Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Erasmus estudis Doctorat

Condicions generals del programa Erasmus+

El Programa Erasmus+ Estudis, programa KA131 2021/27, facilita als estudiants l'estada acadèmica en una universitat d’un estat membre de la UE o de tercers països associats al Programa (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) i la República de Macedònia del Nord, Sèrbia i Turquia).

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+. Per sol·licitar un ajut dins el fons del Swiss-European Mobility Programme cal contactar directament amb l'Oficina de Relacions Internacionals de la universitat suïssa de destí. Podeu consultar més informació a la pàgina web.

Aquesta convocatòria s’obre amb la finalitat de promoure el programa Erasmus + entre els doctorands de la UAB. El programa Erasmus+ possibilita el reconeixement posterior dels estudis cursats a l'estranger. Aquest reconeixement d'estudis es farà seguint el Learning Agreement (acord d'estudis) que el doctorand haurà acordat amb el seu coordinador/a del programa de doctorat abans de marxar.

El doctorand abona l' import de la matrícula a la universitat d'origen i gaudeix de matrícula gratuïta a la institució d' acollida, on té dret als mateixos serveis que reben els alumnes locals, en igualtat de condicions. La universitat d'acollida haurà de facilitar la informació necessària sobre els cursos oferts, les possibilitats d'allotjament i els procediments d'inscripció.

La realització de l’intercanvi a la universitat de destinació no suposarà el dret d'obtenir la titulació en aquella institució.

La resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic.

Les mobilitats i els ajuts estaran sotmesos a les regulacions i restriccions que puguin emetre les autoritats amb relació a la situació sanitària i a la continuïtat dels programes d’intercanvi i/o a l’acceptació de l’estudiant per la universitat de destinació.

Per poder fer una estada Erasmus+ cal tenir la nacionalitat, residència permanent o temporal, o estatus de refugiat o apàtrida d'un dels estats participants dins el programa Erasmus+ (veure llistat a l’apartat d’Informació general).

Estar matriculat a la UAB en un programa de doctorat durant el curs 2023/24.

En el cas d’haver fet estades anteriors, complir amb els requisits dels comptador de mesos Erasmus que estableix un màxim de 12 mesos d'estada per cada cicle d'estudis.

Amb anterioritat a la realització de l'estada, el doctorand, el coordinador del programa de doctorat a la UAB i el responsable a la institució de destinació hauran de signar l’Acord d’Estudis (Learning Agreement for Studies) i el conveni d’intercanvis.

Tenir la conformitat de la direcció, així com la conformitat de la coordinació del programa de doctorat pel que fa al pla de treball, que ha d’estar perfectament recollit en les línies de recerca del programa de doctorat

Adquirir el compromís de sol·licitar la Menció de Doctor Internacional, en el moment en que el total de les estades sigui d’un mínim de 3 mesos

Acreditar la cobertura d’una assegurança mèdica i de responsabilitat civil.

Criteris de selecció

Criteris de priorització per a doctorands, ordenats de major a menor ponderació:

 • No haver fet altres estades superiors a 3 mesos en centres internacionals durant el període de doctorat.
  • No ha fet estades superiors a 3 mesos: 8 punts.
  • Ha fet estades superiors a 3 mesos: 0 punts.
 • Haver fet estades anteriors inferiors a 3 mesos i que amb la suma d’aquesta nova estada s’assoleixen els 3 mesos. 
  • 5 punts.
 • Per primeres estades inferiors a 3 mesos.
 • Any acadèmic dels/les estudiants de doctorat (aquest criteri té 3 puntuacions possibles):
  • Estudiant de doctorat de segon i tercer any durant el curs acadèmic: 5 punts.
  • Estudiant de doctorat de primer any: 3 punts.
  • Estudiant de doctorat en any de primera pròrroga : 1 punt.
 • En cas d’empat es tindrà en compte la trajectòria de l’estudiant de doctorat (participació en congressos, articles, cartes de referència, etc...).

Per a la valoració de les sol·licituds i l'adjudicació de les mobilitats es constituirà una comissió formada pel Vicerector de Relacions Internacionals, el Vicerector de Recerca i de Transferència i la Secretària Acadèmica de l’Escola de Doctorat, o les persones en qui deleguin

Períodes d'estada

 • Per a estades de llarga durada, el període d’estada és d’un mínim de 2 mesos a un màxim de 5 mesos.
 • Per a estades de curta durada, el període d’estada és de 30 dies (un mes).
 • Per estades intensives mixtes (BIP), el període d’estada és d’un mínim de 5 dies a un màxim de 14 dies.

