Qualitat docent

Titulats

Enquestes sobre el grau de satisfacció dels titulats

L'objectiu de l'enquesta de titulats de la UAB és conèixer el grau de satisfacció dels titulats i titulades de la UAB en relació a diversos aspectes de la titulació finalitzada i del seu pas per la universitat. L'enquesta es programa anualment a les persones titulades que finalitzen els seus estudis.

Els objectius d’aquesta enquesta són obtenir dades i referents sobre la satisfacció de les persones titulades de grau, màster universitari i de programa de doctorat, extreure’n conclusions i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l’evolució de la població titulada en relació amb la seva satisfacció envers la titulació finalitzada.

L’edició corresponent als titulats al curs acadèmic 2020/21 es tancarà el 31 de març de 2022.

L'enquesta de titulats s'organitza de forma anual.

Durant el calendari de vigència de l’enquesta, es pot respondre mitjançant aquesta pàgina web.

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 Enginyeria i Arquitectura