Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

UAB Exchange Programme

El UAB Exchange Programme facilita a l’alumnat matriculat a la nostra universitat l'estada acadèmica d'un semestre o d’un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+, així com també possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger.

El reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d’estudis) que la persona estudiant haurà pactat amb la persona coordinadora d'intercanvi del seu centre, abans de marxar.

Cada curs s’obre una convocatòria conjunta dels programes Erasmus+ i el UAB Exchange Programme entre l’alumnat de la UAB. La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per a les diferents institucions implicades.

La persona estudiant abona l'import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d'acollida (excepte en els casos en que s’especifica el contrari), on té dret als mateixos serveis que rep l’alumnat local, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

Signatura Electrònica

Per a la realització de tràmits amb la UAB cal disposar d’un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant una signatura electrònica. Consulta tota la informació a la pàgina de la signatura digital.

Trobareu informació sobre com fer la sol·licitud i adjuntar documents en aquest enllaç.

 • Tenir matrícula d’estudis de grau a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en que es fa la sol·licitud i matricular-se durant el curs en que es fa l’estada.
  O bé,
  Tenir matrícula d’un màster universitari de 90 o més crèdits a la UAB o a algun dels seus centres adscrits durant el curs en que es fa la sol·licitud i matricular-se durant el curs en que es fa l’estada. Caldrà que el programa de màster universitari on s'hagi matriculat disposi dels acords d’intercanvi corresponents i es compti amb el vistiplau de la coordinació del màster.
 • Cal tenir en compte que si l'alumnat seleccionat per marxar d’intercanvi i al llarg del curs anterior a l’estada obté tots els crèdits del pla que són necessaris per a l’obtenció del títol, se li tancarà automàticament l’expedient. Un cop l’expedient estigui tancat no és possible reobrir-lo per realitzar cap nova matrícula ni reconeixement, motiu pel qual no podrà gaudir de la plaça d'intercanvi adjudicada, atès que ja no estaria en disposició de matricular-se, requisit indispensable per ser estudiant d’intercanvi.
 • Per a les estades d’intercanvi durant el grau és necessari haver superat 60 crèdits en el moment de fer la sol·licitud, amb l’excepció de l’alumnat del Grau en Traducció i Interpretació, del Grau en Estudis de l’Àsia Oriental i del Grau en Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura, de la Facultat de Traducció i Interpretació, per a estades en el marc del programa Erasmus+, que haurà d’haver superat els 60 crèdits en el moment de l’inici de la mobilitat.
 • Tenir un coneixement suficient de la llengua acadèmica de la universitat de destinació.
 • Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

L’alumnat de grau podrà participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Les sol·licituds d’estada en l’UAB Exchange Programme de l’alumnat que hagi fet una estada d’intercanvi prèvia en el mateix programa, només seran tingudes en compte en cas que les places sol·licitades hagin quedat vacants.

Condicions addicionals alumnat medicina

En funció del pressupost s’adjudicaran els ajuts disponibles entre l'alumnat dels centres propis i de la Escola FUAB Formació, que hagin obtingut una plaça en el marc del UAB Exchange Programme. Els fons econòmics poden provenir de la UAB o del Programa Erasmus+. S'atorgarà com a màxim un ajut per persona.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, que dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades. Els ajuts s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons disponibles. En tots els casos els ajuts s’adjudicaran per ordre de nota de participació obtinguda en la convocatòria de mobilitat.

D'acord amb l' Article 174 de la Normativa Acadèmica de la UAB, l'alumnat que hagi fet una estada d’intercanvi amb el UAB Exchange Programme en convocatòries anteriors no poden tornar a gaudir d’un ajut en el mateix programa.

A continuació trobaràs informació més detallada de cadascun dels ajuts.

