Política Estratègica de Qualitat de la Facultat

Política estratègica de la Facultat de Ciències

Equip de Govern
 
Gemma Garcia Alonso
Professora del Departament de Física
 
Degana 
Coordina el funcionament de l’equip i de la Facultat.
Responsable de Qualitat de la Facultat.
Presideix la Comissió de Qualitat de la Facultat.
Representant de Polítiques d’Igualtat de la Facultat.
Presideix la comissió d’Igualtat de la Facultat i coordina les relacions amb l’Observatori per a la Igualtat de la UAB.
 
Natàlia Castellana Vila
Professora del Departament de Matemàtiques
 
Secretària i Vicedegana d’Intercanvis
Fedatària de la Facultat.
Presideix la Junta Electoral.
Presideix la Comissió d’Intercanvis i coordina les accions d’internacionalització.
 
Ramon Alibés Arqués
Professor del Departament de Química
 
Vicedegà d’Economia i Afers Acadèmics de Postgrau
Elabora el pressupost i coordina les inversions diverses de Facultat.
Presideix la Comissió d’Afers Acadèmics de Postgrau
Coordina la programació i el seguiment de la qualitat dels estudis de màster.
 
Daniel Campos Moreno
Professor del Departament de Física
 
Vicedegà d’Afers Acadèmics de Grau
Presideix la Comissió d’Afers Acadèmics de Grau. Coordina la programació i el seguiment de la qualitat dels estudis de grau. Coordina les relacions amb l’ICE/UAB.
 
Lluís Casas Duocastella 
Professor del Departament de Geologia
 
Vicedegà d’Alumnat i Promoció
Coordina les relacions amb el Consell d’Estudiants i els delegats i delegades de curs.
És responsable del seguiment del Pla d’Acció Tutorial de la Facultat
Coordina les relacions amb les entitats implicades en el PAT (Dinamització comunitària, PIUNE, FAS, Tutoresport, Servei d’Ocupabilitat).
Coordina les activitats de promoció de la Facultat
És l’Interlocutor de la Facultat en matèria de política lingüística