Convocatòries dels òrgans de govern

Properes convocatòries

Comissió d'Afers Docents i Acadèmics

Divendres, 6 de maig, 14:00 hores, Teams


 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la darrera sessió (3/02/21).
 2. Informe de la vicedegana d’Afers Docents i Acadèmics.
 3. Aprovació del calendari acadèmic del curs 2021-22.
 4. Criteris de planificació docent pel curs 2021-22.
 5. Aprovació, si s'escau, dels horaris dels graus pel curs 2021-22.
 6. Aprovació, si s'escau, del calendari d'activitats lectives pel curs 2021-22.
 7. Criteris de planificació del exàmens pel curs 2021-22.
 8. Aprovació dels calendaris d'avaluacions parcials, finals i de recuperació pel curs 2021-22.
 9. Informació sobre el calendari d’activitats relacionades amb el TFG curs 2021-22.
 10. Aprovar, si escau, les modificacions del document de "Pautes i criteris per a la docència" i del document "Pautes i orientacions per a l'alumnat".
 11. Precs i preguntes.
   
Comissió de Qualitat

Divendres, 30 d'abril, 13:15 hores, Teams


 1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior (01/02/2021). 
 2. Informe de la Vicedegana de Qualitat i Innovació Docent. 
 3. Valoració de les accions realitzades per motivar la participació de les enquestes durant el 1r semestre 2020-2021 
 4. Proposta de la Comissió Avaluadora dels Projectes de millora de la qualitat i la innovació docent. 
 5. Torn obert de paraules.
   
Junta de Facultat (sessió extraordinària)

Dijous, 22 d'abril, 14:45 primera convocatòria - 15:00 segona convocatòria, Teams


 1. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació del Reglament de la Facultat.
 2. Torn obert de paraules.