Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Convocatòria de concursos per a la contractació de professorat lector del programa Serra Húnter 2018 (2018/D/LEM/CL/3)

CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT LECTOR DEL PROGRAMA SERRA HÚNTER-2018/D/LEM/CL/3

Data de la convocatòria
 
Resolució de 19 d'octubre de 2018, de la Universitat Autònoma de Barcelona, per la qual es convoquen els processos selectius per a la contractació de personal docent i investigador en la categoria de professor lector (ajudant doctor) de caràcter temporal en el marc del Pla Serra Húnter (Convocatòria núm. 2018/D/LEM/CL/3).
 
Termini per presentar les sol·licituds
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals a contar des de l'endemà de la publicació de la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: Fins el 13 de desembre de 2018 - Resolució nou termini presentació sol·licituds 26/11/2018
 
Publicació DOGC, 8 de novembre de 2018
 
 
Requisitis
 
Bases de la Convocatòria: Sol·licituds i presentació de la documentació:

Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han de formalitzar a través del següent formulari electrònic: Les persones candidates han d’adjuntar al mateix formulari electrònic els documents següents, en format PDF:

- Títol de doctor o doctora, o resguard d’haver sol·licitat el títol.

- Si està en possessió de l’acreditació o informe favorable, establerts als articles 49 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya (LUC), o  bé d’una altra acreditació per una agència de qualitat, també haurà d’aportar aquests documents:

- Currículum vitae complet, en format lliure.

- Un document on s’especifiquin les 5 aportacions acadèmiques més  valuoses de la persona sol·licitant (articles, llibres, patents...).

Descarregar  model de document (català)
Download document template (English)  

- Una breu descripció de la trajectòria docent (màxim 1 pàgina)

Descarregar model de document (català)
Download document template (English)

- Una declaració succinta dels seus interessos docents i de recerca en consonància amb l’àmbit del contracte ofert per als propers 5 anys. El document no excedirà les sis pàgines.

Descarregar model de document (català)
Download document template (English)

English version (PDF)


Resolució provisional d'admesos i exclos/os (31/12/2018)
Resolució definitiva d'admesos i exclosos (18/01/2019)