Elecciones

Elecciones de miembro representantes del Sector C a Junta de Facultad y Juntas de Unidades Docentes

Junta de Facultat i Juntes d'Unitats Docents

Que són i qui són els seus membres:

La Junta de Facultat és l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de personal acadèmic (sectors A i B), d'estudiants (sector C) i de personal d'administració i serveis (sector D) de tots els ensenyaments que s'hi imparteixen, i és presidida pel degà.

Les Juntes d’Unitats Docents són els òrgans col·legiats de cada una de les Unitats Docents de la Facultat de Medicina. La seva composició és similar a la Junta de Facultat però dins de l’àmbit de la Unitat Docent.
 
El mandat dels seus membres és de tres anys pels sectors A, B i D.  Pel que fa als estudiants (sector C) el mandat es renova anualment mitjançant les eleccions convocades pel degà de la Facultat.

Les seves funcions i més informació es pot trobar a la Guia Ràpida de la Facultat.


ELECCIONS 2022

En data 20 d’octubre de 2022 s’inicia el procés d’eleccions d’aquest any (només pel Sector C- Estudiants):

Eleccions de membres representants del Sector C a Junta de Facultat i Juntes d’Unitats Docents.

Les eleccions es desenvoluparan pel sistema de votació electrònica. No hi haurà votació anticipada, atès que es considera garantit en establir un termini de votació electrònica superior al d’una jornada electoral.

Trobareu més informació sobre el vot electrònic al portal: (https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e)

 

CONVOCATÒRIA – CALENDARI ELECTORAL (doc1)

MEMBRES A ESCOLLIR (doc2)

CONSULTEU EL CENS

ES IMPORTANT QUE COMPROVEU QUE HI ESTEU INSCRITS CORRECTAMENT PER A PODER VOTAR O PRESENTAR-VOS COM A CANDIDATS.

Podeu consultar el cens electoral al portal de votació electrònica (us haureu d’identificar amb el vostre NIU i contrasenya)

- Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sector C https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102f

- Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sector C

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102ud

SI NO HI SOU O BÉ ESTEU EN UNA CIRCUMSCRIPCIÓ EQUIVOCADA  haureu de sol·licitar la vostra incorporació o bé la esmena presentant, al deganat, el següent formulari:

  • Formulari 1 (doc3)

Termini de reclamacions al Cens electoral

Del 20 al 25 d’octubre de 2022

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:

(Recordeu que els membres NATS no cal que presentin candidatura)

El període de presentació de candidatures és del 21 (9.30h) al 28 d’octubre (13.00h), presentant al deganat o bé a la Gestió de la vostra Unitat Docent el Formulari que correspongui:

Formulari Candidatura Sector C (col·lectiva) (doc4)

Formulari Candidatura Sector C (individual) (doc5)

Proclamació definitiva de candidatures

 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA:

Del 23 de novembre (09.00) fins el 24 de novembre (12.00)

A través d’aquests enllaços:

- Facultat de Medicina - Junta de Facultat - Sector C https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102f

- Facultat de Medicina - Juntes d'Unitats Docents - Sector C

https://seuelectronica.uab.cat/votacio-e#102ud

 

RESULTATS:

Provisionals: 25 de novembre (doc6)

Definitius: 30 de novembre (doc7)

 

Altres Formularis que podeu necessitar:

Reclamació proclamació provisional candidatures -Formulari 2 (doc8)

Reclamació proclamació provisional resultats - Formulari 3 (doc9)