No es podran fer dues estades consecutives en la mateixa destinació.
Les estades s’han de dur a terme durant el curs 2023/24 (entre l’1 d’octubre de 2023 i fins el 30 de setembre de 2024) amb l’excepció de les estades intensives mixtes – BIP que es podran realitzar des de l’1 de juny de 2023 fins el 30 de setembre de 2024. 

Compatibilitat amb altres ajuts

L’ajut Erasmus+ és compatible amb les beques FI i PIF-UAB. L’ajut no és compatible amb l’ajut FPU i FPI del Ministeri (atès que tenen associats ajuts propis per mobilitat que provenen de fons europeus).

En cas de rebre el subsidi de l’atur o altres beques per fer estades d’intercanvi a l’estranger contacteu amb l’organisme que concedeix l’ajut econòmic per determinar si és compatible o no amb la beca Erasmus+. Si no ho és, la participació dins el programa Erasmus+ es faria sense rebre ajut econòmic.

El SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación) és l’ens que distribueix els fons econòmics procedents de la Unió Europea per becar els doctorands participants en el programa Erasmus+. Les beques s’atorgaran seguint els mateixos criteris utilitzats durant el procés de selecció fins a cobrir la totalitat dels fons atorgats.

Es podrà finançar fins a un màxim de 5 mesos per estada. En cas de disponibilitat de fons, s’avaluarà la possibilitat de finançar la totalitat o part de l’estada que excedeix dels 5 mesos.

Els doctorands beneficiaris cobraran l’ajut provinent del programa Erasmus+ per transferència bancària en dos pagaments: el primer, després de marxar, per un import aproximat del 70% del total adjudicat. Per accedir al primer pagament caldrà haver lliurat: el conveni de subvenció original signat, haver emplenat l’apartat de dades bancàries al SIGMA, i haver lliurat el certificat d’arribada. Tots els passos són imprescindibles per a rebre el pagament.

El segon pagament, amb la quantitat restant, s’efectuarà quan l’estudiant hagi tornat tornat i hagi realitzat els següents tràmits:aportar el certificat d’estada signat per la universitat de destinació (on també han de constar clarament les dates d’inici i d’acabament de l’estada: dia, mes i any) i hagi emplenat l’informe sobre l’estada (EU Survey). En el cas de les estades de 2 a 5 mesos, per al mes d’inici i el mes de finalització d’estada, que habitualment no són mesos complets, es tindrà en compte el dia d’anada i el de tornada i es pagarà proporcionalment als dies d’estada real d’aquells mesos (calculant en base a que un mes és igual a 30 dies).

En cas que no hi hagi ajuts per a tots els doctorands, es podrà fer l’estada de mobilitat amb el programa Erasmus+ en la modalitat “beca zero”.

Estudiants amb menys oportunitats

 • Estudiants amb condició de refugiat. Ho hauran d’indicar en el moment de fer la sol·licitud.
 • Estudiants que tinguin reconeguda una discapacitat de grau igual o superior al 33 per cent. Ho hauran d’indicar en el moment de fer la sol·licitud.
 • Altres perfils que necessitin suport a la inclusió (veure apartat "Suport a la inclusió")

Dotació de l'ajut - estades de llarga durada de 2 a 5 mesos

 •     Quadre dels imports dels ajuts segons els països de destinació:
PAÍS DE DESTINACIÓ IMPORTS
BECA SEPIE (FONS UE)
 Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit*, Suècia  350€/mes
 Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre  300€/mes
Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Serbia, Turquia  250€/mes

* Regne Unit com a tercer país no associat al programa.

 • Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats: 250€/mes:
Dotació de l'ajut - estades de curta durada i estades intensives mixtes (BIP)
 • Del dia 1 al 14: 79€ al dia de suport individual.
 • Del dia 15 al 30: 56€ al dia de suport individual.
 • Ajut de viatge: 1 dia abans i 1 dia després de suport individual.
 • Ajut addicional per estudiants amb menys oportunitats: 100€ per estade de fins a 14 dies (150€ per estades de 15 a 30 dies)

Import complementari al suport individual per desplaçament ecològic – Els estudiants que optin per realitzar un desplaçament ecològic rebran una contribució única de 50 EUR en concepte d'import complementari al suport individual i fins a 4 dies de suport individual addicional per cobrir els dies de viatge en un trajecte d'anada i tornada, si procedeix. El pagament d’aquest import complementari es realitzarà en finalitzar l’estada d’intercanvi un cop aportat el Certificat d’estada. Si has realitzat un desplaçament ecològic a l’anada i/o a la tornada de la teva estada d’intercanvi, hauràs d’emplenar aquest formulari i adjuntar-hi signada la declaració jurada. Es considera viatge ecològic l'efectuat amb tren, autobús o cotxe compartit. 

