Accés i matrícula

Admissió

Accés

L’admissió als cicles formatius de grau superior (CFGS) ve regulada per la llei d'educació en l'art. 41 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Requisits acadèmics

Què necessito per accedir-hi?

Tenen accés directe les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • Títol de batxillerat (a) (i)
  • Títol de tècnic(*), tècnic especialista, tècnic superior o equivalent (a)(i).
  • Títol de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental (a).
  • Curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Titulació universitària o equivalent.
  • Prova d’accés a la universitat.
  • Prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d'edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar les proves d'accés (b) a CFGS del Departament d'Ensenyament.

(a) Si encara no disposes del títol, cal presentar el resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de taxa segellat pel centre.

(i)Si l'alumne/a encara no ha finalitzat aquests estudis en el moment de la preinscripció i per això no es disposa de la documentació d'accés, es pot presentar una declaració responsable que té els mateixos efectes per l'admissió, que acredita que tant bon punt es disposi del títol i certificat es presentarà al centre. 

(b) S'ha de presentar el certificat de superació de les proves amb les matèries específiques de l'opció C. 
Si encara has de realitzar les proves però vols realitzar la preinscripció, caldrà que presentis el resguard d’inscripció a la prova d’accés. La preinscripció quedarà condicionada a l’acreditació de la superació de la prova (hauràs de presentar el document).

(**) Amb un Títol de Tècnic esportiu no es pot accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional ni d’arts plàstiques i disseny. (Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, article 38 que modifica l’article 44 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE).)


Has cursat estudis a l'estranger? Necessites homologar-los

Consulta la informació bàsica sobre els requisits, i la documentació que cal presentar. Homologació d'estudis estrangers

Alumnes amb situació de règim de protecció temporal o situacions especials 

 

Requisits d'idiomes

Per a cursar Comerç Internacional en anglès, es requereix un domini mínim de l'anglès a nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les Llengües. S'ha d'acreditar amb un certificat de nivell oficial (FCE, IELTS, TOEFL o similar).

¿No disposes d'un certificat oficial? En cas de no estar en possessió d'un certificat del nivell B2 o equivalent, hauràs de fer una prova de nivell a UAB Idiomes. Si els resultats són inferiors al nivell B2, has de millorar els teus coneixements d'anglès per a ajustar-se al requisit lingüístic mínim del programa.

Per a més informació sobre els cursos de preparació, contacteu amb info.idiomes@uab.cat.