Coordinadors d'estudis

Coordinadors/es d'estudis

- Professor Salvador Navarro Soto, coordinador d'estudis de Medicina.

- Professora Sabiniana San Rafael Gutiérrez, coordinadora d'estudis d´Infermeria.

- Professor Josep Maria Ribera Santasusana, coordinador d’Intercanvis del Grau de Medicina 

- Professor Àlex Perálvarez Marín, coordinador de la UD Ciències Mèdiques Bàsiques (en funcions)

- Professor: Jordi Cuartero Arch, coordinador del Grau de Fisioteràpia

- Professor Luis Grande Posa, coordinador del Grau de Medicina Compartit UAB-UPF