Programes de Mobilitat i Intercanvi Internacional

Mobilitat Docent Erasmus

Informació general

CONVOCATÒRIA ERASMUS+, MOBILITAT DE PERSONAL PER A DOCÈNCIA (STAFF MOBILITY FOR TEACHING)
CURS ACADÈMIC 2020-21

 
IMPORTANT. Respecte a la convocatòria Erasmus+ KA103-2019-20, la data màxima per finalitzar l'estada de les resolucions afectades pel COVID-19 és el 31/05/2022
 
El programa Erasmus+
 
El Parlament europeu ha aprovat el programa Erasmus+ per al període 2014-2020, que entra en vigor l’1 de gener de 2014. El nou programa Erasmus+ s’emmarca en l'estratègia Europa 2020, en l'estratègia Educació i Formació 2020 i en l'estratègia Rethinking Education, i engloba totes les iniciatives d'educació, formació, joventut i esport. En matèria educativa abasta tots els nivells: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest programa se centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització, i s'obre a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i personal .

Els països que es relacionen a continuació participen plenament en el programa Erasmus+. Estats membres de la Unió Europea (UE): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Xipre. Estats que no són membres de la Unió Europea: l’exrepública iugoslava de Macedònia, Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Turquia.

Suïssa ha quedat exclosa de participar en el programa Erasmus+.Més informació:

Convocatòria Teaching Mobility 2020-21

El personal docent rebrà una quantitat d'ajuda europea com a contribució a les seves despeses de viatge i subsistència durant el període d'estada en un altre país que el SEPIE comunica a la UAB. En el cas del curs 2019/20 els imports seran els següents:

Viatge: Contribució a les despeses de viatge del personal basada en la distància entre el seu lloc de treball i el lloc en què es desenvolupi l'activitat corresponent, segons el que s'indica a continuació :

Distància en quilòmetres* Quantitat màxima a percebre
Entre 100 i 499 km 180 € per participant
Entre 500 i 1999 km 275 € per participant
Entre 2000 i 2999 km 360 € per participant
Entre 3000 i 3999 km 530 € per participant
Entre 4000 i 7999 km 820 € per participant
Entre 8000 i 19999 km 1500 € per participant


*La distància es calcula des de la institució d’origen a la institució de destí mitjançant la calculadora de quilometratge que es pot trobar al següent enllaç:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Subsistència: Les quantitats dependran del país de destinació (en funció del grup indicat al requadre).

 
Països de destinació Quantitat diària màxima a percebre
Grup A - Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,
Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia
120€
Grup B - Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia,
Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre
105€
Grup C - Antiga República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia 90€


Important: El pagament dels ajuts queda subjecte a la normativa de viatges de la UAB: Els imports en concepte de viatge i subsistència són màxims i l’import que el beneficiari rebrà finalment dependrà de les despeses realitzades i justificades. Els pagaments es tramitaran sempre en data posterior a la publicació de la resolució dels ajuts.

En el cas del personal de centres adscrits a la UAB, el pagament es realitzarà a través del centre corresponent.

Les universitats membres de l’ECIU (més informació a la web de la UAB) hem signat un multilateral Agreement de Mobilitat Erasmus+, amb l’objectiu de potenciar l’intercanvi existent i donar suport a nous tipus de mobilitat (virtual, mixta, enfocada en reptes i microcredencials). Aquest acord permet les mobilitats d’estudiants i personal (professorat i d’administració).

 


Per sol·licitar un ajut de mobilitat docent Erasmus+ cal:
  • Emplenar el formulari de sol·licitud que trobareu al final d'aquesta pàgina.
  • La sol·licitud ha d'anar signada pel professor sol·licitant, pel director del departament i pel coordinador d'intercanvis del centre del que depèn el departament al qual pertany el sol·licitant.
  • Adjuntar la carta d'invitació de la universitat estrangera (un e-mail també és vàlid) on s'indiquin l'objectiu, les dates aproximades de l'estada i les hores de docència.
  • Les sol·licituds s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

En cas de canvi de dates i/o destinació, s’haurà presentar el document de modificació de sol·licitud (Annex 5) degudament omplert i signat i la carta d’invitació corresponent. Aquests documents també s’hauran de presentar al Registre General de la UAB, bé al Punt Central de Registre, a l’edifici del Rectorat, als punts de registre que es troben ubicats a les gestions acadèmiques de cada facultat o bé al punt de registre del punt d’informació.

