Convocatòries dels òrgans de govern

Properes convocatòries

Junta de Facultat (sessió extraordinària)

Dimarts, 22 de juny, 1a convocatòria: 16:15 hores, 2a convocatòria 16:30 hores, Teams


      1. Elecció del degà/degana.

 

Junta de Facultat (ordinària)

Dimarts, 22 de juny, 1a convocatòria: 14:45 hores, 2a convocatòria 15:00 hores, Teams


      1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (18/05/21).
      2. Informe del degà.
      3. Informe del vicedegà d'Economia i Serveis i aprovació, si s'escau, del: 
          3.1. Tancament de l'exercici 2020 de la Facultat (aprovat per la Comissió d'Economia i Serveis de 10/06/21).
          3.2.  Pressupost anual 2021 de la Facultat (aprovat per la Comissió d'Economia i Serveis de 10/06/21).
      4. Aprovació, si s'escau, de la proposta de Comissió de Seguiment del PUE.
      5. Torn obert de paraules. 

 

Comissió d'Economia i Serveis

Dijous, 10 de juny, 10:30 hores, Teams


  1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la comissió anterior (18-06-20).
  2. Informe del president de la Comissió.
  3. Presentació i aprovació, si s'escau, del tancament de l'exercici 2020 de la Facultat.
  4. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost pel 2021.
  5. Precs i preguntes.