Escola Doctor Robert

Pagament, preus i finançament

PREUS

El preu per crèdit té incloses les taxes i les assegurances. Estan inclosos a tots els preus de matrícula els següents conceptes:

  • Taxa suport gestió acadèmica de la UAB (Comissió econòmica del Consell Social) de 160€.
  • Assegurança escolar obligatòria de 1,12 €.
  • Assegurança complementària d'accidents i responsabilitat civil (aproximadament 9,72€).


PREUS PER CRÈDIT REPETIT

Sense gravamen, sempre i quan el preu públic en 2,3 i successives matrícules estigui per sota del privat. Si el públic està per sobre, l’estudiant haurà de pagar l’import del preu públic.

PREUS PER CRÈDIT RECONEGUT

S’aplica el % (estipulat en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya) sobre el preu del crèdit.

 

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Es podrà fer de les següents formes:
 
1. En un únic pagament: si tries aquesta modalitat s'aplicarà un descompte del 3%* sobre l’import total dels crèdits matriculats. El pagament es realitzarà mitjançant ingrés bancari, al número de compte que es facilitarà el dia de la matrícula. Per mantenir el descompte s'haurà de realitzar en els 7 dies posteriors a la matriculació.

*El 3% de descompte per pagament únic s’aplica sobre l’import final de la matrícula, un cop deduïts tots els descomptes (beca, FN, altres gratuïtats) i/o bonificacions.

2. En dos terminis:

  • Un primer pagament del 60% de l’import total de la matrícula (el pagament es realitzarà mitjançant rebut bancari en els 7 dies posteriors a la matriculació).
  • Un segon pagament del 40% de l’import restant (el pagament es realitzarà mitjançant domiciliació bancària en el mes de desembre). [1]


3. A més terminis mitjançant finançament bancari (financera Bancsabadell):

  • 3, 4 o 5 mesos consecutius, a partir de la matrícula (sense cap recàrrec)
  • 6 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 0,25%
  • 9 mesos, consecutius, a partir de la matrícula, amb un recàrrec d’un 1,25%

En cas que no et concedeixin el finançament bancari, el Centre facilitarà el fraccionament del pagament.

FINANÇAMENT I SIMULADOR DE MATRÍCULA

- Pots consultar les condicions en el díptic de FINANÇAMENT DELS ESTUDIS UNIVERSITARIS.

- Si tens dubtes sobre el preu o el pagament, pots consultar el simulador de matrícula de FUAB formació.

 

CONSEQÜÈNCIES DE L'IMPAGAMENT DE MATRÍCULA

El fet de no abonar la matrícula en els terminis establerts comportarà l'estat de morositat econòmica de l'expedient, d'acord amb el que es regula en la Normativa de matrícula de la UAB.   
En tots els casos, és imprescindible abonar qualsevol rebut pendent i les despeses corresponents com a condició prèvia per formalitzar la nova matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, titulacions, trasllats, etc.).

 

[1] En cas de rebuts retornats, l'estudiant haurà d'abonar les despeses per la gestió de l'impagament així com els interessos bancaris cobrats per l'entitat financera sobre l'import impagat (penalització de 30 euros).