Ajut UAB:

La UAB disposa d’una partida pressupostària pròpia per a beques per a l'alumnat dels centres propis i dels adscrits de la Escola FUAB Formació. Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre l'alumnat amb plaça assignada. Els imports d’aquestes beques dependran del període d’estada a la universitat de destinació:

• estada de Curs complet: 1.200€
• estada d’un semestre: 750 €
• estades iguals o inferiors a 3 mesos: 500 €

Ajuts del programa Erasmus+

Erasmus+ UAB KA107 i KA171 i UAB KA131 Third Countries: A partir del curs 2022/23 no cal fer cap sol·licitud específica per aquest ajut. Aquests ajuts s'atorgaran d'ofici entre l'alumnat amb plaça assignada. Trobareu més informació a la convocatòria de mobilitat internacional.

Erasmus+ A4U KA107 i KA171: Aquests ajuts els gestiona el consorci de la A4U, per a estades a Rússia, Sudàfrica, Iran, Indonèsia i Vietnam. Més informació sobre destinacions i terminis aquí.

Forma de pagament dels ajuts de la UAB:

L’ajut s'abonarà per transferència bancària en dos pagaments: per accedir al primer pagament, del 80% del total de la beca, caldrà a l'Àrea Personal del SIA 1) haver emplenat l’apartat de dades bancàries, 2) adjuntar el document de compromís signat digitalment, 3) adjuntar el document acreditatiu de la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 4) adjuntar la Declaració de responsabilitat de viatge signada digitalment i 5) adjuntar el certificat d’arribada. Tots aquests passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament serà del 20% restant, es farà a la tornada de l'alumnat i un cop hagi adjuntat a l’Àrea Personal del SIA el certificat d’estada.

Forma de pagament dels ajuts del Programa Erasmus+ UAB:

L'alumnat beneficiari cobrarà l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà a l'Àrea Personal del SIA 1) haver emplenat l’apartat de dades bancàries, 2) adjuntar el conveni de subvenció signat digitalment, 3) adjuntar el document acreditatiu de la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil 4) adjuntar la Declaració de responsabilitat de viatge signada digitalment i 5) adjuntar el certificat d’arribada. Tots aquests passos són imprescindibles per rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l'alumnat hagi tornat i realitzat els següents tràmits: 1) adjuntat a l’Àrea Personal del SIA el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i fi de l’estada: DD, MM i AAAA) i 2) emplenat l’informe sobre l’estada realitzada que rebrà per correu electrònic a la seva adreça institucional.

 

Informació general dels ajuts gestionats per la UAB (ajut UAB i ajuts Erasmus+ UAB):

Per tal de garantir l'agilitat en el pagament dels ajuts es recomana que adjunteu un “Certificat de titularitat del compte bancari” a l'Àrea Personal del SIA.

L'alumnat que no hagi lliurat la documentació exigida en la data informada en el moment de la concessió de l’ajut, es donarà per renunciat l’ajut i per tant se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls hagués abonat.

L'alumnat que a data 30 de novembre del curs següent a l’estada no hagin lliurat la documentació exigida, es donarà per renunciada la beca i, per tant, se’ls requerirà la devolució de l’import que se’ls haguera abonat.

Per tal d’afavorir que el major nombre de participants d’aquest programa puguin gaudir de finançament, els ajuts atorgats per la UAB en el marc de l’UAB Exchange Programme seran incompatibles amb altres ajuts d’igual o superior quantia dels quals la UAB en pugui tenir coneixement. En el cas de gaudir de dos ajuts que siguin incompatibles, l'alumnat haurà de renunciar per escrit a un d’ells.

L'atorgament de qualsevol d'aquests ajuts estarà supeditat al compliment dels requisits per part de l'alumnat.


AJUTS COMPLEMENTARIS PER A TOTS DOS PROGRAMES ERASMUS+ I UAB Exchange Programme

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca cada any ajuts a la mobilitat internacional (convocatòria MOBINT). En convocatòries anteriors, l’import va ser de 200€ mensuals amb un màxim de 6 mesos.*

Més informació a www.agaur.gencat.cat, apartat “beques i ajuts”.

