Qualitat docent

Titulats

Enquestes sobre el grau de satisfacció dels titulats

L'objectiu de l'enquesta de titulats de la UAB és conèixer el grau de satisfacció dels titulats i titulades de la UAB en relació a diversos aspectes de la titulació finalitzada i del seu pas per la universitat. L'enquesta es programa anualment a les persones titulades que finalitzen els seus estudis.

Els objectius d’aquesta enquesta són obtenir dades i referents sobre la satisfacció de les persones titulades de grau, màster universitari i de programa de doctorat, extreure’n conclusions i generar històrics que permetin veure i analitzar la tendència de l’evolució de la població titulada en relació amb la seva satisfacció envers la titulació finalitzada.

L'enquesta de satisfacció a les persones recents titulades s'organitza de forma anual. Per al curs acadèmic 2022/23, entre l'1 de desembre de 2023 i el 31 de gener de 2024, organitzada per AQU Catalunya.

2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 2022/23 Globals UAB 
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 2022/23 Arts i Humanitats
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 2022/23 Ciències
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 2022/23 Ciències de la Salut
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 2022/23 Ciències Socials i Jurídiques
2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  2020/21 2021/22 2022/23 Enginyeria i Arquitectura