L'estudiant presenta una proposta de destinació que ha de ser una Institució d'Educació Superior amb Carta Erasmus (ECHE) d'un dels països participants en el Programa Erasmus+.

A l'enllaç de la pàgina oficial Erasmus+ de la Comisió Eruropea trobareu el llistat de destinacions amb Carta Erasmus.

És imprescindible que existeixi un acord Erasmus vigent durant el curs en què es duu a terme l'estada  entre la UAB i la Institució d'Ensenyament Superior de destinació. En cas de no existir un acord vigent amb la universitat on vulgueu realitzar la mobilitat, se’n podrà signar un de nou, sempre i quan aquest acord arribi a l’Escola de Doctorat de la UAB abans que l'estada es realitzi.

L'interessat haurà d'acordar amb les institucions d'origen i de destinació amb anterioritat a la realització de l'estada el Learning Agreement, que és el document amb la proposta de la recerca que es durà a terme durant l'estada.

 • 1ª resolució: 25 de setembre de 2023, per a les sol·licituds rebudes entre el 4 i el 12 de setembre de 2023. Període d’acceptació / renúncia: fins al 2 d'octubre de 2023. En aquesta resolució s ’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 • 2ª resolució: 10 de novembre de 2023, per a les sol·licituds rebudes entre el 16 i el 22 d'octubre de 2023. Període d’acceptació / renúncia: fins al 17 de novembre de 2023. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 40% dels recursos disponibles.
 • 3ª resolució: 5 d'abril de 2024, per a les sol·licituds rebudes entre el 5 i el 20 de març de 2024. Període d’acceptació / renúncia: fins al 14 d’abril de 2024. En aquesta resolució s’atorgaran fins al 20% dels recursos disponibles.
 • 4ª resolució: 30 de juny de 2024, per a les sol·licituds rebudes entre el 13 de maig i el 14 de juny de 2024. Període d’acceptació / renúncia: fins al 7 de juliol de 2024. En aquesta resolució s’atorgaran els recursos que no hagin estat assignats en les convocatòries anteriors.

Les resolucions es faran públiques al web de la UAB www.uab.cat, apartat Mobilitat i Intercanvi Internacional – Erasmus Estudis Doctorat – Resolucions i Documentació Obligatòria.

L’agència espanyola per Erasmus+ SEPIE posa a disposició de les institucions i organitzacions participants al programa Erasmus+ suport específic sobre temes relacionats amb la inclusió (necessitats especials, refugiats, persones amb menys recursos), que trobareu en aquest enllaç. En aquest document trobareu més informació.

Els participants, estudiants i personal docent i administratiu, podran presentar documentació per acollir-se a ajuts addicionals a la seva mobilitat. El suport a la inclusió és un suport financer per cobrir costos addicionals d'estudiants i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de mobilitat del programa Erasmus+. Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33%, o patir problemes físics, mentals o de salut degudament acreditats mitjançant la corresponent certificació mèdica, així com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.

L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·licitin, directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguin coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i “suport individual”, inclosa l'ajuda addicional per a estudiants amb menys oportunitats. (Entre les despeses subvencionables hi ha les següents: transport especial/adaptat del participant al país d'acollida, acompanyants, serveis professionals, visites preparatòries i altres despeses.)

Sol·licita l'ajuda mitjançant aquest formulari per les convocatòries del programa Erasmus KA131.

Tots els participants que sol·licitin “Suport a la inclusió” basat en costos reals hauran d'acreditar el seu grau de discapacitat i justificar documentalment davant la institució d'educació superior de origen o coordinador del consorci de mobilitat les despeses reals corresponents a l'import de la ajuda addicional rebuda.

Les estades intensives combinades d’estudis (Blended Intensive Programme, BIP) són estades a l’estranger de curta durada d'estudiantat i personal que es combinen amb una part virtual obligatòria on es reuneix les participants en línia per treballar de forma col·lectiva i simultània en tasques específiques que estiguin integrades a l’estada i que comptin per als resultats generals de l’aprenentatge.

Convocatòria Erasmus+ Doctorat 2023-24 

Trobaràs les estades BIP que pots fer com estudiant de doctorat en aquest enllaç.