Les persones interessades hauran de cursar la sol·licitud directament a l’AGAUR dintre dels terminis establerts per la pròpia agència.

Els pagaments que es gestionen a través de la UAB s'ordenaran un cop al mes, de manera que es tindran en compte tots els certificats rebuts fins el moment en qüestió. Heu de calcular que, a partir de la data en què s'ordena el pagament, la transferència triga unes tres setmanes a efectuar-se. Durant el mes d'agost no es gestionarà cap pagament.

ALTRES AJUTS COMPLEMETARIS

Hi ha altres ajuts que atorguen Països, Comunitats Autònomes, Consells Comarcals, Fundacions, etc. Aquests ajuts són compatibles amb la resta d'ajuts esmentats.

 

AJUTS ESPECÍFICS PER A ESTADES A ÀSIA (incompatibles amb l’ajut de la UAB i amb els ajuts Eramus+):

 • Japó: JASSO: 80,000yens/mes o 669€/mes; MEXT (N2 japonès) 117,000 yens/mes o 979€/mes
 • Corea del Sud: DUO: 1.000€/mes (només 4 mesos); Global Korea Scholarship: 388€/mes (només 4 mesos)
 • Xina (Rep. Popular de): Trobareu informació al web del SEPIE: Agència Espanyola per a la Internacionalització de l'Educació, http://sepie.es/internacionalizacion/convocatorias.html 

Per conèixer les especificitats d'aquests ajuts específics per a estades a Àsia, podeu adeçar-vos a: uab.exchange.programme@uab.cat

Els llistats actualitzats de destinacions per a l’UAB Exchange Programme del curs acadèmic 2023/24 els trobeu en els següents enllaços.

Places vacants UAB Exchange Totes les zones (actualitzat en data 22/12/2022)

Destinacions UAB Exchange Amèrica Sud i Central (actualtizat en data 24/10/2022)

Destinacions UAB Exchange Àsia (actualtizat en data 8/11/2022)

Destinacions UAB Exchange Resta del món (actualitzat en data 10/11/2022)

Consulteu sempre el web de la universitat de destinació per obtenir la informació completa. Podeu anar directament al web de cada universitat clicant a sobre del nom.

Comproveu també que les universitats que ofereixen plaça a tots els centres de la UAB realment imparteixin els estudis del vostre interès i no tinguin restriccions per a l'alumnat d'intercanvi.

En qualsevol cas, l'admissió al programa d'intercanvis està condicionada a l'acceptació final per part de la universitat d'acollida.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'alumnat comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, quines assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Es recomana que abans d'una estada a l'estranger consultar la pàgina web del 'Ministeri d'Assumptes Exteriors' (en Castellà) pel que fa als avisos i recomanacions de viatge.

Per la convocatòria de mobilitat internacional del curs 2024-25 el termini de sol·licitud és del 23 d'octubre al 6 de novembre de 2023.

Per participar en el UAB Exchange Programme, cal emplenar la sol·licitud electrònica (Sol·licituds i Consulta d'intercanvi OUT)

Aquí pots trobar un vídeo explicatori de com fer la sol·licitud.

L'alumnat dels centres adscrits que no tinguin accés a aquesta pàgina hauran de contactar amb la Gestió Acadèmica del seu centre.

Només es pot presentar una única sol·licitud per a aquest programa.

La convocatòria d'intercanvis per fer una estada en el marc del programa Erasmus+ Estudis i del Programa Propi Estudis UAB durant el proper curs 2022/23 té el següent calendari:

 1. Sol·licitud: 17 al 23 de gener de 2022
 2. Període d'al·legacions: 1 i 2 de febrer de 2022
 3. Primera resolució: 11 de febrer de 2022
 4. Acceptació/no acceptació places primera resolució: 11 al 16 de febrer de 2022
 5. Sol·licitud de places vacants: 17 al 20 de febrer de 2022 
 6. Resolució definitiva: 28 de febrer de 2022
 7. Acceptació/no acceptació places segona resolució: 1 a 6 de març de 2022 

En el moment de realitzar la sol·licitud podreu adjuntar documents, com per exemple, els Certificats d'idioma. Trobareu informació sobre com adjuntar-los en aquest enllaç. En el cas de sol·licitar places vacants podeu consultar les instruccions al següent vídeo, a partir del minut 6:00.

