Els estudiants

Estudiants

Els delegats i delegades
El delegat o delegada és vital pel bon seguiment acadèmic de les titulacions. És l’interlocutor bàsic per a millorar i afavorir un model integral de formació, en què l’estudiant és el màxim protagonista del procés educatiu i pren part del dia a dia de la seva formació.

Els delegats i delegades són triats pels altres membres de grup acadèmic a l’inici de curs, formen part de les comissions de docència dels centres i estan en contacte directe amb la unitat de Dinamització Comunitària.

Consulta aquí el cens de delegats de la Facultat.


Consell d'Estudiants de la Facultat
El Consell d'Estudiants de Facultat és l'òrgan de representació i participació dels estudiants de la Facultat. Correspon al mateix Consell d'Estudiants de la Facultat, amb la participació dels estudiants de la Facultat, l'elaboració del seu Reglament (art. 26.1. del Reglament de la Facultat d'Economia i Empresa).

icona ubicació  Edifici B, porta B1-015 (Bellaterra) i Edifici S, porta S/026A (Sabadell)
skype  consell.economiques
facebook   facebook.com/ConsellEstudiantsEco
icona email   consell.economiques@gmail.com


Consell d'Estudiants de la UAB
El Consell d’Estudiants de la UAB és el màxim òrgan de representació estudiantil de la UAB i té per objectiu principal fer arribar la veu dels estudiants als òrgans de pressa de decisions de la universitat, garantint així els drets de la comunitat estudiantil. Es va constituir el 25 de maig de 2012 i està composat per 55 estudiants.

El CEUAB està format per dos òrgans: el Plenari i la Comissió Permanent. El plenari és on es debat i es prenen les decisions. Cada facultat està representada per 4 estudiants que són triats pel consell de cada centre. El plenari tria, un cop l’any, la comissió permanent que és l’òrgan executiu de les decisions del plenari.

twitter   http://twitter.com/CEUAB
facebook   facebook.com/CEUAB