La Fundació UAB

Drets de l'Interessat

Introducció

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals.

...

Les persones interessades tenen dret sol·licitar la rectificació de les seves dades quan aquestes son inexactes.

...

Les persones interessades tenen dret a sol·licitar la supressió de les seves dades, entre d'altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.

...

Les persones interessades poden sol·licitar, en les circumstàncies previstes a l'Article 18 del RGPD, la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions.

...

Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, la limitació del tractament de les seves dades. L'entitat encarregada del tractament deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

...

Les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format d'ús comú i lectura mecànica i transmetre'ls a un altre responsable.

...