La documentació adjuntada en el procés de l’intercanvi (en el moment de la sol·licitud, abans, durant i després de l’estada) i que consti com a Validada a l’Àrea personal de l’alumnat de la pàgina del SIA “Consulta i sol·licitud d’intercanvi OUT”, ho serà només a efectes de les estades d’intercanvi i no per a cal altre tràmit amb la UAB.”

D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), us informem que les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar la selecció de plaça de mobilitat, així com tot allò relacionat amb la vostra mobilitat. La base legitimadora del tractament de les dades és el consentiment de la persona interessada. El responsable del tractament podrà comunicar les vostres dades personals als organismes o entitats de competència amb la mobilitat i amb la concessió de beques. Les vostres dades seran conservades durant un termini indefinit. El tractament de les vostres dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, podeu revocar el vostre consentiment en qualsevol m oment i exercir el s drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant sol·licitud dirigida al responsable del tractament (internacional@uab.cat) o a la Secretaria General de la UAB. Així mateix, podeu presentar reclamacions davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i formular les consultes que considereu necessàries a la Delegació de Protecció de Dades de la UAB.

Valoració addicional per coneixement de llengües estrangeres

El nivell d’idioma comptarà fins a un màxim de 2 punts durant el procés de selecció a l’hora de calcular la nota de participació de les sol·licituds presentades. Per obtenir una valoració addicional per coneixement d’idiomes, caldrà adjuntar les certificacions justificatives qualificades d’acord amb el marc comú de referència europeu, en el moment de fer la sol·licitud d’intercanvi.

En cas de no tenir certificacions, o no estar qualificades en aquest marc de referència, es podrà realitzar un examen al Servei de Llengües de la UAB, el qual emetrà un certificat que acreditarà els seus coneixement lingüístics (en anglès, francès, alemany o italià). El calendari de realització de les proves està publicat al final d’aquest apartat.

Aquesta documentació s’haurà d'adjuntar a la sol·licitud dins del termini d’obertura de la convocatòria. L'alumnat de titulacions que s’imparteixen a la UAB en la llengua vehicular en que es farà la mobilitat i hagin superat el 50% dels crèdits dels estudis, obtindran els 2 punts addicionals.

En el cas que la universitat ho requereixi, l'alumnat seleccionat haurà de presentar obligatòriament la documentació justificativa del nivell d'idioma exigit. Aquesta documentació s'haurà de lliurar després de la selecció en els terminis i forma establerts.

En la convocatòria de mobilitat internacional trobareu informació detallada al respecte.

Modificació aprovada per Comissió de Relacions Internacionals en data 17 de novembre de 2022: Per als estudiants de la Facultat de Traduccio i Interpretació

-  s'inclourà el Grau de Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura” en el punt 4 de l’Annex I, i els estudiants que hagin superat el 50% dels crèdits obtindran 2 punts addicionals en la convocatòria.

- s'incluourà, per les destinacions Erasmus, en el punt 5 de l’Annex I, noves assignatures que atorguen punts d’idioma per la seva superació.

Convocatòria 2023/24

La convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023–2024 estarà oberta del 24 d'octubre al 7 de novembre de 2022. Podeu consultar el mapa de destinacions i la informació actualitzada de la convocatòria de mobilitat internacional.

Podeu consultar les Condicions del Conveni de Subvenció Erasmus+ per a estudiants del UAB Exchange que reben ajut del projecte KA131 2022.