Si un mateix sol·licitant presenta més d’una sol·licitud, les haurà de prioritzar i només es tindrà en compte la prioritzada en primer lloc. L’altra o les altres sol·licituds es resoldran a la cinquena resolució en cas que hi hagi fons disponibles.


PERÍODES DE SOL·LICITUD
 

Arran de la crisi sanitària per la covid19, el programa ha prorrogat els terminis de sol·licitud i les estades de la convocatòria 2020 podran dur-se a terme fins el 30 de setembre del 2022

6ª resolució: 9 de juliol de 2021 per a les sol·licituds rebudes entre l’15 de Maig i el 30 de juny de 2020

7ª resolució: 15 d’octubre de 2021, per a les sol·licituds rebudes entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2021

8ª resolució: 21 de gener de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 1 d’octubre i el 23 de desembre de 2021

9ª resolució: 18 de març de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 7 de gener de 2022 i el 4 de març de 2022

10ª resolució: 13 de maig de 2021, per a les sol·licituds rebudes entre el 5 de març de 2022 i el 30 d’ abril de 2022

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA

11ª resolució: 30 de juny de 2022, per a les sol·licituds rebudes entre el 27 de maig de 2022 i el 17 de juny de 2022
 

Trobareu els enllaços a les resolucions al final d'aquesta pàgina.

Resolucions per les quals s'adjudiquen les places de Mobilitat Docent de la UAB en el marc del programa Erasmus+

10 de juliol 2020
16 d'octubre 2020
22 de gener 2021
19 de març 2021
15 de maig 2021
9 de juliol de 2021
15 d’octubre de 2021
21 de gener de 2022
18 de març de 2022
13 de maig de 2022

ATENCIÓ: Resolució extraordinària 30 de juny per a les sol·licituds presentades fins el 17 de juny


Renúncies

En cas de renúncia, el/la beneficiari/a de l'ajut ho comunicarà per e-mail (erasmus.staff@uab.cat), el més aviat possible, a l'Àrea de Relacions Internacionals per tal de poder readjudicar l'ajut econòmic entre les sol.licituds que hagin quedat en llista d'espera.


Amb la implementació del programa Erasmus+,  la càrrega docent mínima a realitzar és de 8 hores setmanals per la modalitat de Teaching i 4 hores per la modalitat combinada Teaching-Training per períodes entre 2 i 5 dies.

Per a estades de 3 o més dies heu de sol·licitar el permís corresponent a l’Àrea de Personal Acadèmic, Investigador en Formació i de Suport a la Recerca mitjançant el formulari que trobareu a la Intranet del Professorat (a "Permisos" dins l'apartat "Àmbit laboral")

El pagament de l'ajut queda supeditat a la presentació de tota la documentació següent annexa:

1- Annex Conveni de Subvenció original, signat pel docent abans de l’estada
2- Teaching Mobility Agreement signat per la universitat de destinació. Cal completar les dades que falten i enviar una còpia escanejada a erasmus.staff@uab.cat.
3- Certificat d'estada original signat i segellat per la universitat de destinació on s'indiquin els dies i les hores de docència realitzades.

Un cop realitzada l'estada rebreu un correu amb una enquesta online (Erasmus Participant Report Request ) que és obligatori contestar.

El pagament dels ajuts es tramitarà segons la normativa de viatges de la UAB.

Cal que us poseu en contacte amb l’Agència de Viatges de El Corte Inglés de la UAB (ext: 4064-4135; email: uab@viajeseci.es) per tramitar el bitllet d’avió i l’allotjament. Un cop tingueu la reserva ens la reenvieu per fer la comanda des de l'ARI.  A la tornada s'hauran de presentar les targetes d’embarcament.

Per a tramitar altres despeses de transport (taxi, bus, tren, etc.) cal presentar una factura on consti la data i el preu i si és posible el CIF de la UAB Q0818002H. No s’han de presentar tiquets de menjar

En el cas del personal de centres adscrits, el pagament es realitzarà a través del centre adscrit i cal presentar-nos  fotocòpia compulsada dels justificants de les despeses.

L'Àrea d'Economia i Finances no liquidarà cap viatge si la documentació que el justifica arriba més tard del termini màxim de 6 mesos des de la data de realització del viatge.

La documentació es pot lliurar per correu intern o personalment a:

Àrea de Relacions Internacionals
Edifici N - Plaça Cívica
Horari d'atenció al públic: de dilluns a divendres de 10h a 14:00h