctorat. En aquest cas, cal seguir el mateix procediment, però fent servir la sol·licitud de modificació del Pla de recerca.

La UAB és una universitat compromesa amb l’objectiu d’assolir un alt nivell d’excel·lència en la docència, la recerca i la transferència del coneixement, i aposta pel desenvolupament i l’establiment de metodologies d’aprenentatge adaptades a cada etapa dels seus ensenyaments.

L’Escola de Doctorat, com a part integrant de la UAB, subscriu i fa seu aquest compromís i el concreta en un codi de bones pràctiques, entès com un codi de valors i de principis que inspiren el desenvolupament de les seves activitats i que alhora són assumits per totes les persones que hi participen. Aquest codi de bones pràctiques ha de servir de guia per a la direcció i el seguiment de la formació del doctorand o doctoranda i de la seva tesi doctoral. Així mateix, cal tenir en compte que l’Escola de Doctorat té un reglament de règim intern que recull els drets i els deures dels directors de tesi, els tutors i els doctorands.

Hauràs de signar aquest codi de bones pràctiques un cop hagis estat admès al doctorat i com a molt tard tres mesos després de l’admissió (descarrega't aquí el full de signatura). Hauràs de lliurar aquest document a la Coordinació del programa de doctorat.

 

Pots consultar el teu expedient mitjançant els Serveis d'Intranet de la UAB. Allà hi trobaràs la possibilitat de consultar la informació del teu expedient, a l'opció "Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions", on podràs consultar si ja s'ha avaluat el teu seguiment anual, necessari per poder realitzar la matriculació.

També pots consultar-ho fent servir el teu mòbil, amb l'app 'Consulta de notes'. Consulta la informació en aquest enllaç.

 

Pots consultar o canviar la teva paraula de pas els Serveis d'Intranet de la UAB. Allà hi trobaràs la possibilitat de fer aquesta consulta i/o el canvi, a l'opció "Gestió de paraules de pas".

 

En aquesta pàgina del portal SAAR trobaràs enllaços amb recomanacions per a la signatura científica. És molt important que les segueixis, atès que si la teva tesi té articles cal que ho facis constar.

 

Prèviament al dipòsit d'una tesi doctoral, hi ha un seguit d'aspectes que has de tenir en compte.

 

  1. Com puc canviar el títol de la meva tesi?
    Podràs fer-ho en el moment de dipòsit de la tesi, ja que el títol que indiquis a la sol·licitud de dipòsit serà el definitiu. El/la coordinador/a del programa ho validarà.