Podeu consultar les Condicions del Conveni de Subvenció Erasmus+ per a estudiants del UAB Exchange que reben ajut del projecte KA131 2023.

Resolució de 12 de setembre de 2023, per la qual es reassignen ajuts de fons de la UE i de la UAB, la podeu consultar en aquest enllaç.

Resolució de 24 de juliol de 2023, per la qual s’adjudiquen els ajuts procedents de fons de la Unió Europea, projectes KA131 2022 i 2023, i de la UAB als estudiants amb plaça en el marc del Programa  UAB Exchange, modalitat estudis, curs 2023-24.

En data 16 de juny de 2023 es publica la Segona resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

En data 17 d'abril de 2023 es publica la Primera resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2023/2024

En data 20 de gener de 2023 es publica la resolució definitiva de la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023/24.

En data 12 de desembre de 2022 es publica la resolució de la convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2023/24.

Podeu consultar el Dossier del programa UAB Exchange 2023-24.

UAB Exchange Programme Presentació Reunió Informativa 2023-24

UAB Exchange Programme Presentació Específica Reunió Informativa 2023-24

Actualitzat en data 27 de juliol de 2022

La convocatòria de mobilitat internacional per al curs 2022-23 va estar oberta del 17 al 23 de gener de 2022. Presteu molta atenció als períodes de la convocatòria, atès que els terminis tant per la sol·licitud de les places com per a l’acceptació de les mateixes són molt curts.

Del 8 al 17 de novembre van tenir lloc les jornades De la UAB al Món per difondre els programes de mobilitat internacional entre la comunitat universitària de la UAB. Podeu consultar en els següents enllaços la presentació de l’Àrea de Relacions Internacionals i la presentació de la ECIU University.

En data 27 de juliol de 2022 es publica l'adjudicació del ajuts per a estades de l'UAB Exchange Progamme curs 2022/23

Podeu consultar la informació a l'enllaç de la resolució de la concessió d'ajuts

Tercera resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2022/2023

Podeu consultar la informació a l'enllaç de la tercera resolució extraordinària

Segona resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2022/2023

Podeu consultar la informació a l'enllaç de la segona resolució extraordinària

Reunions informatives per a l'alumnat amb plaça assignada del programa UAB Exchange per al curs 2022-23

S’han realitzat sessions informatives per a alumnat amb estades assignades a països asiàtics i no asiàtics durant el mes de març de 2022. En les reunions s’ha parlat de la documentació obligatòria i el procés de sol·licitud amb les universitats de destí i a més s’han aclarit els dubtes plantejats.

Primera resolució extraordinària Programa Erasmus+ modalitat estudis i UAB Exchange Programme curs 2022/2023

Podeu consultar en el següent enllaç: Primera resolució extraordinària 2022/2023

Resolució definitiva (28 de febrer de 2022) de la convocatòria de mobilitat internacional de la UAB per al curs 2022/2023

Podeu consultar en el següent enllaç: Resolució definitiva 2022/2023

Primera resolució (11 de febrer de 2022) de la convocatòria de mobilitat internacional de la UAB per al curs 2022/2023

Podeu consultar en el següent enllaç: Primera resolució 2022/2023

Informació per a l'alumnat seleccionat
Tot l'alumnat seleccionat haurà de tenir en compte que, dintre dels terminis previstos, s'ha de formalitzar entre d’altres, les següents gestions:

 • Acceptació / No acceptació de la plaça.
 • Documents de sol·licitud (application form) a la universitat de destinació (amb la certificació d’idioma amb el nivell exigit, si escau).
 • Compromís, learning agreement i d’altra documentació que es requereix.
 • Enquesta final de l’estada.
 • Tramitació del visat (si escau).
 • Contractació de l’assegurança complementària de mobilitat en el moment de fer la matrícula.
 • Contractació d’una assegurança mèdica que cobreixi despeses de fins a 300.000€.