Escola Doctor Robert

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Anul·lació de la pre-matrícula

Només es retornarà íntegrament l´import de la pre-matrícula en el cas d´anul·lació del programa del màster, o bé quan s´hagi produït un error imputable al centre. També es retornarà en el cas d´estudiants extracomunitaris a qui s´hagi denegat el visat (sempre que presentin un document acreditatiu).

Excepcionalment, es podrà valorar la devolució de la pre-matrícula abans de l´inici del període de matrícula, sempre que la persona interessada al·legui causes personals sobrevingudes i justificades que no li permetin el seguiment normal del curs.     

Modificacions i anul·lacions de matrícula

Anul·lació total de matrícula

Com a norma general, les anul·lacions de matrícula només es podran sol·licitar si la persona interessada al·lega motius o causes personals sobrevingudes i justificades (com malaltia greu o accident) que no li permetin el seguiment normal del curs.

Si la sol·licitud es presenta dins dels 30 dies següents a la formalització de la matrícula, en cas que s´autoritzi la devolució, es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals (lliurament de documentació, reserva de plaça, despeses administració).

Fora d´aquest termini, si s´autoritza la devolució es retindrà un 35% de l´import total de la matrícula en concepte de despeses generals, més la part proporcional de l'import total de la matrícula corresponent al període del curs transcorregut.

Únicament per causes excepcionals sobrevingudes d’una gravetat excepcional, i degudament justificades, l’alumne pot sol·licitar a la direcció del centre el retorn d’un import superior al fixat en els paràgrafs anteriors. Amb un informe raonat favorable, la direcció del centre resoldrà la quantitat a retornar (fins al màxim de l’import abonat excepte la taxa de matrícula). 

Modificacions i ampliacions de matrícula

Es pot sol·licitar la modificació de la matrícula (per fer un canvi de grup, una anul·lació d’assignatures o una ampliació) dins del període establert en el calendari acadèmic-administratiu.

Per fer-ho, a cada període de matrícula cal abonar la taxa vigent establerta pel centre.
 
Els estudiants matriculats a temps complet han de matricular obligatòriament un mínim de 60 crèdits, o tots els crèdits que quedin per finalitzar la titulació.
 
Els estudiants que hagin estat autoritzats per matricular-se a temps parcial, han de matricular un mínim de 30 crèdits i un màxim de 42 crèdits per any acadèmic.

Sol·licitud modificació de matrícula

Períodes de modificació:

• En el primer termini es poden fer modificacions corresponents a assignatures del primer i del segon semestre o anuals.
• En el segon termini només es podran fer modificacions corresponents a assignatures que s’imparteixin durant el segon semestre. Excepcionalment es podrà autoritzar fer modificacions d’assignatures anuals.
 
Pagament:

- Per poder sol·licitar una modificació de matrícula, cal estar al corrent de pagament. No s’acceptarà cap sol·licitud de modificació, en cap sentit, si l’estudiant té pendent d’abonar algun pagament vençut.
- A més de la taxa de modificació de matrícula, es cobrarà l'import resultant de l'increment dels crèdits matriculats.
- L'import de les modificacions de matrícula s'ha d'abonar en un únic pagament.
 
No s'ha d'abonar el preu públic de modificació de matrícula en els casos següents:
 
- Quan les modificacions es duguin a terme en el marc d'un programa d'intercanvi, sempre que es realitzin durant les sis setmanes següents a la incorporació a l'altra universitat.
- Quan les modificacions estiguin determinades pel calendari de matriculació del centre (és el cas del projecte de final de carrera, les pràctiques en empreses, els projectes d'investigació, etc.).
- Quan la modificació es produeixi perquè la UAB ofereix noves assignatures amb posterioritat a la formalització de la matrícula.
- Quan les modificacions siguin per causes imputables a la UAB.
 
Altres aspectes a tenir en compte:
 
- Un cop concedida la modificació de la matrícula, s'aplica a l'expedient acadèmic i no s'hi pot renunciar.
- Per anul·lar assignatures troncals i obligatòries que estiguin suspeses, en el cas d'estudis de primer o segon cicle, i assignatures de formació bàsica o obligatòria, en el cas d'estudis de grau, cal d'anul·lar també les assignatures noves de les què l'estudiant s'ha matriculat.

 

Cancel·lació del màster

El centre es reserva el dret de cancel·lar el programa excepcionalment en el cas que no existeixi el nombre suficient de candidats/es per cursar-lo o per un altre motiu justificat.