Informacions d'interés

Enllaç Campus Virtual

La docència Multimèdia i el Campus Virtual de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El "Campus Virtual" de la UAB és un projecte experimental que acosta les TIC a professors i alumnes que inicien una forma nova d'entendre la docència de les assignatures. El sistema permet: usar productes multimèdia o programari específic de forma interactiva; obertura de nous canals de comunicació les 24 hores del dia augmentant la interacció entre els elements que configuren el procés d'ensenyament- aprenentatge; aprofitament del temps més personalitzat.