Coordinadors d'intercanvi

Contacta amb nosaltres


Coordinadors d'Intercanvis

 

Titulació Nom Correu electrònic Despatx Telèfon
Coordinadora de Pràctiques Internacionals (totes les titulacions) Carla Quesada Pallares  Carla.Quesada@uab.cat

G6/ 249

 

 93 581 1075
Coordinadora d'intercanvis d'estudis (totes les titulacions) Angelina Sánchez Martí Angelina.Sanchez@uab.cat

G6/ 250
93 581 1764


Coordinadora Institucional d'Intercanvis

 

Nom Correu electrònic Despatx Telèfon

Georgeta Ion

Vicedegana d'Estudiants i Internacionalització

Georgeta.Ion@uab.cat

G5/014 93 581 2687


Oficina d'Intercanvis de la Facultat

Administrativa Correu electrònic Lloc d'atenció Telèfon
Patricia Ruiz Intercanvis.Educacio@uab.cat Gestió Acadèmica 93 581 1784

 
Horari d'atenció:

Atesa la situació de crisi sanitària, i per tal d'evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles, l'atenció es farà preferiblement a través del correu electrònic. Tot i això, de forma excepcional i en els casos en què sigui imprescindible, l'atenció podrà ser presencial.

Més informació

Per ser atès/sa cal sol·licitar CITA PRÈVIA (no activa temporalment, atenció sense cita)