Convocatòries dels òrgans de govern

Properes convocatòries

Junta  de Facultat,  12 de juny de 2024, a les 11:45 hores en primera convocatòria i a les 12:00 hores en segona convocatòria a a la Sala de Juntes de la Facultat

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària anterior (17/01/2024).

  2. Informe de la degana.

  3. Presentació i aprovació, si s'escau, de la revisió del SGIQ de la Facultat d'Economia i Empresa, de l’informe de seguiment d’acreditació del centre, de l’itinerari de simultaneïtat ECO-MATCAD i de les propostes de modificació de les memòries d’ADE i ECO (presentats a la Comissió de Qualitat de 04/06/24)

  4. Presentació i ratificació, si s'escau, dels horaris i calendaris corresponents a la programació docent del curs acadèmic 2024-2025 (aprovats per la Comissió d'Afers Docents i Acadèmics de 05/06/2024)

  5. Presentació i ratificació, si s'escau, de les pautes i criteris per la docència, pautes i orientacions per l’alumnat i normativa TFG pel curs acadèmic 2024-2025 (aprovades per la Comissió d'Afers Docents i Acadèmics de 05/06/2024)

  6. Presentació i aprovació, si s'escau, del tancament de l'exercici 2023 i de la proposta de pressupost anual 2024 de la Facultat (aprovats per la Comissió d'Economia i Serveis de 14/05/24)

  7. Presentació i aprovació, si s'escau, de la proposta sobre la formació docent obligatòria del professorat lector de la Facultat d’Economia i Empresa.

  8. Torn obert de paraules.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 5 de juny de 2024