Eleccions

Eleccions Junta de Facultat i Juntes d’Unitats Docents

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de personal acadèmic (sectors A i B), d'estudiants (sector C) i de personal d'administració i serveis (sector D) de tots els ensenyaments que s'hi imparteixen, i és presidida pel degà.
 
El seu mandat és de tres anys pels sectors A, B i D.  Les eleccions dels representants dels estudiants (sector C) són anuals.
Les seves funcions i més informació es pot trobar a la Guia Ràpida de la Facultat.

 

ELECCIONS 2018

 
En data 16 d’octubre, desprès de la aprovació de la convocatòria per la Junta Permanent de la Facultat, s’inicia el procés d’eleccions d’aquest any:

. Eleccions de VACANTS dels Sectors A, B i D a Junta de Facultat
. Eleccions de membres representants del Sector C a Junta de Facultat i Juntes d’Unitats Docents.

Les eleccions es desenvoluparan pel sistema de votació electrònica. No hi haurà votació anticipada, atès que es considera garantit en establir un termini de votació electrònica superior al d’una jornada electoral.

Trobareu més informació sobre el vot electrònic en aquest  portal.


CONVOCATÒRIA – CALENDARI ELECTORAL (Document)

MEMBRES A ESCOLLIR (Document 1) (Document 2)


Consulteu el Cens :
ES IMPORTANT QUE COMPROVEU QUE HI ESTEU INSCRITS CORRECTAMENT PER A PODER VOTAR O PRESENTAR-VOS COM A CANDIDATS.
Podeu consultar el cens electoral al portal de votació electrònica (us haureu d’identificar amb el vostre NIU i contrasenya)

- Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sector C i vacants sectors A, B i D
https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102f
 
- Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sector C
https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102ud

SI NO HI SOU O BÉ ESTEU EN UNA CIRCUMSCRIPCIÓ EQUIVOCADA  haureu de sol·licitar la vostra incorporació o bé la esmena presentant, al deganat, el següent formulari:
Formulari 1 (document)


Termini de reclamacions al Cens electoral
Del 16 d’octubre al 22 d’octubre 2018 (Document)

 
Presentació de Candidatures:
El període de presentació de candidatures és del 17 d’octubre (9.30h) al 30 d’octubre (13.00h), presentant al deganat o bé a la Gestió de la vostra Unitat Docent el Formulari que correspongui:

Formulari Candidatura Sector A,B i D (Document)
Formulari Candidatura Sector C (col·lectiva) (Document)
Formulari Candidatura Sector C (individual) (Document)


CANDIDATURES PRESENTADES
Definitives (Document)
 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA:
Del 26 de novembre (09.00h) fins el 27 de novembre (15.00)

A través d’aquests enllaços:
Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sector C i vacants sectors A, B i D
https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102f
 
- Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sector C
https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102ud
 

RESULTATS:
Definitius: document
 
 
Altres Formularis:
Reclamació proclamació provisional candidatures (Document)
Reclamació proclamació provisional resultats (Document)