Escola Doctor Robert

Pagament, tarifes i finançament

Pagament, tarifes i finançament

PREUS
El preu per crèdit té incloses les taxes i l’assegurança. Estan inclosos a tots els preus de matrícula els següents conceptes:
- Taxa suport gestió acadèmica de la UAB (Comissió econòmica del Consell Social) de 160€.
- Assegurança escolar obligatòria de 1,12 €.
- Assegurança complementària d'accidents i responsabilitat civil (aproximadament 9,72€).

PREUS PER CRÈDIT REPETIT
Sense gravamen, sempre i quan el preu públic penalitzat estigui per sota del privat. Si el públic està per sobre, l’estudiant haurà de pagar el preu públic amb penalització.

PREUS PER CRÈDIT RECONEGUT
15% del preu per crèdit del curs 2018/19 (pendent d’aprovació del decret de preus públics).

DESCOMPTES, GRATUÏTATS, BONIFICACIONS
Becaris del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC)
: descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats aprovat pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Família nombrosa:
- General: descompte del 50% del preu públic dels crèdits matriculats.
- Especial: descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats.

Grau de discapacitat igual o superior al 33%: descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats aprovat pel Decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya.

Matrícula d'honor de COU o Premi extraordinari de Batxillerat: descompte del 100% del preu públic dels crèdits matriculats.

Matrícula d'honor d'una assignatura o més: descompte del 100% del preu públic d'un nombre de crèdits equivalent al de l'assignatura de la qual has obtingut la matrícula d'honor.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA
Es podrà fer de les següents formes:
 
1. En un únic pagament: si tries aquesta modalitat s'aplicarà un descompte del 3%* sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula, en els 7 dies posteriors a la matriculació.

*El 3% de descompte per pagament únic s’aplica sobre l’import final de la matrícula, un cop deduïts tots els descomptes (beca, FN, altres gratuïtats) i/o bonificacions.

2. En dos terminis:
- Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (el pagament es realitzarà mitjançant rebut bancari en els 7 dies posteriors a la matriculació).
- Un segon pagament del 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el mes de desembre). [1]

3. A més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell):
-  3, 4 o 5 mesos consecutius, a partir de la matrícula (sense cap recàrrec)
-  6 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 0,25%
-  9 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 1,25%
 
En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el centre facilitarà el fraccionament del pagament.FINANÇAMENT I SIMULADOR DE MATRÍCULA

- Pots consultar les condicions en el  díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS.

- Si tens dubtes sobre el preu o el pagament, pots consultar el simulador de matrícula de FUABformació.

 


[1] En cas de rebuts retornats l’estudiant haurà d'abonar les despeses per gestió de l'impagament així com els interessos bancaris carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat (30 euros de penalització).
Nota: aquesta modalitat únicament es podrà triar si formalitzes la matrícula abans del dia 1 de novembre (si tries aquesta forma de pagament hauràs de presentar el full de domiciliació SEPA). 


CONSEQÜÈNCIES DE L'IMPAGAMENT DE LA MATRÍCULA

El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l’estat de morositat econòmica de l’expedient, d'acord amb el que queda regulat a la Normativa de matrícula de la UAB.

En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o per sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc.).

Els estudiants que haguessin fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora del termini establert, o els que havent optat per la domiciliació bancària no se'ls hagués pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguin imputables, hauran d'abonar les despeses de gestió de l'impagament que s'aprovi per a cada curs acadèmic, així com els interessos bancaris carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat, si escau (30 euros).